p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 29 (5)
Cilt: 29  Sayı: 5 - Mayıs 2023
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - VII

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Hyaluronik asit ve kondroitin sülfat kombinasyonunun radyasyon proktiti oluşturulmuş sıçanlardaki etkinliği
Effects of hyaluronic acid and chondroitin sulfate on acute radiation proctitis in rats
Mehmet Yoldas, Tayfun Yoldas, İlhami Solak, Cemil Calıskan, Samed Cin, Basak Doganavsargil, Murat Sezak, Senem Alanyali, Tuba Kuvvet Yoldas
PMID: 37145048  PMCID: PMC10277333  doi: 10.14744/tjtes.2023.61582  Sayfalar 547 - 552

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Stabil künt torakoabdominal travmalı hastalarda tekrarlanan E-FAST’ın rolü
The role of repeated extended FAST in patients with stable blunt thoracoabdominal trauma
Mümin Murat Yazıcı, Özcan Yavaşi, Ali Çelik, Gürkan Altuntaş, Mehmet Altuntaş, Özlem Bilir, Gökhan Ersunan
PMID: 37145041  PMCID: PMC10277323  doi: 10.14744/tjtes.2022.93529  Sayfalar 553 - 559

4.
COVID-19 dışı yoğun bakım ünitelerinde pandemi ve pandemi öncesi dönem arasındaki demografik ve klinik özelliklerin karşılaştırılması: Retrospektif bir çalışma
Comparison of demographic and clinical characteristics between pandemic and pre-pandemic period in non-COVID intensive care units: a retrospective study
Yusuf Özgüner, Savas Altinsoy, Yasemin Ermiş, Funda Atar, Mehmet Murat Sayin, Julide Ergil
PMID: 37145054  PMCID: PMC10277330  doi: 10.14744/tjtes.2023.14957  Sayfalar 560 - 565

5.
Çocuk acilde komplike apandisiti öngörmede sistemik immün inflamasyon indeks etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of systemic immune-inflammation index efficacy in predicting complicated appendicitis in pediatric emergency department
Aysun Tekeli, Mehmet Bahadır Çalışkan, Gökhan Berktuğ Bahadır, Övgücan Karadağ Erdemir
PMID: 37145053  PMCID: PMC10277329  doi: 10.14744/tjtes.2022.42472  Sayfalar 566 - 573

6.
Çocuklarda benign özofagus darlıklarının tedavisinde bujinaj veya balonla özofagus dilatasyonu: Etiyoloji ve yöntemlere göre sonuçlar
Esophageal dilation through bouginage or balloon catheters in children, as the treatment of benign esophageal strictures: results, considering the etiology, and the methods
Ender Fakıoglu, Lütfi Hakan Güney, İbrahim Ötgün
PMID: 37145049  PMCID: PMC10277326  doi: 10.14744/tjtes.2022.03881  Sayfalar 574 - 581

7.
Akut kolesistitli hastalarda perkütan safra kesesi aspirasyonunun perkütan kolesistostomi ile karşılaştırılması. Sadece safra kesesi aspirasyonu yeterli olabilir mi?
Comparison of percutaneous gallbladder aspiration with percutaneous cholecystostomy in acute cholecystostomy patients. Can gall bladder aspiration alone be sufficient?
Ümmihan Topal, Süleyman Sönmez, Sevinc Dağistanlı
PMID: 37145044  PMCID: PMC10277334  doi: 10.14744/tjtes.2022.36443  Sayfalar 582 - 589

8.
Perfore akut apandisitte sferisite indeksi ve diğer multidedektör bilgisayarlı tomografi bulgularının prediktif değeri
Predictive value of sphericity index and other multidetector computed tomography findings in perforated acute appendicitis
Özlem Akıncı
PMID: 37145042  PMCID: PMC10277335  doi: 10.14744/tjtes.2023.45383  Sayfalar 590 - 595

9.
Gençler arasında kullanımı giderek artan sessiz bir tehlike kaynağı olarak elektrikli scooter: Tek merkezli detaylı bir kaza analizi
Electric scooters as a silent source of danger in increasing use among young people: a single-center in-depth accident analysis
Necdet Demir, Mehmet Dokur, Özgür Agdoğan, Suna Koc, Mehmet Karadağ, İbrahim Fikri Dokur
PMID: 37145052  PMCID: PMC10277324  doi: 10.14744/tjtes.2023.15507  Sayfalar 596 - 604

10.
Ateşli silah yaralanması nedeniyle bir eğitim ve araştırma hastanesine sevk edilen yaralıların hemostatik kan parametreleri ile sepsis tabloları arasındaki korelasyon
The correlation between hemostatic blood parameters and sepsis in patients with gunshot wounds referred to a training and research hospital
Derya Can, Mehmet Eryılmaz
PMID: 37145055  PMCID: PMC10277328  doi: 10.14744/tjtes.2023.37734  Sayfalar 605 - 612

11.
Laparoskopik apendektomide ekstrakorporeal hazırlanan el yardımlı loop kullanılması
The use of the extracorporeally prepared hand-made endo-loop technique in laparoscopic appendectomy
Tuba Atak
PMID: 37145050  PMCID: PMC10277332  doi: 10.14744/tjtes.2023.86650  Sayfalar 613 - 617

12.
Karıniçi tampon enfeksiyon riskini artırmaz veya daha uzun sürecek tahmini antibiyotik tedavisini zorunlu kılmaz
Intra-abdominal packing does not increase infection risk or mandate longer presumptive antibiotic therapy
Parker Hu, Rindi Uhlich, Virginia Pierce, Thomas Cox, Jeffrey Kerby, Patrick Bosarge
PMID: 37145040  PMCID: PMC10277336  doi: 10.14744/tjtes.2022.64438  Sayfalar 618 - 626

13.
Üç parçalı proksimal humerus kırıklarında altgruplar ve tespit farklılıkları
Subgroups and differences of fixation in 3-part proximal humerus fractures
Taner Bekmezci, Serdar Kamil Çepni
PMID: 37145051  PMCID: PMC10277327  doi: 10.14744/tjtes.2022.95482  Sayfalar 627 - 632

OLGU SERISI
14.
İnkarsere obturator herni, son derece nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni: Olgu serisi
Incarcerated obturator hernia, an extremely rare cause of intestinal obstruction: case series
İsmail Aydın, Ilker Sengul, Selahattin Vural, Tuğrul Kesicioğlu, Demet Sengul
PMID: 37145045  PMCID: PMC10277325  doi: 10.14744/tjtes.2022.42361  Sayfalar 633 - 637

OLGU SUNUMU
15.
Nadir bir konjenital birlikteliğe acil yaklaşım – iktiyozis ve amniyotik bant sendromu
Emergency approach in a rare congenital coexistence-ichthyosis and amniotic band syndrome
İlker Uyar, Sibel Burçak Sahin Uyar
PMID: 37145046  PMCID: PMC10277331  doi: 10.14744/tjtes.2022.34663  Sayfalar 638 - 640

16.
Üreteropelvik bileşke darlığına sekonder Wunderlich sendromu
Wunderlich syndrome secondary to ureteropelvic junction obstruction
Necmi Bayraktar
PMID: 37145043  PMCID: PMC10277337  doi: 10.14744/tjtes.2022.54502  Sayfalar 641 - 643

17.
Akut apandisiti taklit eden bir olgu; Zeytin yaprağına bağlı ince bağırsak perforasyonu
Report of a case mimicking the acute appendicitis; Small bowel perforation due to olive leaf
İsmail Tırnova, Özkan Balçın, Pınar Taşar
PMID: 37145047  PMCID: PMC10277338  doi: 10.14744/tjtes.2022.47280  Sayfalar 644 - 646