p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Üreteropelvik bileşke darlığına sekonder Wunderlich sendromu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 641-643 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.54502

Üreteropelvik bileşke darlığına sekonder Wunderlich sendromu

Necmi Bayraktar
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Üroloji Departmanı, Nicosia; Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Departmanı, Nicosia

Wunderlich sendromu, nadir görülen bir spontan böbrek kanaması olarak tanımlanır. Çoğunlukla travma olmaksızın zemininde eşlik eden has-talıklarla ortaya çıkar. Genellikle Lenk triadı ile prezente olur ve acil servislerde ultrasonografi, BT veya MRG taraması gibi gelişmiş görüntüleme yöntemlerinin etkin kullanımı ile teşhis edilir. Wunderlich sendromunun tedavisinde konservatif tedavi, girişimsel radyoloji veya cerrahi prosedürler kullanılarak, hastanın durumuna göre karar verilir ve uygun yöntemle tedavi edilir. Tanı da stabil olan hastalarda konservatif takip ve tedavi düşünül-melidir. Geç teşhis edilirse, progrese olması halinde hayat tehdit edici olabilir. İlginç bir Wunderlich Sendromu olgusu olarak, 19 yaşında üretero-pelvik bileşke (UPJ) obstrüksiyonuna bağlı hidronefroz hastasında, travma öyküsü olmayan spontan böbrek kanaması sunulmaktadır. Ani başlayan yan ağrısı, kusma ve makroskopik hematüri şikayetleri ile acil servise başvuran hastanın bilgisayarlı tomografisi çekildi. İlk üç gün konservatif olarak takip ve tedavi edilen hasta, 4. günde genel durumu bozulması üzerine hastaya selektif anjiyoembolizasyon ve ardından laparoskopik nefrektomi uygulandı. Wunderlich sendromu, benign hastalıklar zemininde genç hastalarda dahi ciddi, yaşamı tehdit eden bir acil durumdur. Erken teşhis önem arzeder. Tanıdaki gecikmeler ve enerjik olmayan yaklaşımlar yaşamı tehdit eden durumlara yol açabilir. Hemodinamik olarak stabil olmayan benign vakalarda da, anjiyoembolizasyon ve cerrahi gibi acil tedavi kararı tereddüt etmeden alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik basit nefrektomi, selektif anjioembolizasyon, spontan böbrek kanaması; Wunderlich sendromu.

Wunderlich syndrome secondary to ureteropelvic junction obstruction

Necmi Bayraktar
Department of Urology, Burhan Nalbantoglu State Hospital, Nicosia-North Cyprus; Department of Urology, Near East University School of Medicine, Nicosia-North Cyprus

Wunderlich syndrome (WS) is defined as a rare spontaneous renal hemorrhage. It mostly occurs with concomitant diseases without trauma. It usually presents with the Lenk triad and is diagnosed in emergency departments with the effective use of advanced imaging modalities such as ultrasonography, computerized tomography, or magnetic resonance imaging scanning. In the management of WS, conservative treatment, interventional radiology, or surgical procedures are decided according to the patient’s condition and treated appropriately. Conservative follow-up and treatment should be considered in patients whose diagnosis is stable. If diagnosed late, the progression can be life-threatening. As an interesting case of WS, a 19-year-old patient was presented with hydronephrosis due to ure-teropelvic junction obstruction. Spontaneous renal hemorrhage without a history of trauma is presented. The patient, who presented to the emergency department with the sudden onset of flank pain, vomiting, and macroscopic hematuria was imaged by computed tomography. The patient could be followed and treated conservatively for the first 3 days, and on the 4th day, his general condition deteriorated, and he underwent selective angioembolization and then laparoscopic nephrectomy. WS is a serious, life-threatening emer-gency, even in young patients with benign conditions. Early diagnosis is mandatory. Delays in diagnosis and non-energetic approaches can lead to life-threatening situations. In hemodynamically unstable non-malignant cases, the decision for immediate treatment, such as angioembolization and surgery, should be taken without hesitation.

Keywords: Laparoscopic simple nephrectomy, selective angioembolization, spontaneous renal hemorrhage; wunderlich syndrome.

Necmi Bayraktar. Wunderlich syndrome secondary to ureteropelvic junction obstruction. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 641-643

Sorumlu Yazar: Necmi Bayraktar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce