p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
COVID-19 dışı yoğun bakım ünitelerinde pandemi ve pandemi öncesi dönem arasındaki demografik ve klinik özelliklerin karşılaştırılması: Retrospektif bir çalışma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 560-565 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.14957

COVID-19 dışı yoğun bakım ünitelerinde pandemi ve pandemi öncesi dönem arasındaki demografik ve klinik özelliklerin karşılaştırılması: Retrospektif bir çalışma

Yusuf Özgüner, Savas Altinsoy, Yasemin Ermiş, Funda Atar, Mehmet Murat Sayin, Julide Ergil
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

AMAÇ: Koronavirüs pandemisinin önemli bir sorunu, yoğun bakım ünitesi (YBÜ) desteğine ihtiyaç duyan hastaların son derece sınırlı bir süre içinde artmasıdır. Sonuç olarak, çoğu ülke yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) COVID-19 bakımına öncelik vermiş ve acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde hastane kapasitesini artırmak için yeni düzenlemeler yapmıştır. Bu çalışmada, COVID-19 pandemisi döneminde (pandemi öncesi dönem) COVID-19 dışı yoğun bakımlarda yatan hasta sayısı, klinik ve demografik özelliklerindeki değişikliklerin bir önceki yıla göre değerlendirilmesi ve pandeminin etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 11 Mart 2019-11 Mart 2021 tarihleri arasında hastanemizin COVID-19 dışı yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar COVID döneminin başlama tarihine göre iki gruba ayrıldı. Hasta verileri geriye dönük olarak hastane bilgi sistemi ve YBÜ değerlendirme formlarından taranarak kaydedildi. Demografik bilgiler (yaş ve cinsiyet), komorbiditeler, COVID 19 PCR sonucu, yoğun bakım yatış yeri, yoğun bakıma yatan hastaların tanıları, yoğun bakımda kalış süreleri, Glasgow koma skalası ve ölüm oranları ile APACHE II skoru toplandı. BULGULAR: Pandemi öncesi dönemde (Grup 1) 1011 hasta (413 kadın, 598 erkek) ve pandemi döneminde (Grup 2) 1281 hasta (572 kadın, 709 erkek) olmak üzere toplam 2292 hasta analiz edildi. YBܒye başvuran hastaların tanıları gruplar arasında karşılaştırıldığında, postoperatif, spontan dolaşımın geri dönüşü (ROSC), zehirlenme, multitravma ve diğer nedenler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Pandemi döneminde hastaların yoğun bakımda kalış süresi istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha uzundu.
TARTIŞMA: COVID-19 dışı yoğun bakımlarda yatan hastaların klinik ve demografik özelliklerinde değişiklikler gözlendi. Pandemi döneminde hastaların yoğun bakımda kalış sürelerinin arttığını gözlemledik. Bu durum nedeniyle pandemi döneminde yoğun bakım ve diğer yataklı servislerin daha etkin yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, yoğun bakım.

Comparison of demographic and clinical characteristics between pandemic and pre-pandemic period in non-COVID intensive care units: a retrospective study

Yusuf Özgüner, Savas Altinsoy, Yasemin Ermiş, Funda Atar, Mehmet Murat Sayin, Julide Ergil
Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Diskapi Yıldırım Beyazit Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: A major problem of the coronavirus pandemic is the increase of patients requiring intensive care unit (ICU) sup-port in an extremely limited period of time. As a result, most countries have prioritized coronavirus disease 2019 (COVID-19) care in ICUs and take new arrangements to increase hospital capacity in emergency department and ICUs. This study aimed to evaluate the changes in the number, clinical and demographic characteristics of patients hospitalized in non-COVID ICUs during the COVID-19 pandemic period compared to the previous year (pre-pandemic period), and to reveal the effects of the pandemic.
METHODS: Hospitalized patients in non-COVID ICUs of our hospital between 11 March 2019 and 11 March 2021 were included in the study. The patients were divided into two groups according to date of the start of the COVID period. Patient data were scanned and recorded retrospectively from hospital information system and ICU assessment forms. Information regarding demographics (age and gender), comorbidities, COVID 19 polymerase chain reaction result, place of ICU admission, the diagnoses of patients admitted to ICU, length of ICU stay, Glasgow coma scale and mortality rates, and the Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II score were collected.
RESULTS: A total of 2292 patients were analyzed, including 1011 patients (413 women and 598 men) in the pre-pandemic period (Group 1) and 1281 patients (572 women and 709 men) in the pandemic period (Group 2). When the diagnoses of patients admitted to ICU were compared between the groups, there was a statistically significant difference between post-operation, return of spon-taneous circulation, intoxication, multitrauma, and other reasons. In the pandemic period, the patients had a statistically significant longer length of ICU stay.
CONCLUSION: Changes were observed in the clinical and demographic characteristics of patients hospitalized in non-COVID-19 ICUs. We observed that the length of ICU stay of the patients increased during the pandemic period. Due to this situation, we think that intensive care and other inpatient services should be managed more effectively during the pandemic.

Keywords: Coronavirus disease 2019, intensive care, pandemic.

Yusuf Özgüner, Savas Altinsoy, Yasemin Ermiş, Funda Atar, Mehmet Murat Sayin, Julide Ergil. Comparison of demographic and clinical characteristics between pandemic and pre-pandemic period in non-COVID intensive care units: a retrospective study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 560-565

Sorumlu Yazar: Yusuf Özgüner, Türkiye
Makale Dili: İngilizce