p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Akut kolesistitli hastalarda perkütan safra kesesi aspirasyonunun perkütan kolesistostomi ile karşılaştırılması. Sadece safra kesesi aspirasyonu yeterli olabilir mi? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 582-589 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.36443

Akut kolesistitli hastalarda perkütan safra kesesi aspirasyonunun perkütan kolesistostomi ile karşılaştırılması. Sadece safra kesesi aspirasyonu yeterli olabilir mi?

Ümmihan Topal1, Süleyman Sönmez1, Sevinc Dağistanlı2
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, akut kolesistitin (AK) yönetiminde, perkütan safra kesesi aspirasyonu (PA) ile perkütan kolesistostostomi’nin (PK) tedavideki etkinliklerini, komplikasyon oranlarını karşılaştırak 3. basamak tek bir merkezin tecrübelerini sunmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2015 ve 2020 tarihleri arasında hastanemize başvuran AC’li hastalardan konservatif tedaviye cevap vermeyen, LC uygulana-mayan PA ve PC prosedürleri uygulanan 159 hastanın sonuçları geriye dönük incelendi. PC ve PA prosedüründen önceki ve işlemden sonra 3. günde klinik ve laboratuvar verileri, teknik başarı, komplikasyon, tedaviye yanıt, hastanede kalış süreleri, reverse transcriptase–polymerase chain reaction (RT-PCR) testinin sonucu kaydedildi.
BULGULAR: Toplam 159 hastanın 22’sine (8 erkek,14 kadın) PA ve 137’sine (57 erkek, 80 kadın) PC prosedürü uygulandı. PA ve PC grupları arasında 72 saatte klinik iyileşme (p=0.532) ve hastanede kalış süreleri (p=0.138) açısından anlamlı farklılık saptamadı. Her iki prosedürünin teknik başarısı %100 idi. PA uygulanan 22 hastanın 20’sinde belirgin düzelme olurken sadece birine 2 kez yapıldı ve tamamen iyileşme görüldü (%4.5). Komplikasyon oranları her iki grupta düşük bulundu ve istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=1.00).
TARTIŞMA: İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde sağlık çalışanları için güvenli, hastalar için düşük riskli minimal invaziv prosedurler olan PA ve PC cerrahiye uygun olmayan AK’li kritik hastalarda yatak başında uygulanabilen etkin, güvenilir başarılı bir tedavi yöntemidir. Komplikasyon geliştirmemiş AK li hastalarda PA uygulanmalı tedaviye cevap alınamaz ise PC bir kurtarma prosedürü olarak saklanmalıdır. Komplikasyon geliştirmiş cerrahiye uygun olmayan AK li hasta ise PC prosedürü uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit, perkütan transhepatik safra kesesi aspirasyonu; perkütan transhepatik safra kesesi drenajı.

Comparison of percutaneous gallbladder aspiration with percutaneous cholecystostomy in acute cholecystostomy patients. Can gall bladder aspiration alone be sufficient?

Ümmihan Topal1, Süleyman Sönmez1, Sevinc Dağistanlı2
1Department of Radiology, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Istanbul-Türkiye
2Departmant of General Surgery, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Istanbul-Türkiye

BACKGROUND: The aim of this study is to compare the efficacy and complication rates of percutaneous gallbladder aspiration (PA) and percutaneous cholecystostomy (PC) in the management of AC and present the experiences of a single third-line center.
METHODS: The results of 159 patients with AC who admitted to our hospital between 2015 and 2020, that underwent PA and PC procedures, because they did not respond to conservative treatment and LC could not be performed, were retrospectively analyzed. Clinical and laboratory data before and 3 days after PC and PA procedure, technical success, complications, response to treatment, duration of hospital stay, and reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) test results were recorded.
RESULTS: Out of 159 patients, 22 (8 men 14 women) underwent PA procedure and 137 (57 men 80 women) underwent PC. No significant difference was detected between the PA and PC groups in terms of clinical recovery (P: 0.532) and duration of hospital stay (P: 0.138) in 72 h. The technical success of both procedures was 100%. While 20 out of 22 patients with PA were having a noticable recovery, only one was treated with twice PA procedures and a complete recovery was observed (4.5%). Complication rates were low in both groups and were statistically insignificant (P: 1.00).
CONCLUSION: In this pandemic period, PA and PC procedures are effective, reliable, and successful treatment method that can be applied at the bedside for critical patients with AC who are not compatible with surgery, which are safe for health workers and low-risk minimal invasive procedures for patients. In uncomplicated AC patients, PA should be performed, and if there is no response to treatment, PC should be reserved as a salvage procedure. The PC procedure should be performed in patients with AC who have developed complications and are not suitable for surgery.

Keywords: Acute cholecystitis, percutaneous transhepatic gallbladder aspiration; percutaneous transhepatic gallbladder drainage.

Ümmihan Topal, Süleyman Sönmez, Sevinc Dağistanlı. Comparison of percutaneous gallbladder aspiration with percutaneous cholecystostomy in acute cholecystostomy patients. Can gall bladder aspiration alone be sufficient?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 582-589

Sorumlu Yazar: Ümmihan Topal, Türkiye
Makale Dili: İngilizce