p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Hyaluronik asit ve kondroitin sülfat kombinasyonunun radyasyon proktiti oluşturulmuş sıçanlardaki etkinliği [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 547-552 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.61582

Hyaluronik asit ve kondroitin sülfat kombinasyonunun radyasyon proktiti oluşturulmuş sıçanlardaki etkinliği

Mehmet Yoldas1, Tayfun Yoldas2, İlhami Solak2, Cemil Calıskan2, Samed Cin2, Basak Doganavsargil3, Murat Sezak3, Senem Alanyali4, Tuba Kuvvet Yoldas5
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Patoloji Kliniği, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İzmir
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir

AMAÇ: Bu çalışma, akut radyasyon proktiti (ARP) sıçan modelinde hyaluronik asit ve kondroitin sülfat kombinasyonunun (HA/CS) profilaktik ve terapötik etkilerini araştırmak için tasarlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Sıçanlar beş gruba ayrıldı: SHAM; radyasyon (IR) + salin (5. ve 10. gün boyunca 1 mL); IR + HA/CS (5. ve 10. gün boyunca 1 mL). Her sıçana 17.5 Gy’lik tek bir fraksiyon RT verildi. HA/CS, ışınlamadan sonra her gün rektal yoldan uygulandı. Her sıçan, proktit belirtileri açısından günlük olarak gözlendi. Mukozal değişiklikler makroskopik ve patolojik olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Klinik bulgulara göre IR + salin grubundaki beş sıçan 10. günde 3-4 derece semptomlar izlendi. IR+ salin ve IR + HA/CS grupları arasında 5. gündeki makroskopik bulgu skorlarında anlamlı bir fark gözlenmedi. Patolojik incelemede, salinle tedavi edilen sıçanlarda ışınlamadan 10 gün sonra radyasyona bağlı mukozal hasar en belirgin bulguydu. IR + HA/CS 10. gün grubunda 1-2 derece patolojik bulgulara karşılık gelen hafif inflamasyon ve hafif kript değişiklikleri gösterdi.
TARTIŞMA: Radyasyon sistitinde kullanılan HA/CS, radyasyon proktitinde de faydalı olabileceği düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hyaluronik asit, kondroitin sülfat; radyasyon proktiti.

Effects of hyaluronic acid and chondroitin sulfate on acute radiation proctitis in rats

Mehmet Yoldas1, Tayfun Yoldas2, İlhami Solak2, Cemil Calıskan2, Samed Cin2, Basak Doganavsargil3, Murat Sezak3, Senem Alanyali4, Tuba Kuvvet Yoldas5
1Department of Urology, Tepecik Treaning and Research Hospital, Izmir-Türkiye
2Department of General Surgery, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir-Türkiye
3Department of Patology, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir-Türkiye
4Department of Radiation Oncology, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir-Türkiye
5Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir-Türkiye

BACKGROUND: This study was designed to investigate the prophylactic and therapeutic effects of hyaluronic acid and chondroitin sulfate combination (HA/CS) on a model of acute radiation proctitis.
METHODS: Rats were divided into five groups: SHAM; irradiation (IR) + saline (1 mL for 5th and 10th day); IR + HA/CS (1 mL for 5th and 10th day). A single fraction of 17.5 Gy was delivered to each rat. HA/CS was administered rectally each day after irradiation. Each rat was observed daily for signs of proctitis. Irradiated rats were euthanized on days 5 and 10. The mucosal changes were evaluated macroscopically and pathologically.
RESULTS: According to the clinical findings, five rats in the irradiation + saline group showed grade 3–4 symptoms on the 10th day. No significant difference in the macroscopic finding scores on the 5th day was observed between the irradiation + saline and irradiation + HA/CS groups. In the pathological examination, radiation-induced mucosal damage was the most prominent finding 10 days after irradiation in saline-treated rats. On the 10th day, the irradiation + HA/CS group showed mild inflammation and slight crypt changes, which corresponded to grade 1–2 pathological findings.
CONCLUSION: We think that HA/CS used in radiation cystitis can be beneficial for radiation proctitis.

Keywords: Chondroitin sulfate, hyaluronic acid; radiation proctitis.

Mehmet Yoldas, Tayfun Yoldas, İlhami Solak, Cemil Calıskan, Samed Cin, Basak Doganavsargil, Murat Sezak, Senem Alanyali, Tuba Kuvvet Yoldas. Effects of hyaluronic acid and chondroitin sulfate on acute radiation proctitis in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 547-552

Sorumlu Yazar: Mehmet Yoldas, Türkiye
Makale Dili: İngilizce