p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 11 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 28 (11)
Cilt: 28  Sayı: 11 - Kasım 2022
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Sıçanlarda Glutamin kullanımının peritoneal yüzeyde intestinal neomokoza oluşumuna etkisi
Effect of glutamine use on the formation of intestinal neomucosa on peritoneal surface in rats
Ahmet Akbaş, Osman Bilgin Gülcicek, Erkan Yavuz, Hakan Yigitbas, Ali Solmaz, Yigit Ulgen, Nadir Adnan Hacım, Gulcin Ercan, Yuksel Altinel, Aysegul Kırankaya, Atilla Çelik
PMID: 36282159  PMCID: PMC10277354  doi: 10.14744/tjtes.2022.36903  Sayfalar 1541 - 1548

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Hepatopankreatobiliyer prosedürler sırasında hepatik arter travmasının yönetimi: Gelişen yaklaşımlar, klinik sonuçlar ve literatür taraması
Management of hepatic artery trauma during hepato-pancreato-biliary procedures: Evolving approaches, clinical outcomes, and literature review
Arif Atay, Feyyaz Gungor, Yunus Sur, Orgun Gunes, Fatma Husniye Dilek, Şebnem Karasu, Osman Nuri Dilek
PMID: 36282163  PMCID: PMC10277349  doi: 10.14744/tjtes.2022.90258  Sayfalar 1549 - 1557

4.
Peptik ülser perforasyonunda erken ameliyat sonrası morbidite ve mortalite belirleyicileri
Early post-operative morbidity and mortality predictors in peptic ulcer perforation
Metin Yalcin, Serdar Oter, Alper Akınoğlu
PMID: 36282169  PMCID: PMC10277340  doi: 10.14744/tjtes.2022.85686  Sayfalar 1558 - 1562

5.
Laparoskopik feokromositomada magnezyum ve deksmedetomidin kombinasyonu sodyum nitroprussid gereksinimini azaltır
Magnesium and dexmedetomidine combination reduces sodium nitroprusside requirement in laparoscopic pheochromocytoma
Nükhet Sivrikoz, Özlem Turhan, Hacer Ayşen Yavru, Demet Altun, Yalın Işcan, Ismail Cem Sormaz, Zerrin Sungur
PMID: 36282168  PMCID: PMC10277350  doi: 10.14744/tjtes.2022.92672  Sayfalar 1563 - 1569

6.
Travma merkezleri kurulmasının künt travmatik dalak yaralanması tedavisi üzerine etkisi: Travma merkezleri öncesi ve sonrası dönemlerin karşılaştırılması
Impact of the establishment of a trauma center on blunt traumatic spleen injury treatment: Comparison between pre-traumatic center and trauma center periods
Hyunseok Jang, Young-Goun Jo, Yunchul Park, Euisung Jeong, Naa Lee, Jung-Chul Kim
PMID: 36282154  PMCID: PMC10277344  doi: 10.14744/tjtes.2021.03262  Sayfalar 1570 - 1582

7.
Akut kolesistit tanı ve evrelendirmesinde Nesfatin-1’in prognostik etkisi
Prognostic effect of Nesfatin-1 on the diagnosis and staging of acute cholecystitis
Oğuzhan Tekin, Mert Mahsuni Sevinç, Özhan Albayrak, Oğuzkağan Batıkan, Ufuk Oğuz İdiz
PMID: 36282155  PMCID: PMC10277346  doi: 10.14744/tjtes.2021.05694  Sayfalar 1583 - 1589

8.
Komplike akut apandisiti öngörmede ameliyat öncesi rutin kan testlerinin etkinliği
Effectiveness of pre-operative routine blood tests in predicting complicated acute appendicitis
Server Sezgin Uludağ, Ozan Akıncı, Nazim Güreş, Emre Tunç, Ergin Erginöz, Ahmet Necati Şanlı, Abdullah Kağan Zengin, Mehmet Faik Özçelik
PMID: 36282156  PMCID: PMC10277351  doi: 10.14744/tjtes.2021.13472  Sayfalar 1590 - 1596

9.
Majör yanıklı hastalarda erektil disfonksiyon: Takibin önemi
Erectile dysfunction in patients with major burn injury: The significance of follow-up
Fırat Akdeniz, Cağrı Akın Şekerci, Yılören Tanıdır, Yüksel Yılmaz, Kamil Çam
PMID: 36282167  PMCID: PMC10277353  doi: 10.14744/tjtes.2021.98504  Sayfalar 1597 - 1603

10.
Akut batın prezentasyonunda tubal ektopik gebelik: Bir olgu kontrol analizi
Tubal ectopic pregnancy in acute abdominal presentation: A case control analysis
Banuhan Şahin, Andrea Tinelli
PMID: 36282164  PMCID: PMC10277343  doi: 10.14744/tjtes.2021.93903  Sayfalar 1604 - 1608

11.
Bazı serum parametreleri ile şiddetli akut pankreatit ve pankreas nekrozu arasındaki ilişkinin araştırılması
Investigating the correlation between severe acute pancreatitis and pancreatic necrosis with some serum parameters
Server Sezgin Uludağ, Nazim Güreş, Sabri Şirolu, Ahmet Aşkar, Ahmet Necati Şanlı, Abdullah Kağan Zengin, Mehmet Faik Özçelik
PMID: 36282166  PMCID: PMC10277355  doi: 10.14744/tjtes.2021.96782  Sayfalar 1609 - 1615

12.
Diz artroplastilerinde hemofilik ve non-hemofilik hastaların analjezik tüketimlerinin karşılaştırılması
Comparison of analgesic consumption of hemophilic and non-hemophilic patients in knee arthroplasty
Nur Canbolat, Tuğçe Dinç, Kemalettin Koltka, Bulent Zulfikar, Başak Koç, Önder İsmet Kılıçoğlu, Mehmet I. Buget
PMID: 36282160  PMCID: PMC10277356  doi: 10.14744/tjtes.2021.47482  Sayfalar 1616 - 1621

13.
Ev tipi kıyma makinesine bağlı şiddetli el yaralanmalarının prevalansı: Geriye dönük bir çalışma
Prevalence of household meat grinder-induced severe hand injuries: A retrospective clinical study
İbrahim Gökhan Duman
PMID: 36282161  PMCID: PMC10277348  doi: 10.14744/tjtes.2021.55866  Sayfalar 1622 - 1626

14.
İntertrokanterik kırıkların proksimal femoral çivilemesi esnasında tek doz traneksamik asit total kan kaybının azaltılmasında güvenli ve etkilidir: Bir ileriye yönelik randomize çalışma
A single dose of tranexamic acid infusion is safe and effective to reduce total blood loss during proximal femoral nailing for intertrochanteric fractures: A prospective randomized study
Mehmet Ekinci, Mesut Ok, Mehmet Ersin, Erol Günen, Emre Kocazeybek, Serkan Önder Sırma, Murat Yılmaz
PMID: 36282170  PMCID: PMC10277341  doi: 10.14744/tjtes.2022.67137  Sayfalar 1627 - 1633

15.
Geriatrik kalça kırıklarında giriş nötrofil-lenfosit, trombosit-lenfosit, monosit-lenfosit oranları ile bir yıllık mortalite arasındaki ilişki: Üçlü karşılaştırma
Relationship between admission neutrophil/lymphocyte, thrombocyte/lymphocyte, and monocyte/lymphocyte ratios and 1-year mortality in geriatric hip fractures: Triple comparison
Sezgin Bahadır Tekin, Bahri Bozgeyik, Ahmet Mert
PMID: 36282165  PMCID: PMC10277357  doi: 10.14744/tjtes.2021.94799  Sayfalar 1634 - 1640

OLGU SUNUMU
16.
Dokuz yaşındaki bir çocukta perikardda hava tabancası yaralanması
Air gun injury to the pericardium in a 9-year-old boy
Robert Polak, Josef Vodicka, Vladislav Treska, Jiri Siroky, Jan Benes
PMID: 36282157  PMCID: PMC10277347  doi: 10.14744/tjtes.2021.17260  Sayfalar 1641 - 1644

17.
Proksimal tibia rekonstrüksiyonu için proksimal seviye kırıklı fibulanın osseokutanöz anterograd pediküllü olarak kullanımı güvenli midir? Olgu sunumu ve literatür tarama
Is it safe to harvest a proximally fractured fibula as an osseocutaneous anterograde pedicled flap for proximal tibial reconstruction in subacute period? A case report and literature review
Emrah Kağan Yaşar, Can İlker Demir, Çavgın Yıldırım, Murat Şahin Alagöz, Kaya Memişoğlu
PMID: 36282158  PMCID: PMC10277345  doi: 10.14744/tjtes.2021.26794  Sayfalar 1645 - 1649

18.
Akut batın ile başvuran burned-out germ hücreli tümör olgusu
Burned-out germ cell tumor presenting with acute abdomen
Sanem Guler Cimen, Görkem Özenç, Ahmet Emin Doğan, Efe Yetişgin, Sertaç Çimen, Ünsal Han
PMID: 36282162  PMCID: PMC10277342  doi: 10.14744/tjtes.2021.68792  Sayfalar 1650 - 1654

19.
Covid-19’lu üç hastada spontan rektus kılıf hematomu: Bilgisayarlı tomografi bulguları
Spontaneous rectus sheath hematoma in three patients with COVID-19: Computed tomography findings
Serap Baş, Metin Bektaş
PMID: 36282153  PMCID: PMC10277339  doi: 10.14744/tjtes.2021.02065  Sayfalar 1655 - 1658