p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 20 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 20 (6)
Cilt: 20  Sayı: 6 - Kasım 2014
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Midesi dolu ve boş sıçanlarda künt batın travması sonucu oluşan iç organ yaralanmalarının karşılaştırılması
Comparison of internal organ injuries by blunt abdominal trauma in rats with empty or full stomach
Hüseyin Kafadar, Safiye Kafadar, Mehmet Tokdemir
PMID: 25541917  doi: 10.5505/tjtes.2014.92331  Sayfalar 395 - 400

2.
Kolon rezeksiyonları sonrası suboptimal anastomoz: Deneysel çalışma
The fate of suboptimal anastomosis after colon resection: an experimental study
Mehmet Kamil Yıldız, İsmail Okan, Hasan Nazik, Gurhan Bas, Orhan Alimoglu, Mehmet İlktac, Emin Daldal, Mustafa Sahin, Nuray Kuvat, Betugul Ongen
PMID: 25541918  doi: 10.5505/tjtes.2014.31899  Sayfalar 401 - 409

3.
Yaygın akson hasarı ve GKS ≤8 olan travma hastalarında sitikolinin bilinçlilik durumu, serum fetuin-A ve matriks Gla-protein (MGP) düzeyleri üzerine etkileri
Effects of Citicoline on Level of Consciousness, Serum Level of Fetuin-A and Matrix Gla- Protein (MGP) in Trauma Patients with Diffuse Axonal Injury (DAI) and GCS≤8
Ghaffar Shokouhi, Amir Ghorbani Haghjoo, Neda Sattarnezhad, Mohammad Asghari, Aida Sattarnezhad, Ali Asghari, Arastoo Pezeshki
PMID: 25541919  doi: 10.5505/tjtes.2014.05769  Sayfalar 410 - 416

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Künt travma sonrası bağırsak ve mezenter yaralanmalarında çok kesitli bilgisayarlı tomografinin tanısal etkinliği ve tecrübenin önemi
Bowel and mesenteric injury in blunt trauma: diagnostic efficiency of and importance of experience in using multidedector computed tomography
Ahmet Veysel Polat, Ramazan Aydin, Mehmet Selim Nural, Selim Baris Gul, Ayfer Kamali Polat, Kerim Aslan
PMID: 25541920  doi: 10.5505/tjtes.2014.52959  Sayfalar 417 - 422

5.
Lökosit sayısı ve nötrofil oranlarının non-komplike apandisit tanısında ve komplike apandisitlerin belirlenmesinde klinik önemi
The clinical value of leucocyte count and neutrophil percentage in diagnosing uncomplicated (simple) appendicitis and predicting complicated appendicitis
Nuri Alper Şahbaz, Orhan Bat, Bülent Kaya, Suat Can Ulukent, Özer İlkgül, Mehmet Yiğit Özgün, Özlem Akça
PMID: 25541921  doi: 10.5505/tjtes.2014.75044  Sayfalar 423 - 426

6.
Uzun segment üretral darlıklarda penil fasiyokutanöz flep üretroplasti
Penile fasciocutaneous flap urethroplasty in long segment urethral stricture
Ali Atan, Altuğ Tuncel, Melih Balcı, Yılmaz Aslan, Ersin Köseoğlu, Anıl Erkan
PMID: 25541922  doi: 10.5505/tjtes.2014.72537  Sayfalar 427 - 431

7.
Minör baş travmasında beyin BT taraması çekmeden önce baş ağrısı tedavisinin rolü: İntravenöz morfin sülfat kafa içi travmasını öngörebilir mi?
Role of headache management in minor head injury before performing brain CT scan - can intravenous morphine sulfate predict intracranial injury?
Koorosh Ahmadi, Amirmasoud Hashemian, Elham Pishbin, Ali Taheriniya, Saba Jafarpour, Vafa Rahimi-movaghar
PMID: 25541923  doi: 10.5505/tjtes.2014.84031  Sayfalar 432 - 436

OLGU SERISI
8.
Pediatrik travmatik kalça çıkığı tedavi ve sonuçları: Olgu çalışması ve literatürün gözden geçirilmesi
Treatment and Results in Paediatric Traumatic Hip Dislocation: Case series and review of the literature
Serdar Hakan Başaran, Mustafa Gökhan Bilgili, Ersin Erçin, Alkan Bayrak, Halil Nadir Öneş, Mustafa Cevdet Avkan
PMID: 25541924  doi: 10.5505/tjtes.2014.52822  Sayfalar 437 - 442

KLINIK ÇALIŞMA
9.
Pediküllü rektus abdominis kas deri flebinin uyluk ve sırt defektlerinde kullanımı
Using of Pedicled Rectus Abdominis Musculocutaneous Flaps in the Thigh and Lumber Defects
Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin
PMID: 25541925  doi: 10.5505/tjtes.2014.73478  Sayfalar 443 - 451

OLGU SUNUMU
10.
Ateşli silah yaralanmasında atipik seyir
Atypical Trajectory of Gunshot Injury
Mert Aygün, Cumhur Murat Tulay
PMID: 25541926  doi: 10.5505/tjtes.2014.16680  Sayfalar 452 - 454

11.
Nekrotizan fasiit ile komplike travmatik abdominal herni
Traumatic abdominal hernia complicated by necrotising fascitis
Aleix Martínez-Pérez, Gonzalo Garrigós-Ortega, Segundo Ángel Gómez-Abril, Eva Martí-Martínez, Teresa Torres-Sánchez
PMID: 25541927  doi: 10.5505/tjtes.2014.83031  Sayfalar 455 - 458

12.
Künt boyun travmasının neden olduğu komplet servikal trakeal transeksiyon: Olgu sunumu
Complete cervical tracheal transection caused by blunt neck trauma: Case report
Jin Hui Paik, Jeong-seok Choi, Seung Baik Han, Hyun Min Jung, Ji Hye Kim
PMID: 25541928  doi: 10.5505/tjtes.2014.32744  Sayfalar 459 - 462

13.
Künt travma nedeniyle oluşan diyafram rüptürünün sebep olduğu hepatotoraksa sekonder sağ ventrikül kollapsı
Right Ventricle Collaps Secondary to Hepatothorax Caused by Diaphragm Rupture Due to Blunt Trauma
Mustafa Topuz, Mehmet Cihat Ozek
PMID: 25541929  doi: 10.5505/tjtes.2014.27547  Sayfalar 463 - 465