p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 27 (3)
Cilt: 27  Sayı: 3 - Mayıs 2021
DERLEME
1.
Gebelikte akut apandisit için manyetik rezonans görüntülemenin tanısal doğruluğu: Sistematik bir inceleme
Diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging for acute appendicitis during pregnancy: A systematic review
Sung Uk Cho, Se Kwang Oh
PMID: 33884591  doi: 10.14744/tjtes.2020.02416  Sayfalar 271 - 277

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Akut mezenter iskeminin erken tanısında serum intestinal yağ asidi bağlayıcı proteininin önemi
The importance of serum intestinal fatty acid-binding protein for the early diagnosis of acute mesenteric ischemia
Serkan Zenger, Işılay Demir Piroğlu, Ayhan Çevik, Yetkin Özcabı, Doğan Fakıoğlu, Metin Senol, Mehmet Mustafa Altıntaş, Nejdet Bildik, Tayfun Yücel
PMID: 33884597  doi: 10.14744/tjtes.2020.35823  Sayfalar 278 - 283

3.
Borik asit sıçan modelinde oluşturulan karın içi adezyonların önlenmesinde hiyaluronik asit bazlı ürün kadar etkili
Boric acid is as effective as hyaluronic acid-based agent in preventing intra-abdominal adhesions in a rat model
Murat Urkan, Hikmet Erhan Güven
PMID: 33884596  doi: 10.14744/tjtes.2020.23460  Sayfalar 284 - 289

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Ağır travmanın erken evresinde nötrofil-lenfosit ve trombosit-lenfosit oranlarının hastane içi mortalite ile ilişkisi
Association of neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratios with in-hospital mortality in the early phase of severe trauma
Dong Hun Lee, Byung Kook Lee, Sung Min Lee, Yong Soo Cho, Seong Woo Yun
PMID: 33884592  doi: 10.14744/tjtes.2020.02516  Sayfalar 290 - 295

5.
Yeni koronavirüs (COVID-19) hastalığı olan yaşlı ve yüksek komobiditeli hastalarda akut taşlı kolesistit tedavisinde perkütan kolesistostomi
Percutaneous cholecystostomy in the treatment of acute calculous cholecystitis in elderly patients with COVID-19 and high comorbidity
Çağlayan Çakır, Hamit Ahmet Kabuli
PMID: 33884595  doi: 10.14744/tjtes.2020.23255  Sayfalar 296 - 302

6.
Travmada Sonografi ile Odaklanmış Değerlendirme (FAST) eğitiminde ultrason simülatörlerinin rolü
Role of ultrasound simulators in the training for Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST)
Selim Değirmenci, Hasan Kara, Seyit Ali Kayış, Ahmet Ak
PMID: 33884603  doi: 10.14744/tjtes.2020.73626  Sayfalar 303 - 309

7.
Laparoskopik apendektomiye karşı mini-insizyon açık apendektomi: Bir kırsal hastane deneyimi
Mini-incision open appendectomy versus laparoscopic appendectomy: An experience in a rural hospital
Ozan Akıncı, Sangar M Faroq Abdulrahman Abdulrahman, Özlem Güngör
PMID: 33884604  doi: 10.14744/tjtes.2020.83023  Sayfalar 310 - 314

8.
Akut apandisit ön tanısı nedeniyle apendektomi yapılan hastaların demografik, klinik ve histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi
Assessment of demographic, clinical and histopathological features of patients who underwent appendectomy due to a presumed diagnosis of acute appendicitis
Sami Akbulut, Zeynep Sener Bahçe, Tulin Öztaş, Serdar Gümüş, Nilgün Söğütçü, Hamdi Sakarya, Ali Fuat Kaan Gök, Yusuf Yağmur
PMID: 33884602  doi: 10.14744/tjtes.2020.73537  Sayfalar 315 - 324

9.
Akut divertikülitte enflamatuvar parametrelerin tanısal ve prognostik önemi: Geriye dönük kohort çalışması
Diagnostic and prognostic significance of inflammatory parameters in acute diverticulitis: A retrospective cohort study
Süleyman Kargın, Yusuf Tanrıkulu
PMID: 33884606  doi: 10.14744/tjtes.2020.92068  Sayfalar 325 - 330

10.
İlkel teleferik (varangel) kazaları ile ilişkili ölümler: Geriye dönük otopsi çalışması
The primitive cable car (varangel) accident-related fatalities: A retrospective autopsy study
Hüseyin Çetin Ketenci, Yalçın Büyük
PMID: 33884598  doi: 10.14744/tjtes.2020.36485  Sayfalar 331 - 336

11.
Farklı anatomik bölgelerdeki yanık kontraktürlerinin serbest anterolateral uyluk flebi ile rekonstrüksiyonu
Reconstruction of burn contractures with free anterolateral thigh flap in various anatomic sites
Zülfükar Ulaş Bali, Burak Özkan, Yavuz Keçeci, Nilgün Ertaş, Levent Yoleri
PMID: 33884605  doi: 10.14744/tjtes.2020.89195  Sayfalar 337 - 343

12.
İnstabil intertrokanterik kırıklarda iki farklı proksimal femoral çivinin radyolojik parametreler açısından karşılaştırılması
Comparison of two different proximal femoral nails in instabil intertrochanteric fractures concerning radiological parameters
Gökhan Bülent Sever, Mehmet Cenk Cankuş, Burçin Karslı
PMID: 33884599  doi: 10.14744/tjtes.2020.41343  Sayfalar 344 - 350

13.
Torasik aortaya en yakın ve travmaya en fazla maruz kalan 12. torasik vertebranın morfometrik çalışması
Morphometric study on the 12th thoracic vertebrae which is most frequently exposed to trauma and the closest vertebra to thoracic aorta
Mehmet Fatih Korkmaz, Hüseyin Özevren
PMID: 33884593  doi: 10.14744/tjtes.2020.16794  Sayfalar 351 - 355

14.
Tendinöz çekiç parmak yaralanmalarının tedavisinde kullanılan dört farklı immobilizasyon yönteminin karşılaştırılması
Comparison of four different immobilization methods in the treatment of tendinous mallet finger injury
Safiye Özkan, Ömer Berköz
PMID: 33884607  doi: 10.14744/tjtes.2021.35469  Sayfalar 356 - 361

OLGU SUNUMU
15.
Çoklu safra yolu travması olan hastaların tedavisinde portoenterostominin yeri: Olgu serisi ve literatürün gözden geçirilmesi
The role of portoenterostomy in the treatment of patients with multiple bile duct trauma: Case series and review of the literature
Osman Nuri Dilek, Feyyaz Güngör, Halis Bağ, Turan Acar, Arif Atay
PMID: 33884601  doi: 10.14744/tjtes.2020.64859  Sayfalar 362 - 368

16.
Pediatrik hastada diz osteokondral kırığının geç fiksasyonu
Delayed osteochondral fracture fixation of the knee in a pediatric patient
Enes Sarı, Barış Polat, Deniz Aydın, Mehmet Yalçınozan, Kaan Erler
PMID: 33884600  doi: 10.14744/tjtes.2020.59056  Sayfalar 369 - 373

17.
Araç lastiği patlaması sonrası nadir bir pnömomediastinum olgusu
A rare case of pneumomediastinum after blown tire
Onur Tezel, Doğan Özen
PMID: 33884590  doi: 10.14744/tjtes.2021.01901  Sayfalar 374 - 376

18.
Koroziv asit madde içimi sonrası olan trakeal stenozda yaklaşım: Olgu sunumu
Management of tracheal stenosis after corrosive acid ingestion: A case report
Hıdır Esme, Hasan Doğan
PMID: 33884594  doi: 10.14744/tjtes.2020.21805  Sayfalar 377 - 379