p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 26 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 26 (3)
Cilt: 26  Sayı: 3 - Mayıs 2020
ÖZEL DERLEME
1.
COVID-19 pandemisi sırasında travma ve acil cerrahi uygulamaları için öneriler
Recommendations for trauma and emergency general surgery practice during COVID-19 pandemic
Ali Fuat Kaan Gök, Mehmet Eryılmaz, Mehmet Mahir Özmen, Orhan Alimoglu, Cemalettin Ertekin, Mehmet Hamdi Kurtoğlu
PMID: 32394416  doi: 10.14744/tjtes.2020.79954  Sayfalar 335 - 342

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Avülsiyon yaralanmalarında fondaparinuks ve dabigatranın etkileri: Deneysel bir çalışma
Effects of dabigatran and fondaparinux on degloving injuries: An experimental study
Alper Ural, Fatma Bilgen, Duygun Altıntaş Aykan, Abdulkadir Yasir Bahar, Mehmet Bekerecioğlu, Dilan Altıntaş Ural
PMID: 32436968  doi: 10.14744/tjtes.2020.26678  Sayfalar 343 - 350

3.
Sıçan arka uzuv kas modelinde iskemi/reperfüzyon hasarına yönelik likopenin koruyucu etkisi
The protective effects of lycopene on ischemia/reperfusion injury in rat hind limb muscle model
Mehmet Kirişçi, Bülent Güneri, Muhammed Seyithanoğlu, Ülkü Kazancı, Adem Doğaner, Hakan Güneş
PMID: 32436980  doi: 10.14744/tjtes.2020.81456  Sayfalar 351 - 360

4.
Sıçanlarda sinir transeksiyon modelinde siyatik sinirin acil ve gecikmeli primer onarımı
Immediate versus delayed primary repair of the sciatic nerve in a nerve transaction model in rats
Azmi Tufan, Feyza Karagöz Güzey, Burak Eren, Abdurrahim Taş, Cihan İşler, Aslı Kahraman Akkalp, ilker Güleç, Vildan Ayşe Yayla, Murat Çabalar
PMID: 32436974  doi: 10.14744/tjtes.2019.48579  Sayfalar 361 - 365

5.
İnfrarenal aort oklüzyonu ile oluşan intestinal hasarında adalimumab’ın koruyucu etkisi
The protective effects of adalimumab on intestinal injury induced with infrarenal aortic occlusion
Ahmet Pergel, Levent Tümkaya, Gökhan Demiral, Muhammet Kadri Çolakoğlu, Süleyman Kalcan, Ali Özdemir, Tolga Mercantepe, Başar Erdivanlı, Adnan Yılmaz
PMID: 32436975  doi: 10.14744/tjtes.2019.59607  Sayfalar 366 - 372

6.
Deneysel alkali koroziv ösefageal ve mide yanıklarında Hyperium perforatum’un (Sarı Kantaron) iyileştirici etkisi
The healing effects of Hyperium perforatum (St. John’s Wort) on experimental alkaline corrosive eosephageal and stomach burns
Erkan Güvenç, Selahattin Kıyan, Yiğit Uyanıkgil, Emel Öykü Çetin, Fatih Karabey, Türker Çavuşoğlu, Burak Gökçe
PMID: 32436985  doi: 10.14744/tjtes.2019.93428  Sayfalar 373 - 383

KLINIK ÇALIŞMA
7.
Laparaskopik apendektomide apendiks güdüğünün kapatılmasında intrakorporial sütüre karşı Hem-o-lok clips: Randomize ileriye yönelik çalışma
Hem-o-lok clips versus intracorporeal knotting for the closure of the appendix stump in laparoscopic appendectomy: A prospective randomized study
Orhan Ureyen, Sedat Tan, Emrah Dadalı, Mehmet Yıldırım, Enver İlhan
PMID: 32436964  doi: 10.14744/tjtes.2019.02248  Sayfalar 384 - 388

8.
Akut apandisit tanısında tiyol/disülfit homeostazının modifiye Alvarado ve RIPASA skorları ile karşılaştırılması
Comparison of thiol/disulphide homeostasis with modified Alvarado and RIPASA scores in the diagnosis of acute appendicitis
Servan Gökhan, İsmail Erkan Aydın, Gül Pamukçu Günaydın, Çağdaş Yıldırım, Fatih Tanrıverdi, Selahattin Gürü, Fatih Ahmet Kahraman, Ozcan Erel
PMID: 32436977  doi: 10.14744/tjtes.2019.65118  Sayfalar 389 - 395

9.
Safra kanalı taşları için yapılan acil endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi sonrası laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastaların perioperatif sonuçları: Zamanlama önemli mi?
Perioperative outcomes of the patients treated using laparoscopic cholecystectomy after emergent endoscopic retrograde cholangiopancreatography for bile duct stones: Does timing matter?
Rahman Şenocak, Süleyman Utku Çelik, Şahin Kaymak, Oğuz Hançerlioğullari
PMID: 32436986  doi: 10.14744/tjtes.2020.94401  Sayfalar 396 - 404

10.
Kene çıkartım tekniklerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması ile kene çıkarma sırasında yapılan teknik hatalar
Evaluation and comparison of tick detachment techniques and technical mistakes made during tick removal
Ahmet Rıza Şahin, Hakan Hakkoymaz, Ali Muhittin Taşdoğan, Ekrem Kireçci
PMID: 32436976  doi: 10.14744/tjtes.2020.59680  Sayfalar 405 - 410

11.
Geriatrik hastada acil cerrahi: Tek merkezde geriye dönük değerlendirme
Emergency surgery in geriatrics: A retrospective evaluation in a single center
Özlem Sezen, Banu Çevik
PMID: 32436982  doi: 10.14744/tjtes.2020.90914  Sayfalar 411 - 417

12.
Travmatik beyin hasarında dekompresif kraniektomi: Transkraniyal Doppler ultrasonografi yol gösterici olabilir mi?
Decompressive craniectomy in traumatic brain injury: Transcranial Doppler sonography used as a guide
Ramazan Sarı, Fatih Han Bolukbasi, Eylem Burcu Kahraman Özlü, Nejat Isik, Melek Güra Çelik, İlhan Elmacı
PMID: 32436966  doi: 10.14744/tjtes.2020.04640  Sayfalar 418 - 424

13.
Distal tibial epifizyolizin cerrahi tedavisinde travma mekanizması, kırık paterni ve fiksasyon tekniğinin klinik sonuçlar ve epifiz büyümesinin durması üzerine etkisi
The role of trauma mechanism, fracture pattern and fixation technique on clinical outcomes and epiphyseal growth arrest in the surgical treatment of distal tibial epiphysiolysis
Furkan Çağlayan Aslantaş, Mustafa Yalın, Mehmet Hakan İlter, Alkan Bayrak, Erdem Edipoğlu, Bülent Tanrıverdi, Altuğ Duramaz, Mustafa Gökhan Bilgili
PMID: 32436969  doi: 10.14744/tjtes.2019.27354  Sayfalar 425 - 430

14.
Anstabil servikal yaralanmalarda bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulgularının karşılaştırılması
Computed tomography vs. magnetic resonance imaging in unstable cervical spine injuries
Meltem Songür Kodik, Cenk Eraslan, Ömer Kitiş, Yusuf Ali Altuncı, Hüseyin Biçeroğlu, Ali Akay
PMID: 32436971  doi: 10.14744/tjtes.2019.35813  Sayfalar 431 - 438

15.
Altmış beş yaş üstü kalça kırığı olgularında tedavi yöntemi ve ameliyata alınma zamanının mortaliteye etkisi
Effect on mortality of treatment method and surgery time for hip fracture patients aged over 65 years
Cihat Ekici, Özhan Pazarcı, Seyran Kılınç, Zekeriya Öztemür, Hayati Öztürk, Gündüz Tezeren, Okay Bulut
PMID: 32436981  doi: 10.14744/tjtes.2020.81780  Sayfalar 439 - 444

16.
Modifiye Stoppa yaklaşımı ile ameliyat edilen asetabulum kırıklarında farklı anestezi tekniklerinin intraoperatif kan kaybı üzerine etkisi
Effects of different anesthesia techniques on intraoperative blood loss in acetabular fractures undergoing the Modified Stoppa approach
Ahmet Emrah Açan, Cem Yalın Kılınç, Emre Gültaç, Başak Altıparmak, Ali İhsan Uysal, Nevres Hürriyet Aydoğan
PMID: 32436967  doi: 10.14744/tjtes.2019.09294  Sayfalar 445 - 452

17.
Akut el, el bileği ya da ön kol yaralanmalarında yaralanmanın ciddiyeti ile özürlülük oranları ve işe geri dönüş zamanı arasındaki ilişki
Associations between initial injury severity in acute hand, wrist or forearm injuries and disability ratings and time to return to work
Sercan Çapkın, Ali Cavit, Kutay Yılmaz, Eralp Erdoğan, Tufan Kaleli
PMID: 32436973  doi: 10.14744/tjtes.2019.40524  Sayfalar 453 - 461

18.
İki yaşından küçük çocuklarda PECARN kafa kravması klinik karar kurallarına uyum
Compliance with PECARN head injury decision rules in children under two years old
Aydın Gerilmez, Arif Tarkan Calışaneller
PMID: 32436970  doi: 10.14744/tjtes.2019.36902  Sayfalar 462 - 468

OLGU SERISI
19.
Penetran toraks travmalarından sonra görülebilen diyafragma yaralanmalarının tanı ve tedavisinde VATS’nin rolü
The role of VATS in the diagnosis and treatment of diaphragmatic injuries after penetrating thoracic traumas
Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Yener Yörük
PMID: 32436965  doi: 10.14744/tjtes.2019.02682  Sayfalar 469 - 474

OLGU SUNUMU
20.
Pediatrik künt renal travmalarda transkateter embolizasyon: Olgu sunumu ve literatür derlemesi
Transcatheter embolization in pediatric blunt renal trauma: Case report and review of the literature
İbrahim Kartal, Hasan Ali Durmaz, Sanem Güler Çimen, Sertaç Çimen, Hamit Ersoy
PMID: 32436984  doi: 10.14744/tjtes.2019.93043  Sayfalar 475 - 481

21.
Tüplü dalış sonrası gelişen akut iskemik kolit için cerrahi yaklaşım: Olgu sunumu
Surgical approach for acute ischemic colitis after scuba diving: A case report
Eun Soo Choi, Han Deok Kwak, Jae Kyun Ju
PMID: 32436978  doi: 10.14744/tjtes.2019.67523  Sayfalar 482 - 485

22.
Gergedanın neden olduğu gecikmiş travmatik diyafragma rüptürü
Rhinoceros-related delayed traumatic diaphragmatic rupture
Michael Sebastian, Alia Abdullah, Mohamed Abusharia, Fikri M Abu-Zidan
PMID: 32436979  doi: 10.14744/tjtes.2019.73857  Sayfalar 486 - 488

23.
Gastrik volvulustan dokuz yıl sonra görülen gezici dalak torsiyonu: Multiparitenin etkisi?
Torsion of wandering spleen nine years after gastric volvulus: Effect of multiparity?
Serkan Karaisli, Turan Acar, Nihan Acar, Erdinç Kamer, Mehmet Hacıyanlı
PMID: 32436983  doi: 10.14744/tjtes.2019.91606  Sayfalar 489 - 492

24.
Nadir bir olgu: Künt abdominal yaralanma sonucu gelişen izole süperiyor mezenterik ven yaralanması
A rare case: Isolated superior mesenteric vein injury occurring after blunt abdominal trauma
Mehmet Kubat
PMID: 32436972  doi: 10.14744/tjtes.2019.39932  Sayfalar 493 - 495