p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 21 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 21 (3)
Cilt: 21  Sayı: 3 - Mayıs 2015
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Sıçanlarda oluşturulan ince bağırsak iskemi reperfüzyon hasarında ligustrazin’in etkisi
The effect of ligustrazin in intestinal ischemia reperfusion injury generated on rats
Hasan Polat, Özgür Türk, Bekir Yaşar, Onur Uysal
PMID: 26033647  doi: 10.5505/tjtes.2015.55212  Sayfalar 163 - 167

2.
Open abdomen yönetiminde erken dönem cerrahi alternatiflerin karşılaştırılması: Randomize ileriye yönelik çalışma
Comparison of early surgical alternatives in the management of open abdomen: a randomized controlled study
Ahmet Rencüzoğulları, Kubilay Dalci, Ismail Cem Eray, Orcun Yalav, Alexis Kofi Okoh, Tolga Akcam, Abdullah Ulku, Gurhan Sakman, Cem K Parsak
PMID: 26033648  doi: 10.5505/tjtes.2015.09804  Sayfalar 168 - 174

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Türkiye’de acil servislerde çalışan hekimler arasında şiddet ve tükenmişlik ilişkisinin değerlendirilmesi
Assessment of the relation of violence and burnout among physicians working in the emergency departments in Turkey
Bulent Erdur, Ahmet Ergın, Aykut Yuksel, İbrahim Türkçüer, Cuneyt Ayrik, Bora Boz
PMID: 26033649  doi: 10.5505/tjtes.2015.91298  Sayfalar 175 - 181

4.
Geriatrik abdominal acil cerrahide mortaliteyi öngörmede skorlama sistemlerinin analizi
The analysis of scoring systems predicting mortality in geriatric emergency abdominal surgery
Murat Özban, Onur Birsen, Mahmut Şenel, Akın Özden, Burhan Kabay
PMID: 26033650  doi: 10.5505/tjtes.2015.05046  Sayfalar 182 - 186

5.
Yanık sonrası skar kontraktürlerinin nadir bir Z-plasti yöntemi ile düzeltilmesi
Repairing post burn scar contractures with a rare form of Z-plasty
Nazım Gümüş
PMID: 26033651  doi: 10.5505/tjtes.2015.97404  Sayfalar 187 - 192

6.
Acil serviste künt göğüs travmasına bağlı tip 2 ikinci derece ve üçüncü derece atriyoventriküler blok sıklığı: Çok merkezli çalışma
The frequency of type 2 second-degree and third-degree atrioventricular block induced by blunt chest trauma in the emergency department: A multicenter study
Banu Şahin Yıldız, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Nazire Başkurt Aladağ, Ahmet Çağrı Aykan, Hakan Hasdemir, Alparslan Şahin, Mustafa Yıldız
PMID: 26033652  doi: 10.5505/tjtes.2015.04763  Sayfalar 193 - 196

7.
Distal femoral fraktürlerin fiksasyonu: Diz kinematiğinin restorasyonu
Fixation of distal femoral fractures: Restoration of the knee motion
Elsayed Ibraheem Elsayed Massoud
PMID: 26033653  doi: 10.5505/tjtes.2015.00490  Sayfalar 197 - 203

8.
Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’nca sonuçlandırılan tıbbi uygulama hatası olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of the medical malpractice cases concluded in the General Assembly of Council of Forensic Medicine
Yüksel Aydın Yazıcı, Humman Şen, Suheyla Aliustaoğlu, Yiğit Sezer, Cengiz Haluk İnce
PMID: 26033654  doi: 10.5505/tjtes.2015.24295  Sayfalar 204 - 208

9.
Opere tibia plato Schatzker tip I ve tip II kırıklarda, iyileşme üzerine obezitenin olumsuz etkisi var mı?
The impact of obesity on the outcomes of the patients operated on due to Schatzker type I and type II tibial plateau fractures
Gültekin Sıtkı Çeçen, Deniz Gülabi, Gökhan Pehlivanoğlu, Nurzat Elmalı, Akif Teköz
PMID: 26033655  doi: 10.5505/tjtes.2015.39197  Sayfalar 209 - 215

10.
Elektrik yaralanmalarında elektrokardiyografi bulgularının klinik gidişte önemi
The importance of electrocardiography in the clinical course of electric injuries
Aslı Vural, Taner Sarak, Selahattin Vural, Ahmet Çınar Yastı
PMID: 26033656  doi: 10.5505/tjtes.2015.22623  Sayfalar 216 - 219

OLGU SUNUMU
11.
Genç hastada spontan tek taraflı adrenal kanama
Unilateral spontaneous adrenal hemorrhage in a young patient
Muhammet Ferhat Çelik, Cevher Akarsu, Ahmet Cem Dural, Murat Çikot, Mustafa Gökhan Ünsal, Halil Alış
PMID: 26033657  doi: 10.5505/tjtes.2015.54692  Sayfalar 220 - 222

12.
Kompleks penis defektinin kompozit anterolateral uyluk ve vaskülarize fasta lata flebi ile onarımı
The repair of complex penile defect with composite anterolateral thigh and vascularized fascia lata flap
Şükrü Yazar, Muzaffer Eroglu, Ali Gokkaya, Atilla Semercıoz
PMID: 26033658  doi: 10.5505/tjtes.2015.47629  Sayfalar 223 - 227

13.
Künt travmada penetran kardiyak yaralanma: Olgu sunumu
Penetrating cardiac injury in blunt trauma: a case report
Yüksel Dereli, Murat Öncel
PMID: 26033659  doi: 10.5505/tjtes.2015.88393  Sayfalar 228 - 230

14.
Nazal kırığa neden olan neodyum mıknatıs ile yaralanma: Olgu sunumu
Neodymium magnet injury causing nasal fracture: a case report
Andaç Aykan, Serbülent Güzey, Sedat Avşar, Serdar Öztürk
PMID: 26033660  doi: 10.5505/tjtes.2015.46588  Sayfalar 231 - 234