p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 22 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Yutulan ve cerrahi müdahale gerektiren intraabdominal yabancı cisim olgularımız [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 269-272 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.87400

Yutulan ve cerrahi müdahale gerektiren intraabdominal yabancı cisim olgularımız

Remzi Kızıltan1, Özkan Yılmaz1, Abbas Aras1, Osman Toktaş1, Abdulsamet Batur2, Fatma Ağar1, Şehmus Ölmez3, Çetin Kotan1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD,Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD,Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji ABD,Van

AMAÇ: Bu çalışmada yutulan yabancı cismin vücut dışına çıkarılması için cerrahi müdahale yapılan olgular analiz edildi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda 2009 ile 2014 yılları arasında yabancı cisim yutulması sonrasında cerrahi müdahale yapılmış yedi olgunun tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Erkek/kadın oranı 2/5, ortalama yaş 25 (16–35), dört olgu toplu iğne, bir olgu dikiş iğnesi, bir olgu çengelli iğne ve bir olgu da kol saati yutmuştu. Kol saati yutan olgunun psikyatrik hastalığı bulunmaktaydı. Diğer bütün olgular yabancı cisimleri kazara yuttuklarını ifade ediyorlardı.
TARTIŞMA: Yutulan yabancı cisimlerin çoğu bir hafta içinde gastrointestinal tarktusu sorunsuzca geçmekte ancak lümen dışına migrasyon yapan bir kısmı perforasyon, apse, fistül ve peritonit gibi komplikasyonlar nedeni ile cerrahi tedavi gerektirmektedir. Morbidite ve mortalitenin azaltılması için erken tanı ve müdahale önemlidir. Lümen dışına çıkan keskin ve sivri cisimlerin, herhangi bir komplikasyon meydana getirmeden cerrahi müdahale ile çıkarılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi müdahale, laparoskopi, laparotomi, yabancı cisim; yutma.

Ingested intraabdominal foreign bodies that require surgical intervention

Remzi Kızıltan1, Özkan Yılmaz1, Abbas Aras1, Osman Toktaş1, Abdulsamet Batur2, Fatma Ağar1, Şehmus Ölmez3, Çetin Kotan1
1Yüzüncü Yıl University Department Of General Surgery, Van
2Yüzüncü Yıl University Department of Radiology, Van
3Yüzüncü Yıl University Department of Gastroenterology, Van

BACKGROUND: The aim of the present study was to review cases that required surgical intervention to remove ingested foreign bodies.
METHODS: Medical records of 7 patients who underwent surgical intervention at the Yüzüncü Yıl University Department of General Surgery between 2009 and 2014 after ingesting foreign bodies were reviewed.
RESULTS: Female: male ratio was 5: 2; mean age was 25 (16–35). Four patients had swallowed pins, 1 patient had swallowed a sewing pin, 1 patient had swallowed a safety pin, and 1 patient had swallowed a wristwatch. The patient who had swallowed the wristwatch had psychiatric disorders. All other patients stated that they had swallowed the objects by accident.
CONCLUSION: Most ingested foreign bodies pass smoothly through the gastrointestinal (GI) tract within a week, but those that migrate out of the lumen require surgical intervention due to complications including perforation, abscess, fistula, and peritonitis. Early diagnosis and intervention is crucial to reduce morbidity and mortality. It is believed that sharp and pointed objects that migrate outside of the lumen ought to be removed, lest they cause complications.

Keywords: Foreign body, ingested, laparoscopy, laparotomy; surgical intervention.

Remzi Kızıltan, Özkan Yılmaz, Abbas Aras, Osman Toktaş, Abdulsamet Batur, Fatma Ağar, Şehmus Ölmez, Çetin Kotan. Ingested intraabdominal foreign bodies that require surgical intervention. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 269-272

Sorumlu Yazar: Remzi Kızıltan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce