p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 22 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Spinal ateşli silah yaralanmasında biyolojik faktörlerin sağkalımla ilişkisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 253-258 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.76228

Spinal ateşli silah yaralanmasında biyolojik faktörlerin sağkalımla ilişkisi

Mehmet Seçer1, Murat Ulutaş2, Fatih Alagöz3, Özhan Merzuk Uçkun3, Kadir Çınar2, Cihat Yel4, Emre Cemal Gökçe5, Ali Dalgıç2
1Deva Hastanesi Nöroşirürji Kliniği
2Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi Nöroşirürji Kliniği
3Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği
4Antakya Devlet Hastanesi Acil Servis Kliniği
5Turgut Özal Üniversitesi Nöroşirürji Kliniği

AMAÇ: Ateşli silah yaralanmaları yüksekten düşme ve trafik kazasına bağlı yaralanmalardan sonra, spinal yaralanmaların en sık üçüncü nedenidir. Ateşli silah yaralanmasına bağlı spinal hasarın şiddeti ateşli silaha bağlı mekanik faktörler ve biyolojik faktörlere bağlıdır. Bu çalışmada, omurga ve/veya omurilik yaralanması bulunan ateşli silah yaralanmalarında biyolojik faktörlerin sağkalım üzerine etkileri değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2012–2014 yılları arasında çoklu merkez acil servislerine getirilen spinal ateşli silah yaralanması olan 110 olgu çalışmaya alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, travma bölgesi, ek organ ve sistem yaralanma olması, tedavi şekilleri (konservatif, cerrahi), mortalite durumları incelendi. Biyolojik faktörlerin sağkalım üzerine olan etkileri değerlendi.
BULGULAR: Çalışmamıza alınan 110 olgunun yaş ortalaması 25.51±11.74 yıl (minimum: 4; maksimum: 55) olup, hastaların %95.5’i erkekti. Hastaların yaralanma bölgelerine göre dağılımında; torakal 50 (%45.4), servikal 42 (%38.2) ve lomber 18 (%16.4) idi. ASIA skoru 77 (%70) olgu ile en sık A kategorisinde idi. Yaş cinsiyet, ASIA skorunun ve tedavi şeklinin (konservatif veya cerrahi), survey üzerine etkili olmadığı görüldü (p>0.05). Hastaların 58’inde (%52.7) spinal yaralanmaya ek organ ve sistem yaralanması tespit edildi. Spinal bölge ayrımına bakılmaksızın ek organ ve sistem yaralanmaların sağkalım üzerinde istatistiksel olarak anlamı etkisi olduğu saptandı (p<0.01).
TARTIŞMA: Spinal ateşli silah yaralanmaları kompleks bir yaralanmadır ve tedavi protokolleri tartışmalıdır. Spinal ateşli silah yarlanmasında spinal cerrahi endikasyonundan bağımsız olarak ek organ yaralanması sağkalımı olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle biyolojik faktörlerin iyi yönetilmesi mortalite üzerinde doğrudan etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik faktörler, spinal ateşli silah yaralanması, survey.

Relationship of biological factors to survival in spinal gunshot injuries

Mehmet Seçer1, Murat Ulutaş2, Fatih Alagöz3, Özhan Merzuk Uçkun3, Kadir Çınar2, Cihat Yel4, Emre Cemal Gökçe5, Ali Dalgıç2
1Department Of Neurosurgery Deva Hospital
2Department Of Neurosurgery Sanko University Konukoglu Hospital
3Department Of Neurosurgery Ankara Numune Education And Research Hospital,
4Department Of Emergency Antakya State Hospital
5Department Of Neurosurgery Turgut Özal University

BACKGROUND: Gunshot injuries are the third leading cause of spinal injuries, after falls from a significant height and traffic accidents. Severity of spinal damage from gunshot injury depends upon certain mechanical and biological factors. The aim of the present study was to investigate the effect of biological factors on survival in cases of spinal gunshot injury.
METHODS: A total of 110 cases of spinal gunshot injury admitted multiple times to emergency services between 2012 and 2014 were included. Age, sex, region of trauma, additional organ or systemic involvement, treatment modalities (conservative, surgical), and mortality rates were analyzed. Effects of biological factors on survival were evaluated.
RESULTS: Mean age of the study population was 25.51±11.74 years (min: 4; max: 55) and 95.5% of the population was male. Regions of trauma were thoracic in 50 (45.4%) subjects, cervical in 42 (38.2%), and lumbar in 18 (16.4%). Most common American Spinal Injury Association (ASIA) score was category A, as was found in 77 (70%) cases. No significant correlation was found among age, sex, ASIA score, treatment modality (conservative or surgical), and survival (p>0.05). Additional organ or systemic injury was present in 66 (60%) patients. Additional organ or systemic injury significantly affected survival, independent of the spinal region of trauma (p<0.01).
CONCLUSION: Spinal gunshot injuries are complex, with unclear treatment protocol. Irrespective of the indications of spinal surgery, additional organ injuries unfavorably affect survival in cases of spinal gunshot injury. Appropriate management of all biological factors directly affects mortality rate in cases of spinal gunshot injury.

Keywords: Biological factors, spinal gunshot injury, survival.

Mehmet Seçer, Murat Ulutaş, Fatih Alagöz, Özhan Merzuk Uçkun, Kadir Çınar, Cihat Yel, Emre Cemal Gökçe, Ali Dalgıç. Relationship of biological factors to survival in spinal gunshot injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 253-258

Sorumlu Yazar: Mehmet Seçer, Türkiye
Makale Dili: İngilizce