p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 22 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Transfer edilen çocuk yanık hastalarındaki yanlış uygulamaların değerlendirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 247-252 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.46037

Transfer edilen çocuk yanık hastalarındaki yanlış uygulamaların değerlendirilmesi

Atilla Şenaylı1, Fatma Öztürk2, Müjdem Nur Azılı2, Sabri Demir2, Rabia Demir2, Emrah Şenel1
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Abd,ankara, Türkiye
2Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji-onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Yanıklar çocuklarda ölüme en çok neden olabilen travmalardan biridir. Bu yüzden, uygun acil müdahale komplikasyonları önlemek ve başarılı tedavi sağlamak için gereklidir. Bu çalışmada, yanık hastalarının acil müdahale çalışmaları değerlendirildi ve ülkemizdeki sevk endikasyonları gözden geçirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Hastanemize Ocak 2009 ile Aralık 2013 tarihleri arasında diğer şehirlerden sevk edilmiş olan 187 hastanın dosyaları değerlendirildi. Demografiler, sevk araçları, intravenöz sıvı tedavileri, solunum durumları, idrar çıkışları ve cerrahi komplikasyonlar değerlendirildi.
BULGULAR: Transfer kriterlerine göre sadece 15 hasta (8%) uygun koşullarda sevk edilmiştir. Yüz yetmiş iki hasta (%92) için ise, en az bir transfer hatası ile sevk edildiği anlaşılmıştır.
TARTIŞMA: Gelişmekte olan ülkelerde; yanlış müdahaleler, hatalı tedaviler, gereksiz sedasyon ile solunum problemleri ve transport hataları mevcuttur. Ülkemizde, sevk edilecek hastaların protokolleri tanımlanmıştır ancak etkili tedavi için eğitim ve geri bildirim eksikliği vardır.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, korunma, terapi, yanıklar.

Evaluating incorrect management of transferred pediatric burn patients

Atilla Şenaylı1, Fatma Öztürk2, Müjdem Nur Azılı2, Sabri Demir2, Rabia Demir2, Emrah Şenel1
1Yildirim Beyazit University, School Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery, Ankara Turkey
2Children’s Health And Disease Haemotology-oncology Education And Research Hospital, Ankara, Turkey

BACKGROUND: Burns constitute one of the most important, potentially fatal types of trauma. Appropriate emergency management is essential in the avoidance of complication and the success of treatment. Emergency management and indications of transfer throughout the country were reviewed in the present study.
METHODS: Charts of 187 patients transferred to the present hospital from other cities between January 2009 and December 2013 were evaluated. Factors included demographics, referral vehicles, intravenous fluid therapy, respiratory conditions, urine drainage, and surgical complications.
RESULTS: According to transfer criteria, only 15 patients (8%) were transferred under appropriate conditions. In the transfer of 172 (92%) patients, at least 1 error was found.
CONCLUSION: Transport failure, and incorrect management and treatment causing complications such as the development of respiratory problems after unnecessary sedation, occur in developing countries such as Turkey. Referral protocols for burn patients have already been defined in the country, though training and feedback regarding effective treatment is still lacking.

Keywords: Burns, children, prevention, therapy.

Atilla Şenaylı, Fatma Öztürk, Müjdem Nur Azılı, Sabri Demir, Rabia Demir, Emrah Şenel. Evaluating incorrect management of transferred pediatric burn patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 247-252

Sorumlu Yazar: Atilla Şenaylı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce