p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 22 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Evdeki gizli tehlike: Televizyon [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 265-268 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.42078

Evdeki gizli tehlike: Televizyon

Oğuzhan Bol1, Hüseyin Cebiçci1, Serhat Koyuncu3, Bahadır Şarlı4, Nurullah Günay2
1Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Kayseri
3Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Kliniği, Karabük
4Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kayseri

AMAÇ: Her evde en az bir tane bulunan televizyonlar günlük hayatın önemli bir parçası olmuştur. Televizyon karşısında geçirilen vakit artmıştır. Televizyon boyutları ve ağırlıkları artmıştır. Bu durum ise evlerde çocuklar için başka bir tehlikeyi ortaya çıkarmıştır. Amacımız üzerine televizyon düşmesi olgularına dikkat çekmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: 01.06.2011 ile 31.12.2013 yılları arasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne gelen üzerine televizyon düşme olguları kayıt altına alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, travmadan etkilenen bölgeleri, Glaskow koma skala değerleri, düşen televizyon boyutu, markası, servis veya yoğun bakım yatışlarının olup olmadığı ve yatış oldu ise kaç gün olduğu kayıt altına alındı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 53 olgunun 30’u erkek (%56.6) ve 23’ü kadındı (%43.4). Sekiz hastanın vücudun herhangi bir yerinde kırık var idi. Bu hastaların üçü (erkek) yoğun bakımda, üçü (iki erkek, bir kadın) ise genel serviste takip edilmişlerdir.
TARTIŞMA: Acil servislere başvuran üzerine televizyon düşme sayıları son zamanlarda giderek artmaktadır. Yaralanmaların yanı sıra sakatlanma hatta ölümlerin görülmesi çocuklarımızın evde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda dikkatli olmamızı gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, düşme, televizyon.

A hidden household danger: Television

Oğuzhan Bol1, Hüseyin Cebiçci1, Serhat Koyuncu3, Bahadır Şarlı4, Nurullah Günay2
1Department Of Emergency Medicine, Kayseri Education And Research Hospital, Kayseri, Turkey.
2Department Of Emergency Medicine, Erciyes University Faculty Of Medicine, Kayseri
3Department Of Emergency Medicine, Karabük University Faculty Of Medicine, Kayseri
4Department Of Cardiology, Kayseri Education And Research Hospital, Kayseri, Turkey.

BACKGROUND: Today, at least 1 television (TV) is owned in most households, and watching TV has become a significant part of daily life. Time spent in front of the TV has increased as its popularity has grown, which may pose a danger to children. The aim of the present study was to draw attention to cases of TV tip-over-related pediatric injuries.
METHODS: Cases of TV tip-over injuries of pediatric patients admitted to the Emergency Department of Kayseri Training and Research Hospital recorded between June 1, 2011 and December 31, 2013 were included. Data were prospectively collected, including age and gender of patient, part(s) of the body affected, Glasgow Coma Scale score, TV screen size and brand, and whether the patient was hospitalized in the general ward or the intensive care unit (ICU).
RESULTS: There were 53 pediatric patients enrolled in the study, including 30 males (56.6%) and 23 females (43.4%). Eight patients (17%) had a fracture somewhere in the body, whereas 45 patients (83%) had no fracture. Of patients with a fracture, 3 (2 males, 1 female) were treated in the general ward and 3 (male) in the intensive care unit. One male patient died.
CONCLUSION: An increasing number of individuals present to emergency services with injuries sustained by TV toppling. Cases of injury, permanent disability, and even death associated with falling TVs suggest that awareness of the danger should be increased, as it may affect children in particular.

Keywords: Child, toppling, TV.

Oğuzhan Bol, Hüseyin Cebiçci, Serhat Koyuncu, Bahadır Şarlı, Nurullah Günay. A hidden household danger: Television. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 265-268

Sorumlu Yazar: Oğuzhan Bol, Türkiye
Makale Dili: İngilizce