p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 30 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 30 (6)
Cilt: 30  Sayı: 6 - Haziran 2024
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Front Matters

Sayfalar I - IX

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Etomidat ratlarda over iskemi-reperfüzyon hasarını hafifletir
Etomidate alleviates ovarian ischemia-reperfusion injury in rats
Vildan Kölükçü, Mehtap Gürler Balta, Hakan Tapar, Tuğba Karaman, Serkan Karaman, Velid Unsal, Fikret Gevrek, Muzaffer Katar
PMID: 38863285  doi: 10.14744/tjtes.2024.27388  Sayfalar 375 - 381

3.
Sıçanlarda ezilme tipi travmatik amputasyonların yönetiminde ektopik replantasyonun diğer yöntemlere üstünlüğü var mı? Deneysel bir çalışma
Evaluation of the effects of ectopic replantation on amputate survival in the management of crush traumatic amputations in rats: An experimental study
Münür Selçuk Kendir, Bilsev İnce, Majid İsmayılzade, Zikrullah Baycar, Hayri Ahmet Burak Nurşen, Mehmet Dadaci
PMID: 38863288  doi: 10.14744/tjtes.2024.39470  Sayfalar 382 - 389

4.
Sıçanlarda oluşturulan hepatik iskemi reperfüzyon hasarı modelinde geraniolün etkisi
The role of geraniol on hepatic ischemia-reperfusion injury model in rats
Emre Tunç, Vedat Durgun, Ozan Akıncı, Sefa Ergün, Osman Şimşek, Ibrahim Murat Bolayırlı, Nuray Kepil
PMID: 38863289  doi: 10.14744/tjtes.2024.47004  Sayfalar 390 - 396

5.
Geriatrik ve genç farelerde deneysel olarak oluşturulmuş yaralarda arı sütü ve melatonin kombinasyonlarının etkinliğinin karşılaştırılması
Comparison of the efficacy of royal jelly and melatonin combinations in experimentally induced wounds in geriatric and young mice
Osman Bulut, Ali Sorucu, Ayşe Nur Akkoç, İsmihan Selin Tınas
PMID: 38863293  doi: 10.14744/tjtes.2024.83307  Sayfalar 397 - 405

6.
Sıçanlarda oluşturulan abdominal adezyon modelinde pioglitazon ve metforminin etkisinin değerlendirilmesi
Effects of pioglitazone and metformin on abdominal adhesion formation in an experimental model
Mehmet Ali Yücesoy, Engin Hatipoğlu, Osman Alperen Balık, Karolin Yanar, Şebnem Batur, Osman Şimşek, Bedii Berat Apaydın
PMID: 38863295  doi: 10.14744/tjtes.2024.61732  Sayfalar 406 - 414

KLINIK ÇALIŞMA
7.
Yoğun bakımda ağrı takibi: Nosisepsiyon düzeyi indeksi tedavi ve prognozu nasıl etkiler? Randomize kontrollü, çift kör bir çalışma
Pain monitoring in intensive care: How does the nociception level index affect treatment and prognosis? A randomized, controlled, double-blind trial
Berna Çalışkan, Zeki Besir, Oznur Sen
PMID: 38863294  doi: 10.14744/tjtes.2024.95533  Sayfalar 415 - 422

8.
Robot yardımlı radikal prostatektomi yapılan hastalarda postoperatif komplikasyonların öngörülmesinde E-PASS skorunun etkinliğinin değerlendirilmesi
Efficiency of the estimation of physiologic ability and surgical stress (E-PASS) score in predicting postoperative complications after robot-assisted radical prostatectomy
Süleyman Bulut, Yalcin Kizilkan, Hüseyin Gültekin, Ali Yasin Ozercan, Burak Köseoğlu, Halil Demirçakan, Tanju Keten, Ünsal Eroğlu, Özer Güzel, Altug Tuncel, Cüneyt Özden
PMID: 38863296  doi: 10.14744/tjtes.2024.36332  Sayfalar 423 - 429

9.
Robotik radikal prostatektomide 8 mmHg ve 12 mmHg pnömoperiton basınçlarının karşılaştırılması: Anesteziolojik ve cerrahi perspektiften prospektif randomize kontrollü çalışma
Anesthesiological and surgical perspectives on using 8 mmHg versus 12 mmHg pneumoperitoneum pressures during robotic radical prostatectomy: Results of a prospective randomized study
Mete Manici, İbrahim Can Aykanat, Doga Simsek, Kayhan Tarim, Yavuz Gurkan, Abdullah Erdem Canda
PMID: 38863292  doi: 10.14744/tjtes.2024.78617  Sayfalar 430 - 436

10.
İleus tanısı alan acil servis hastalarında karın içi basınç ölçümü için Kron tekniği ve dijital manometrinin karşılaştırılması
Comparison of the Kron technique and digital manometry for measuring intra-abdominal pressure in emergency department patients diagnosed with ileus
Merve Unutmaz, Çağdaş Yıldırım, Mehmet Emin Unutmaz, Gül Pamukçu Günaydın, Alp Şener, Şervan Gökhan
PMID: 38863287  doi: 10.14744/tjtes.2024.36687  Sayfalar 437 - 443

11.
Travma sonrası işitme testi yapılan olguların işitme sekeli yönünden değerlendirilmesi
Assessment of hearing sequelae in individuals tested post-trauma
Çağdaş Savaş, Emin Biçen, Ersoy Doğan, İsmail Özgür Can
PMID: 38863291  doi: 10.14744/tjtes.2024.63099  Sayfalar 444 - 454

12.
Humerus diyafiz kırıklarında radial sinir diseksiyonu yapılmadan lateral yaklaşım cerrahisi konvansiyonel cerrahi kadar etkili ve güvenli midir?
In cases of humeral diaphyseal fractures, is lateral approach surgery without radial nerve exploration as effective and safe as conventional surgery?
Necati Doğan, Cafer Özgür Hançerli, Halil Büyükdoğan, Cemil Ertürk
PMID: 38863290  doi: 10.14744/tjtes.2024.49500  Sayfalar 451 - 457

13.
Ters oblik intertrokanterik kırık tespitinde posterolateral duvar bütünlüğü: Değerlendirmede yeni bir konu
Posterolateral wall integrity in reverse oblique intertrochanteric fracture fixation: A new perspective in evaluation
Ahmed Majid Heydar, Görkem Kıyak
PMID: 38863286  doi: 10.14744/tjtes.2024.35808  Sayfalar 458 - 464