p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 9 Yıl : 2023

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 29 (9)
Cilt: 29  Sayı: 9 - 2023
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Front Matters

Sayfalar I - VIII

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Mezenter İskeminin Erken Tanısında Thiol, CRP ve Laktat'ın Öneminin Araştırılması: Hayvan Deneyi Modeli
Research of Importance of Thiol, CRP and Lactate in Diagnosing Mesenteric Ischemia At An Early Stage: Animal Model
Fırat Canlıkarakaya, Bülent Cavit Yüksel, Sadettin Er, Yasir Keçelioğlu, Salim Neselioglu
PMID: 37681723  PMCID: PMC10560810  doi: 10.14744/tjtes.2023.45234  Sayfalar 949 - 955

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Farklı dikiş materyallerinin bağırsak anastomoz iyileşmesi üzerine etkileri: Deneysel bir çalışma
The comparison of the suture materials on intestinal anastomotic healing: an experimental study
Osman Uzunlu, Emrah Aydın, Erdem Çomut, Esin Avcı, Hande Şenol
PMID: 37681730  PMCID: PMC10560814  doi: 10.14744/tjtes.2023.86579  Sayfalar 956 - 962

DENEYSEL ÇALIŞMA
4.
Papaverinin sepsis kaynaklı akut akciğer hasarında iyileştirici etkisinin sıçan modelinde radyoloji ve histoloji yoluyla gösterilmesi
Demonstration of ameliorating effect of papaverine in sepsis-induced acute lung injury on rat model through radiology and histology
Bahattin Özkul, İbrahim Halil Sever, Gürkan Yiğittürk, Çağrı Serdar Elgörmüş, Seray Gizem Gür, Oytun Erbaş
PMID: 37681716  PMCID: PMC10560817  doi: 10.14744/tjtes.2023.73580  Sayfalar 963 - 971

KLINIK ÇALIŞMA
5.
İnsidental saptanan apendiks nöroendokrin tümörleri: Tek merkezin uzun dönem sonuçları
Incidental presentation of appendix neuroendocrine tumor: Long-term results from a single institution
Marlen Süleyman, Abdullah Senlikci, Abdullah Durhan, Koray Kosmaz
PMID: 37681719  PMCID: PMC10560821  doi: 10.14744/tjtes.2023.78038  Sayfalar 972 - 977

6.
Akut kolesistit tedavisinde perkütan kolesistostomi – COVID 19 pandemisi öncesi ve sonrasının karşılaştırmalı analizi
Percutaneous cholecystostomy in the management of acute cholecystitis-comparative analysis of before and after the COVID 19 pandemic
Fatih Kılınç, Çağlayan Çakır, Ömer Yıldız, Alpen Yahya Gümüşoğlu, Abdülcelil Gezmiş, Fidan Aygün
PMID: 37681720  PMCID: PMC10560820  doi: 10.14744/tjtes.2023.22901  Sayfalar 978 - 986

7.
Thiol/disülfid hemostazı, delta nötrofil indeks ve iskemi modifiye albümin’in inkarsere ve strangüle herni olgularında klinik etkinliği
Investigation of the clinical efficacy of thiol–disulfide homeostasis, delta neutrophil index, and ischemia-modified albumin in cases of incarcerated and strangulated hernia
Mehmet Arslan, Gökhan Akkurt, Burcu Akkurt, Ozgur Akgul, Ozcan Erel
PMID: 37681722  PMCID: PMC10560808  doi: 10.14744/tjtes.2023.48313  Sayfalar 987 - 995

8.
Acil cerrahi tedavi uygulanan enfektif endokardit hastalarının hastane içi sonlanımları
In-hospital outcomes of patients undergoing emergent surgical treatment in patients with infective endocarditis
Ali Kemal Kalkan, Serkan Kahraman, Gökhan Demirci, Hicaz Zencirkiran Agus, Ender Oner, Kübra Kalkan, Mustafa Yildiz
PMID: 37681726  PMCID: PMC10560818  doi: 10.14744/tjtes.2023.23162  Sayfalar 996 - 1003

9.
Altmış beş yaş üstü hastalarda, preoperatif dönemde yoğun bakım ünitesi ihtiyacını öngörmede kılavuza ihtiyaç var mı? ASA, LUSS, CACI, SORT indekslerinin karşılaştırılması
Is a guideline required to predict the ICU need of patients over 65 years of age during the pre- operative period? A comparison of the ASA, lung ultrasound score, Charlson age-added comorbidity index, surgical outcome risk tool indexes
Ayşe Vahapoğlu, Zuhal Çavuş, Fatma Korkan, Oğuz Özakin, Ülkü Aygen Türkmen
PMID: 37681718  PMCID: PMC10560819  doi: 10.14744/tjtes.2023.43082  Sayfalar 1004 - 1012

10.
Diyabetik ayak hastalarında yüksek HbA1c düzeyi ile hastalık şiddeti ve cerrahi seviye ilişkisi
Elevated HbA1c level associated with disease severity and surgical extension in diabetic foot patients
Simay Akyüz, Adile Begüm Bahçecioğlu Mutlu, H. Erhan Guven, Ali Murat Başak, Kerim Bora Yilmaz
PMID: 37681727  PMCID: PMC10560815  doi: 10.14744/tjtes.2023.08939  Sayfalar 1013 - 1018

11.
Majör yanıklı hastalarda glikoz, serum insülin düzeyleri ve insülin direncinin araştırılması: Retrospektif kesitsel bir çalışma
Investigation of glucose, serum insulin levels, and insulin resistance in patients with major burn: a retrospective cross-sectional study
Murat Ali Çınar, Ahmet Erkılıc, Kezban Bayramlar, Ali Güneş, Yavuz Yakut
PMID: 37681721  PMCID: PMC10560816  doi: 10.14744/tjtes.2023.76062  Sayfalar 1019 - 1025

12.
Sol torakoabdominal bıçak yaralarının tedavisinde tanısal laparoskopi gerekli midir?
Is diagnostic laparoscopy necessary in the management of left thoracoabdominal stab wounds?
Hasan Okmen, Kivilcim Ulusan, Acar Aren
PMID: 37681725  PMCID: PMC10560811  doi: 10.14744/tjtes.2023.33423  Sayfalar 1026 - 1031

13.
Acil ve elektif transüretral prosedürlerde antimikrobiyal profilaksi seçimi: Türkiye'deki duyarlılık durumu
Selection for antimicrobial prophylaxis in emergency and elective transurethral procedures: Susceptibility pattern in Türkiye
Tanju Keten, Melih Balci, Ünsal Eroğlu, Ali Yasin Özercan, Şeref Coşer, Serdar Başboğa, Koray Tatlıcı, Anil Erkan, Çağdaş Şenel, Remzi Salar, Özer Güzel, Yılmaz Aslan, Altug Tuncel, Ali Atan
PMID: 37681729  PMCID: PMC10560822  doi: 10.14744/tjtes.2023.99663  Sayfalar 1032 - 1038

14.
Gebelikte travma: Olumsuz perinatal sonuçlar ve yaralanma şiddet puanının analizi
Trauma in pregnancy: An analysis of the adverse perinatal outcomes and the injury severity score
Simten Genc, Mirac Ozalp, Emine Aydın, Fatih Sahin, Neslihan Bademler, Murat İbrahim Toplu, Erhan Akturk, Veli Mihmanli
PMID: 37681724  PMCID: PMC10560812  doi: 10.14744/tjtes.2023.21533  Sayfalar 1039 - 1050

15.
Penetran abdominal ateşli silah yaralanması olan Suriyeli mülteci çocuklarda mortalite ve morbidite için risk faktörleri: Bir yıllık deneyim
Risk factors for mortality and morbidity in Syrian refugee children with penetrating abdominal firearm injuries: an 1-year experience
Mustafa Tuşat, İsmail Özmen, Mehmet Semih Demirtaş, Can Ateş, Ayse Betül Öztürk, Nazım Abdulkadir Kankılıç, Dilek Başar
PMID: 37681717  PMCID: PMC10560809  doi: 10.14744/tjtes.2023.70658  Sayfalar 1051 - 1060

16.
Deplase eklem içi kalkaneal kırıkların tedavisinde sinüs tarsi yaklaşımı ile ekstansil lateral yaklaşımın karşılaştırılması: Tek merkezli çalışma
Comparison of sinus tarsi approach versus extensile lateral approach in the management of displaced intra-articular calcaneal fractures: A single-center study
Mehmet Ersin, Mehmet Demirel, Mehmet Ekinci, İbrahim Sungur, Murat Yilmaz
PMID: 37681728  PMCID: PMC10560813  doi: 10.14744/tjtes.2023.13642  Sayfalar 1061 - 1067