p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 26 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 26 (5)
Cilt: 26  Sayı: 5 - Eylül 2020
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Sıçanlarda ozonun bağırsak iskemi-reperfüzyon hasarının akut evresi üzerine etkisi
The effects of ozone on the acute phase of intestinal ischemia-reperfusion injury in rats
Yasemin Dere Günal, Özlem Boybeyi Türer, Pınar Atasoy, Üçler Kısa, Mustafa Kemal Aslan
PMID: 32946094  doi: 10.14744/tjtes.2020.48672  Sayfalar 651 - 656

2.
ß-glukan, sıçanlarda deneysel sepsis modelinde oksidatif strese karşı koruyucu rol oynayabilir mi?
Does ß-Glucan can have protective role against oxidative stress in experimental sepsis model in rats?
Meltem Demir, Kader Köse, Cevat Yazıcı, Erdoğan Mütevelli Sözüer
PMID: 32946102  doi: 10.14744/tjtes.2019.79002  Sayfalar 657 - 662

3.
Kurkumin’in PDGF ekspresyonu ve NF-kappa B üzerindeki etkisi: TNBS kolit modeli
The efficacy of curcumin on PDGF expression and NF-kappa B pathway: TNBS-induced colitis
Yuksel Altinel, Şenay Yalçın, Gulçin Ercan, Erkan Yavuz, Candaş Erçetin, Osman Bilgin Gülçiçek, Atilla Çelik, Güven Özkaya, Hafize Uzun
PMID: 32946092  doi: 10.14744/tjtes.2019.45570  Sayfalar 663 - 670

KLINIK ÇALIŞMA
4.
İran’da kayıt sisteminin bütünlüğü ve ölümcül yaralanmaların ekonomik yükü
The completeness of the registration system and the economic burden of fatal injuries in Iran
Zahra Ghodsi, Soheil Saadat, Abdolrazagh Barzegar, Farshid Alaeddini, Vafa Rahimi-Movaghar, Mohammadreza Zafarghandi, Ardeshir Sheikhazadi, Ali AkbariSari, Payman Salamati
PMID: 32946088  doi: 10.14744/tjtes.2019.34903  Sayfalar 671 - 677

5.
Malign mide çıkış obstrüksiyonu nedeniyle palyatif gastrojejunostomi uygulanan hastalarda mide bölücü cerrahinin mide boşalmasına etkisi
Efficacy of stomach-partitioning on gastric emptying in patients undergoing palliative gastrojejunostomy for malign gastric outlet obstruction
Reyyan Yıldırım, Bahar Candaş, Arif Arif Usta, Serdar Türkyılmaz, Adnan Çalık, Ali Güner
PMID: 32946081  doi: 10.14744/tjtes.2020.14668  Sayfalar 678 - 684

6.
COVID-19 salgınının cerrahi hastaların acil servis başvuruları üzerine etkisi
The impacts of the COVID-19 outbreak on emergency department visits of surgical patients
Beslen Göksoy, Muhammed Tahir Akça, Ömer Faruk Inanç
PMID: 32946100  doi: 10.14744/tjtes.2020.67927  Sayfalar 685 - 692

7.
Kesici-delici alet yaralanmalarında penetran kardiyak travma: Kardiyak bölgenin doğru tanısına ilişkin bir çalışma
Penetrating cardiac trauma in stab wounds: A study of diagnostic accuracy of the cardiac area
Jorge Hernan Montenegro Muñoz, Oscar Dussan, Francisco Ruiz, Andres M Rubiano, Juan C. Puyana
PMID: 32946101  doi: 10.14744/tjtes.2020.70503  Sayfalar 693 - 698

8.
Akut apandisitli çocuklarda serum pentraksin 3 düzeyinin tanısal değeri
Diagnostic value of serum pentraxin 3 level in children with acute appendicitis
Levent Duman, Özkan Cesur, Duygu Kumbul Doğuç, Seda Çelik, Adnan Karaibrahimoğlu, Mustafa Çağrı Savaş
PMID: 32946083  doi: 10.14744/tjtes.2020.23258  Sayfalar 699 - 704

9.
Akut apandisit ön tanısı ile apendektomi yapılan karaciğer transplantlı ve transplant dışı hastaların karşılaştırılması: Olgu kontrol çalışması
Liver transplant versus non-liver transplant patients underwent appendectomy with presumed diagnosis of acute appendicitis: Case-control study
Kemal Barış Sarıcı, Sami Akbulut, Cemalettin Koç, Adem Tuncer, Sezai Yılmaz
PMID: 32946095  doi: 10.14744/tjtes.2020.52368  Sayfalar 705 - 712

10.
Peptik ülser perforasyonunun cerrahi tedavisinde mülteci olmak prognozu etkiler mi? Geriye dönük klinik çalışma
Does being a refugee affect prognosis in patients who underwent surgery due to peptic ulcer perforation?
Gamze Çitlak, Mustafa Ertuğrul Yurtteri, Yiğit Soytaş, Sercan Yüksel, Mürşit Dincer, Ekrem Ferlengez
PMID: 32946091  doi: 10.14744/tjtes.2020.44902  Sayfalar 713 - 718

11.
İstenmeyen perioperatif hipotermi için farkındalık oluşturmak ve kılavuz implementasyonu: Tek gruplu “önce ve sonra” çalışması
Guideline implementation and raising awareness for unintended perioperative hypothermia: Single-group “before and after” study
Serkan Şenkal, Umut Kara
PMID: 32946096  doi: 10.14744/tjtes.2020.55237  Sayfalar 719 - 727

12.
Kafa travmalı çocuklarda optik sinir kılıf çapı ölçümlerinin klinik seyir ile uyumu
The concordance of optic nerve sheath diameter measurements with the clinical course in children with traumatic head injury
Rasime Pelin Kavak, Meltem Özdemir, Nezih Kavak, Nurcan Ertan, Bahadır Külah
PMID: 32946080  doi: 10.14744/tjtes.2020.13446  Sayfalar 728 - 734

13.
Akut karın cerrahisi geçiren hastalarda, nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin mortalite ile ilişkisi
Relationship of mortality with neutrophil/lymphocyte ratio, platelet/lymphocyte ratio, and mean platelet volume in patients undergoing acute abdominal surgery
Şükran Merve Çolakoğlu, Döndü Genç Moralar, Büşra Tok Çekmecelioğlu, Gülsüm Oya Hergünsel
PMID: 32946103  doi: 10.14744/tjtes.2020.81783  Sayfalar 735 - 741

14.
Akut apandisit tedavisinde acil cerrahi veya gecikmiş cerrahinin yeri
Treatment of acute appendicitis: Urgent surgery or emergent surgery?
Emre Bozkurt, Mustafa Fevzi Celayir
PMID: 32946082  doi: 10.14744/tjtes.2020.23236  Sayfalar 742 - 745

15.
ERCP perforasyonlarında erken ve gecikmiş tanının mortalite ile karşılaştırılması: Yüksek hacimli hasta deneyimi
Comparison of early and delayed diagnosis of mortality in ERCP perforations: A high-volume patient experience
Ersin Borazan, Buğra Tolga Konduk
PMID: 32946098  doi: 10.14744/tjtes.2020.61289  Sayfalar 746 - 753

16.
Prematüre retinopatisinde lazer fotokoagülasyon sırasında sedoanaljezi yöntemi: İntraoperatif komplikasyonlar ve erken postoperatif takip
Sedoanalgesia modality during laser photocoagulation for retinopathy of prematurity: Intraoperative complications and early postoperative follow-up
Sedat Saylan, Ali Akdoğan, Şebnem Kader, Ersagun Tuğcugil, Ahmet Beşir, Mehmet Kola, Yakup Aslan
PMID: 32946099  doi: 10.14744/tjtes.2020.62378  Sayfalar 754 - 759

17.
Akut ve perfore apandisit ayırımında C-reaktif protein lefosit oranının rolü
The role of C-reactive protein to lymphocyte ratio in the differentiation of acute and perforated appendicitis
Serhat Koyuncu, Okan Ismail
PMID: 32946093  doi: 10.14744/tjtes.2020.47973  Sayfalar 760 - 764

18.
Pediyatrik kafa travmaları: Farklı bir bakış açısı
Pediatric head traumas: A different perspective
Soner Yaşar, Alparslan Kırık, Mehmet Ozan Durmaz
PMID: 32946084  doi: 10.14744/tjtes.2020.24287  Sayfalar 765 - 768

19.
Gebe hastalarda enflamatuvar belirteçlerin akut apandisit tanısı koymadaki değeri
The value of inflammatory markers in diagnosing acute appendicitis in pregnant patients
Ahmet Akbas, Zeliha Aydın Kasap, Nadir Adnan Hacım, Merve Tokocin, Yüksel Altınel, Hakan Yiğitbaş, Serhat Meriç, Bakiye Okumuş
PMID: 32946079  doi: 10.14744/tjtes.2020.03456  Sayfalar 769 - 776

20.
Yanıklı hastalarda mortaliteyi etkileyen faktörler: Tek merkez sonuçları
Factors affecting the mortality at patients with burns: Single centre results
Ayetulah Temiz, Ayşe Albayrak, Rıfat Peksöz, Esra Dışcı, Ercan Korkut, Yusuf Tanrıkulu, Yavuz Albayrak
PMID: 32946089  doi: 10.14744/tjtes.2020.37862  Sayfalar 777 - 783

21.
Posttravmatik beyin omurilik sıvısı fistüllerinde kontinü lomber drenajın etkinliği
The efficacy of continuous lumbar drainage in post-traumatic cerebrospinal fluid fistulas
Alparslan Kırık, Soner Yaşar
PMID: 32946085  doi: 10.14744/tjtes.2020.26446  Sayfalar 784 - 788

22.
Hidatik kist hastalığının periton içine rüptürü: Tek merkez deneyimi ve literatür analizi
Intraperitoneal rupture of the hydatid cyst disease: Single-center experience and literature review
Cemalettin Koc, Sami Akbulut, Tevfik Tolga Sahin, Adem Tuncer, Sezai Yilmaz
PMID: 32946087  doi: 10.14744/tjtes.2020.32223  Sayfalar 789 - 797

23.
Pilon kırıkları sonrası ayak fonksiyonları ve hayat kalitesinde orta dönem etkenler
The mid-term effects on quality of life and foot functions following pilon fracture
Yüksel Uğur Yaradilmis, Mustafa Caner Okkaoglu, Alparslan Kılıç, Bahtiyar Haberal, İsmail Demirkale, Murat Altay
PMID: 32946104  doi: 10.14744/tjtes.2020.85601  Sayfalar 798 - 804

24.
Torakolomber yaralanma sınıflaması ve ciddiyet skoru 4 (TLICS = 4) olan torakolomber vertebra kırıklarının yönetimi: Cerrahi mi, konservatif tedavi mi?
Management of thoracolumbar injury classification and severity score of 4 (TLICS=4) thoracolumbar vertebra fractures: Surgery versus conservative treatment
Evren Karaali, Osman Ciloglu, Altuğ Duramaz, Aslihan Kusvuran Ozkan, Timur Ekiz
PMID: 32946086  doi: 10.14744/tjtes.2020.30524  Sayfalar 805 - 810

25.
A1 ve A2 tipi femur intertrokanterik kırıklarında kayan kalça vidası ve proksimal femur çivisi-antirotasyon ile tespit sonrası hastaların fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of functional outcomes in patients fixed with dynamic hip screw and proximal femur nail-anti-rotation in A1 and A2 type intertrochanteric femur fractures
Hüseyin Fatih Sevinç, Meric Cirpar, Ibrahim Deniz Canbeyli, Bülent Dağlar, Birhan Oktas, Serhat Durusoy
PMID: 32946090  doi: 10.14744/tjtes.2020.39888  Sayfalar 811 - 817

26.
Ayak bileği kırıklarına eşlik eden çıkıkların yaralanma mekanizmaları ve fonksiyonel sonuçlarındaki farklılıkların incelenmesi
Injury mechanisms of ankle fractures with dislocation and analysis of differences on functional outcome
Yüksel Uğur Yaradilmis, Caner Öğük, Mustafa Caner Okkaoglu, Ahmet Ateş, İsmail Demirkale, Murat Altay
PMID: 32946097  doi: 10.14744/tjtes.2020.57034  Sayfalar 818 - 825

OLGU SUNUMU
27.
Acil serviste travmaya sekonder tansiyon gastrotoraks: Bir olgu sunumu
Tension gastrothorax secondary to trauma in the emergency room: A case report
Abdullah Algın, Mehmet Özgür Erdogan, Mehmet Sarıaydın, Korkut Bozan, Serdar Özdemir, Ibrahim İnan
PMID: 32946105  doi: 10.14744/tjtes.2019.94694  Sayfalar 826 - 828

28.
Sol adrenal bezde travma sonrası hemorajik adrenal miyelolipom: Olgu sunumu
Hemorrhagic adrenal myelolipoma after trauma to left adrenal gland: A case report
Tse-Hao Chen, Pei Fang Lai, Yung-hsiang Hsu
PMID: 32946106  doi: 10.14744/tjtes.2019.99457  Sayfalar 829 - 832