p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 26 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 26 (4)
Cilt: 26  Sayı: 4 - Temmuz 2020
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Tavşan yara modelinde RT-PCR yöntemi ile seri olarak ölçülen plazma ve doku fibronektin EIIIB splice değerlerinin ölçümleri
Assessment of plasma and tissue fibronectin EIIIB splice variant expressions measured serially using RT-PCR in a wound model of rabbits
Neşe Kurt Özkaya, Umut Zereyak, Kübra Açıkalın Coşkun, Yusuf Tutar, Sarper Yılmaz
PMID: 32589243  doi: 10.14744/tjtes.2020.25260  Sayfalar 497 - 502

2.
Sıçanlarda asetik asitle indüklenen kolit üzerine sarımsak yağının etkileri: Sarımsak yağı ve deneysel kolit
Effects of garlic oil (allium sativum) on acetic acid-induced colitis in rats: Garlic oil and experimental colitis
Yusuf Tanrıkulu, Ceren Şen Tanrıkulu, Fahriye Kılınç, Murat Can, Fürüzan Köktürk
PMID: 32589234  doi: 10.14744/tjtes.2019.01284  Sayfalar 503 - 508

3.
Sıçan ekstremite modelinde iskemi reperfüzyon üzerine sugammadeks’in etkisi
Effects of sugammadex on ischemia reperfusion in a rat extremity model
Ali Alagöz, Semih Küçükgüçlü, Nilay Boztaş, Volkan Hancı, Esin Yuluğ, Ali Rıza Şişman
PMID: 32589239  doi: 10.14744/tjtes.2019.12524  Sayfalar 509 - 516

4.
İki darbe modelinde spesifik ve non-spesifik fosfodiesteraz inhibitörleri ve N-asetilsisteinin oksidatif stres ve uzak organ hasarına etkisi
The effects of specific and non-specific phosphodiesterase inhibitors and N-acetylcysteine on oxidative stress and remote organ injury in two-hit trauma model
Özdemir Özer, Uğur Topal, Metin Şen
PMID: 32589233  doi: 10.14744/tjtes.2019.00570  Sayfalar 517 - 525

KLINIK ÇALIŞMA
5.
Künt göğüs travması hastalarında Tp-e aralığı, Tp-e/QT oranı ve Tp-e/QTc oranının değerlendirilmesi
Evaluation of Tp-e interval, Tp-e/QT ratio and Tp-e/QTc ratio in blunt chest trauma patients
İbrahim Çaltekin, Şıho Hidayet
PMID: 32589249  doi: 10.14744/tjtes.2020.45642  Sayfalar 526 - 530

6.
Künt toraks travması sonucu izole kot fraktürü gelişen hastalarda analjezik tedavi ve solunum fizyoterapisinin komplikasyonlara etkisi
The effects of analgesic treatment and chest physiotherapy on the complications of the patients with rib fractures that arise from blunt chest trauma
Timuçin Alar, İsmail Ertuğrul Gedik, Murat Kara
PMID: 32589244  doi: 10.14744/tjtes.2019.26356  Sayfalar 531 - 537

7.
Blow-out fraktürleri onarımında kullanılan greft materyallerinin ameliyat sonrası sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of post-operative outcomes of graft materials used in reconstruction of blow-out fractures
Serdar Düzgün, Bahar Kayahan Sirkeci
PMID: 32589255  doi: 10.14744/tjtes.2020.80552  Sayfalar 538 - 544

8.
Acil serviste hafif kafa travması yönetimi için profesyonel uygulamanın değerlendirilmesi ve simülasyon tabanlı eğitimin klinik etkisi: Girişimsel çalışma “öncesi-sonrası”
Professional practice assessment for minor head injury management in emergency department and clinical impact of a simulation-based training: Interventional study (before/after)
Pierre Vandingenen, Anthony Chauvin, Nicolas Javaud, Daniel Aiham Ghazali
PMID: 32589257  doi: 10.14744/tjtes.2020.91589  Sayfalar 545 - 554

9.
Apendektomi yapılan gebe ve gebe olmayan hastaların demografik ve klinik özelliklerinin karşılaştırılması
Comparison of the demographic and clinical features of pregnant and non-pregnant patients undergoing appendectomy
Cemalettin Koç, Sami Akbulut, Ebru Inci Coşkun, Barış Sarıcı, Sezai Yılmaz
PMID: 32589240  doi: 10.14744/tjtes.2020.12544  Sayfalar 555 - 562

10.
Anevrizmal subaraknoid kanama geçiren hastalarda tedavi süresince gelişen hemodinamik değişikliklerin kliniğe etkilerinin araştırılması
An investigation into the effects of hemodynamic changes on the patient’s clinical condition during the treatment of patients undergoing aneurysmal subarachnoid hemorrhage
Nihan Yaman Mammadov, Achmet Ali, Orkhan Mammadov, Ararso Kedir Jima, Günseli Orhun, Ibrahim Ozkan Akinci
PMID: 32589242  doi: 10.14744/tjtes.2020.24412  Sayfalar 563 - 567

11.
Lazer flare fotometri ile korneal yabancı cisim sonrası kan-aköz bariyerinde bozulmanın gösterilmesi
Blood-aqueous barrier deterioration following retained metallic corneal foreign body: A laser flare photometric study
Ismail Umut Onur, Sibel Zirtiloglu, Ozan Sonbahar, Ercan Çavuşoğlu, Ulviye Yiğit
PMID: 32589256  doi: 10.14744/tjtes.2019.88560  Sayfalar 568 - 573

12.
Hafif travmatik beyin hasarında duyarlılık ağırlıklı görüntüleme ne kadar önemli?
How important is susceptibility-weighted imaging in mild traumatic brain injury?
Tuğba Eldeş, Fatma Beyazal Çeliker, Özlem Bilir, Gökhan Ersunan, Özcan Yavaşi, Arzu Turan, Uğur Toprak
PMID: 32589248  doi: 10.14744/tjtes.2019.35485  Sayfalar 574 - 579

13.
Kolorektal kanserli hastalarda C-reaktif protein ve plazma albumin seviyesinin oranı mortalite ve morbiditeyi göstermede alternatif bir skorlama olabilir mi?
Can the C-reactive protein-to-plasma albumin ratio be an alternative scoring to show mortality and morbidity in patients with colorectal cancer?
Yeliz Şahiner, Murat Baki Yıldırım
PMID: 32589247  doi: 10.14744/tjtes.2020.34412  Sayfalar 580 - 585

14.
İntraartiküler distal humerus kırıklarında: Kombine mediolateral yaklaşım olekranon osteotomisinden daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir mi?
In intra-articular distal humeral fractures: Can combined medial-lateral approach gain better outcomes than olecranon osteotomy?
Libiao Wei, Haitao Xu, Zhiquan An
PMID: 32589253  doi: 10.14744/tjtes.2019.69486  Sayfalar 586 - 592

15.
İnkarsere hernilerde ince bağırsak rezeksiyonu risk oranlarını saptamada laktat düzeyinin rolü
The role of the lactate level in determining the risk rates of small bowel resection in incarcerated hernias
Mutlu Şahin, Hakan Buluş, Alper Yavuz, Veysel Barış Turhan, Bülent Öztürk, Nedim Arda Kılıç, Münire Babayiğit, Doğan Öztürk
PMID: 32589236  doi: 10.14744/tjtes.2020.02500  Sayfalar 593 - 599

16.
Korunmuş ejeksiyon fraksiyonu ile kalp yetersizlikli ve sınırda ejeksiyon fraksiyonu ile kalp yetersizlikli yaşlı hastalarda kalça kırığı cerrahisi sonrası perioperatif sonuçlar
Perioperative outcomes following a hip fracture surgery in elderly patients with heart failure with preserved ejection fraction and heart failure with a mid-range ejection fraction
Ahmet Emrah Açan, Bülent Özlek, Cem Yalın Kılınç, Murat Biteker, Nevres Hurriyet Aydoğan
PMID: 32589241  doi: 10.14744/tjtes.2020.23946  Sayfalar 600 - 606

17.
Ameliyat öncesi nötrofil-lenfosit oranı pertrokanterik kırık nedeniyle proksimal femoral çivi planlanan ortogeriatrik popülasyon için ameliyat sonrası mortaliteyi belirlemede kullanılabilecek ameliyat öncesi bir değer midir?
Is the preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio a predictive value for postoperative mortality in orthogeriatric patients who underwent proximal femoral nail surgery for pertrochanteric fractures?
Emre Anıl Özbek, Tacettin Ayanoğlu, Hacı Ali Olçar, Eyyüp Serdar Yalvaç
PMID: 32589250  doi: 10.14744/tjtes.2020.57375  Sayfalar 607 - 612

18.
Ateşli silah yaralanması olgularının ameliyat sonrası takibinde bilgisayarlı tomografi endikasyonları ve bilgisayarlı tomografi raporlarının kliniğe yararlılığı açısından değerlendirilmesi
Assessment of computed tomography indications and computed tomography reports for usefulness in clinical presentation at postoperative follow-up of gunshot wound cases
Mehmet Akif Üstüner, Mehmet Eryılmaz
PMID: 32589245  doi: 10.14744/tjtes.2020.26862  Sayfalar 613 - 619

19.
Sürekli infraklaviküler brakial pleksus bloğunda kateter ucu konfigürasyonunun (üç delikliye karşı uçtan delikli) üst ekstremite cerrahisi sonrası analjeziye etkisi
Effects of catheter orifice configuration (triple-hole versus end-hole) in continuous infraclavicular brachial plexus block on analgesia after upper limb surgery
Mehmet Burak Eskin, Ayşegül Ceylan
PMID: 32589237  doi: 10.14744/tjtes.2020.03302  Sayfalar 620 - 627

OLGU SUNUMU
20.
Akut spinal epidural hematom: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Acute spinal epidural hematoma: A case report and review of the literature
Ezgi Akar, Ahmet Öğrenci, Orkun Koban, Mesut Yılmaz, Sedat Dalbayrak
PMID: 32589251  doi: 10.14744/tjtes.2019.60956  Sayfalar 628 - 631

21.
Nadir görülen bir olgu: Strangüle Littre hernisi içerisinde nöroendokrin tümör
A rarely encountered case: A neuroendocrine tumor in strangulated Littre’s hernia
Ahmet Erdoğan, Akın Bostanoğlu
PMID: 32589246  doi: 10.14744/tjtes.2019.30378  Sayfalar 632 - 634

22.
Kateter yerleştirilmesi sırasında subklavyen venin iyatrojenik yaralanması ile komplike olan rüptüre karaciğer hemanjiyomunun başarısız anjiyoembolizasyonu
Failed angioembolization of a ruptured liver hemangioma complicated by iatrogenic injury of subclavian vein during catheter insertion
Wu Seong Kang, Young Goun Jo, Yun Chul Park
PMID: 32589238  doi: 10.14744/tjtes.2019.04343  Sayfalar 635 - 638

23.
Laparoskopik apendektomi sonrası trokar yerinden fallop tüpü herniasyonu
Fallopian tube herniation from trocar-site after laparoscopic appendectomy
Anıl Ergin, Yalın Işcan, Birol Ağca, Bora Karip, Kemal Memisoğlu
PMID: 32589254  doi: 10.14744/tjtes.2019.72461  Sayfalar 639 - 641

24.
“Median arcuate ligament sendromu”nda adım adım teknik detaylarıyla beraber güvenli laparoskopik yaklaşımın ilkeleri
"Step-by-step" principles of safe laparoscopic approach with technical details in "median arcuate ligament syndrome"
Selçuk Gülmez
PMID: 32589252  doi: 10.14744/tjtes.2019.61559  Sayfalar 642 - 646

25.
Spontan rüptüre direkt inguinal herni ve intestinal mezenter ayrışması: Olgu sunumu
Spontaneous direct inguinal hernia rupture and intestinal mesenteric separation: A case report
Özkan Görgülü, Mehmet Nuri Koşar
PMID: 32589235  doi: 10.14744/tjtes.2020.02435  Sayfalar 647 - 649