p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Erişkin ön kol kemiklerinin aseptik kaynamama tedavisinde LCP ve otogreft [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 283-289 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.73780

Erişkin ön kol kemiklerinin aseptik kaynamama tedavisinde LCP ve otogreft

Osman Lapcin, Yavuz Arıkan, Umut Yavuz, Yunus Emre Akman, Engin Çetinkaya, Volkan Gür, Bilal Demir
M. S. Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı erişkin ön kol kemiklerinde aseptik kaynamama gelişen hastalarda kilitli kompresyon plağı (LCP) ve otogreft kullanımının radyolojik ve klinik iyileşme üzerine etkinliğini değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ön kol cisim kırıkları sonrası kaynamama gelişen ve cerrahi yöntemle tedavi edilen 26 hasta (16 erkek, 10 kadın; ortalama yaş 45.7 yıl) çalışmaya alındı. On dört hastada ulna, beş hastada radius ve yedi hastada her iki kemikte (21 ulna, 12 radius) kaynamama mevcuttu. Cerrahi öncesinde enfeksiyonu değerlendirmek için enfeksiyon belirteçleri bakıldı. Açık kırık öyküsü olan yedi hastadan cerrahi sırasında kültür alındı. Hastalar 3.5 mm kilitli kompresyon plağı ve iliak kanattan alınan otogreft ile tedavi edildi. Hastaların kaynamama tipi, kaynama süreleri, cerrahi sırasında greft kullanımı, el bileği ve dirsek hareketleri, gelişen komplikasyonlar sorgulandı. Fonksiyonel değerlendirme Anderson ve ark.nın tanımladığı sisteme göre yapıldı.
BULGULAR: Takip süresi ortalama 49.3 aydı (dağılım 24–73 ay). Tüm hastalarda ortalama 5.7 ayda (dağılım 3–14 ay) kaynama sağlandı. İlave cerrahi gereken hasta olmadı. Cerrahi sırasında alınan kültürlerde bakteri üremesi gözlenmedi. Üç hastada yüzeysel, bir hastada derin enfeksiyon gelişti. Anderson ve ark.nın değerlendirme sistemine göre 10 hastada (%38.4) mükemmel sonuç, 13 hastada (%50) yeterli sonuç ve üç hastada (%11.6) yetersiz sonuç elde edildi.
TARTIŞMA: Aseptik önkol kaynamamalarının tedavisinde 3.5 mm LCP ile tespit ve beraberinde iliak kanattan alınan otogreft kullanımı kaynama oranını artırmakla beraber fonksiyonel iyileşmeye yardımcı olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aseptik, kaynamama, otogreft, ön kol; plak.

Evaluation of outcomes in aseptic non-unions of the forearm bones in adults treated with LCP and autograft

Osman Lapcin, Yavuz Arıkan, Umut Yavuz, Yunus Emre Akman, Engin Çetinkaya, Volkan Gür, Bilal Demir
M. S. Baltalimani Bone Diseases Training And Research Hospital, Deparment Of Orthopaedics And Traumatology

BACKGROUND: The aim of the present study was to evaluate the effect of locking compression plate (LCP) and autografting application in patients with nonunion of forearm fractures on radiologic and clinical outcome.
METHODS: A total of 26 patients (16 males, 10 females; mean age: 45.7 years) with nonunion after surgical treatment of forearm fractures were included. Nonunion was located in the ulna in 14 patients, in the radius in 5 patients, and in both in 7 patients (21 ulna, 12 radius).Infection markers were checked prior to surgery. Samples for microbiologic cultures were peroperatively obtained in 7 patients with a history of open fractures. Autografting from the iliac crest and 3.5-mm LCP were applied. Type of nonunion, time to unification, range of motion in the wrist and elbow joints, and complications were analyzed. Functional evaluation was performedusing the scoring system described by Anderson et al.
RESULTS: Mean follow-up period was 49.3 months (range 24–73 months). Unification was achieved in a mean 5.7 months (range 3–14 months). Additional surgical process was not required. No bacterial proliferation was observed in cultures. Superficial infection was observed in 3 patients and deep infection in 1. Results were scored as excellent in 10 (38.4%) patients, satisfactory in 13 (50%), and unsatisfactory in 3 (11.6%).
CONCLUSION: Treatment of aseptic forearm nonunion in adults with autografting from the iliac crest and 3.5-mmLCP fixation increases unification rate and aids in function recovery.

Keywords: Aseptic, autograft, forearm, nonunion; plate.

Osman Lapcin, Yavuz Arıkan, Umut Yavuz, Yunus Emre Akman, Engin Çetinkaya, Volkan Gür, Bilal Demir. Evaluation of outcomes in aseptic non-unions of the forearm bones in adults treated with LCP and autograft. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 283-289

Sorumlu Yazar: Umut Yavuz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe