p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 30 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Tehlikeli bir gelenek: Üçüncü basamak üç hastanede kutlama amaçlı ateşli silah kullanımına bağlı yaralanmaların retrospektif analizi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(4): 285-289 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.98200

Tehlikeli bir gelenek: Üçüncü basamak üç hastanede kutlama amaçlı ateşli silah kullanımına bağlı yaralanmaların retrospektif analizi

Mustafa Ferudun Celikmen1, Mustafa Cicek2, Melih Imamoglu3, Verda Tunaligil4
1Yeditepe Üniversitesi, Yeditepe Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
4İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Medikal Simülassyon Merkezi, SIMMERK, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Kutlamalarda silahların havaya ateşlenmesi, kamu güvenliği için önemli riskler oluşturan bir gelenektir. Yorgun mermi yaralanması olarak isimlendirilen bu olay sonrası düşen bu mermiler yüksek hızlara ulaşabilir ve bir kişiye, hayvana veya eşyaya çarpması durumunda ciddi yaralanma veya ölüme neden olma potansiyeline sahip olabilir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmanın amacı, 2014-2023 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde Türkiye'nin iki farklı kentindeki 3 farklı hastaneye başvuran kutlama amaçlı silah ateşine bağlı yaralanmaların (CGRI) retrospektif olarak tespit edilmesi ve sonuçlarının araştırılmasıdır.
BULGULAR: Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi ve Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'nden elde edilen veriler, 48 yorgun mermi yaralanması vakasını ortaya koydu; bu yaralıların %64.6'sını erkekler oluşturdu. 0-17 yaş arası çocuklar en çok etkilenen grup, baş-boyun-yüz bölgesi en sık yaralanan bölge iken, vakaların çoğunluğunun kırsal alanlarda gerçekleştiği belirlendi. Sekiz vaka (%16.7) ölümle sonuçlandı. Silahların ateşlenme nedenleri vakaların %43.8'inde belirlenemedi.
SONUÇ: Sosyolojik olarak, bazı toplumlarda silah sahipliği prestij anlamına gelir ve genellikle düğünlerde kutlamalara yönelik silah kullanımını tetikler. Ancak bu gelenek, dünya çapında trajedilere yol açabilmektedir. Ruhsatsız silah kullanımını önlemek için daha sıkı düzenlemeler ve yasal altyapılara ihtiyaç vardır. Kutlamalarda ateşlenen silahların toplum olarak normal görülmesine karşı etkili bir mücadele için işbirlikçi çabalar hayati öneme sahiptir. Gelecekte yapılabilecek prospektif çalışmalar, CGRI insidansını kapsamlı bir şekilde değerlendirebilir ve kamu sağlığını korumak için önleyici stratejilerin belirlenmesinde rol alabililir.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah yaralanmaları, halk sağlığı; kamu güvenliği; yorgun mermi.

A dangerous tradition: retrospective analysis of celebratory gunfire-related injuries in three tertiary hospitals

Mustafa Ferudun Celikmen1, Mustafa Cicek2, Melih Imamoglu3, Verda Tunaligil4
1Department of Emergency Medicine, Yeditepe Medical School, Yeditepe University, Istanbul-Türkiye
2Department of Emergency Medicine, Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, MoH, Health Directorate of Trabzon, Trabzon-Türkiye
3Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon-Türkiye
4SIMMERK Medical Simulation Center - Presidency of Disaster Health and Emergency Medical Services, TR MoH Health Directorate of Istanbul, Istanbul-Türkiye

BACKGROUND: Firing guns into the air during celebrations is a tradition that poses significant risks to public safety. These falling bullets, often referred to as tired bullets, can attain high velocities during their descent and have the potential to cause serious injury or death to people and animals, or significant damage to property upon impact.
METHODS: This study aimed to retrospectively detect and analyze incidents of celebratory gunfire-related injuries (CGRI) that were admitted to three different hospitals in two cities in Turkey over a 10-year period from 2014 to 2023.
RESULTS: Data collected from Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine Farabi Hospital, and Yeditepe University Kozyatağı Hospital revealed 48 cases of injuries attributed to celebratory gunfire. Of these cases, 64.6% involved male victims. Children aged 0-17 years were the most affected demographic, with the head, neck, and face being the most frequently injured areas. The majority of incidents occurred in rural areas. Eight cases (16.7%) resulted in fatalities. The reasons for gunfire in 43.8% of the cases could not be determined.
CONCLUSION: Sociologically, gun ownership is often associated with prestige and can trigger the use of firearms in celebrations, such as weddings, in some societies. However, this tradition can result in tragic consequences worldwide. Stricter regulations and legal frameworks are necessary to prevent the use of unlicensed weapons. Collaborative efforts are crucial for effectively addressing the societal normalization of celebratory gunfire. Future prospective studies can comprehensively evaluate the incidence of CGRI and identify effective preventive strategies to safeguard public health.

Keywords: Firearm injuries, public health; public safety; tired bullet.

Mustafa Ferudun Celikmen, Mustafa Cicek, Melih Imamoglu, Verda Tunaligil. A dangerous tradition: retrospective analysis of celebratory gunfire-related injuries in three tertiary hospitals. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(4): 285-289

Sorumlu Yazar: Mustafa Ferudun Celikmen, Türkiye
Makale Dili: İngilizce