p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 12 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Karın içinde serbest hava görünümü veren Pnömatozis intestinalis: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(4): 315-317

Karın içinde serbest hava görünümü veren Pnömatozis intestinalis: Olgu sunumu

Emin Türk1, Erdal Karagülle1, İclal Ocak2, Didem Akkaya3, Gökhan Moray4
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Genel Cerrahi Uzmanı, Konya
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü Radyoloji Uzmanı, Konya
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölümü Gastroenteroloji Yard.Doçenti, Konya
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Genel Cerrahi Doçenti, Ankara

Kırk yedi yaşındaki erkek hastaya pilor stenozu nedeniyle altı kez endoskopik balon dilatasyonu uygulanmış ve yeterli sonuç alınamamıştı. Cerrahi tedavi kararı verilen hastaya çekilen direkt akciğer grafisinde diyafragma altında serbest hava görünümü vardı, fakat klinik olarak akut karın bulguları yoktu. Abdominal bilgisayarlı tomografide, karaciğer anteriorunda ince bağırsak segmentleri ve ince bağırsak duvarı komşuluğunda serbest hava ya da bağırsak duvarına lokalize hava ayırıcı tanı sı net olarak yapılamayan hava görünümleri saptandı. Acil olarak yapılan ameliyatta distal ileal segment duvarında gaz dolu kistler görüldü. Pnömatozis intestinalis karın içinde serbest hava görünümünde ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, gastrointestinal, endoskopik travma; Pnömatozis sistoides intestinalis/ tanı/ etyoloji/ tedavi; pilor stenozu.

Pneumatosis intestinalis mimicking free intraabdominal air: a case report

Emin Türk1, Erdal Karagülle1, İclal Ocak2, Didem Akkaya3, Gökhan Moray4
1Department of General Surgery, Baskent University, Konya, Turkey
2Department of General Radiology, Baskent University, Konya, Turkey
3Department of General Gastroenterology, Baskent University, Konya, Turkey
4Department of General Surgery, Baskent University, Ankara, Turkey

A 47-year-old male patient had undergone endoscopic baloon dilatation six times due to pyloric stenosis however the result was not satisfying. Surgical treatment was considered. Chest X-ray revealed free sub-diaphragmatic air but there were no acute abdomen signs clinically. In abdominal computerized tomography, there were small intestinal loops anterior to the liver and there was gas collection, which can not be differentiated exactly between an extraluminal free air and the one in the bowel wall of adjacent small bowel segments. In the emergency surgery cysts filled with gas in the wall of distal ileal segments were seen. Pneumatosis intestinalis should be kept in mind in the differential diagnosis of free intraabdominal air.

Keywords: Endoscopy, gastrointestinal, endoscopic trauma; Pneumatosis cystoides intestinalis/ diagnosis/ etiolgy/ therapy; pyloric stenosis.

Emin Türk, Erdal Karagülle, İclal Ocak, Didem Akkaya, Gökhan Moray. Pneumatosis intestinalis mimicking free intraabdominal air: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(4): 315-317

Sorumlu Yazar: Emin Türk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe