p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 12 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Longitudinal Klivus Kırığı: Üç olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(4): 321-325

Longitudinal Klivus Kırığı: Üç olgu sunumu

Cevdet Yavuz1, Altay Sencer2, Serdar Kabataş2, Murat İmer2, Talat Kırış2, Faruk Ünal2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
2İ.ü., İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Genellikle şiddetli kafa travmasına eşlik ettiği bildirilen klivus kırığı vertebrobaziler sistem, beyin sapı ve alt kraniyal sinir yaralanmalarına bağlı olarak yüksek mortaliteye sahiptir. Klivus kırığının tanısı erken dönemde yüksek mortalite oranı ve acil radyolojik tekniklerin yetersiz olmasından dolayı nadiren konur. Ancak, yüksek çözünürlükte kemik pencere bilgisayarlı tomografi görüntüleme ile günümüzde tanı kolaylaşmı ştır. Bu yazıda, hafif (bir olgu) ve şiddetli (iki olgu) kafa travması sonrası longitüdinal klivus kırığı saptanan üç hastadaki radyolojik ve klinik özellikler sunularak eşlik eden patolojiler ve prognoz açısından önemi, literatürdeki az sayıda bildirilen olgulardan da yararlanılarak tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Kafa travması, klivusun longitüdinal kırığı; kafa kırıkları/sınışandırma/fizyopatoloji; tomografi, X-ışını bilgisayarlı.

Longitudinal Clival Fractures: A Report of three Cases

Cevdet Yavuz1, Altay Sencer2, Serdar Kabataş2, Murat İmer2, Talat Kırış2, Faruk Ünal2
1Department Of Neurosurgery, Abant İzzet Baysal University, Düzce Medicine Faculty, Düzce, Turkey
2Department Of Neurosurgery, İstanbul University, İstanbul Medicine Faculty, İstanbul, Turkey

Fractures of the clivus are often associated with severe head trauma and have high mortality rates due to coexisting injury of the adjacent vessels, brain stem and lower cranial nerves. An early diagnosis is often not possible because of adherent problems, high mortality rate and inadequacy of emergency imaging. Diagnosis has recently become easier with high resolution bone window computed tomography studies. In this study, radiological and clinical findings of three patients with longitudinal clival fractures and severe head trauma have been presented and associated injuries and prognostic issues are discussed with reference to the limited number of similar cases in the English literature.

Keywords: Head trauma, longitudinal fracture of the clivus; skull fractures/ classification/ pathophysiology; tomography, X-ray computed.

Cevdet Yavuz, Altay Sencer, Serdar Kabataş, Murat İmer, Talat Kırış, Faruk Ünal. Longitudinal Clival Fractures: A Report of three Cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(4): 321-325

Sorumlu Yazar: Altay Sencer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe