p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 12 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Acil servislerde hasta ve yakınlarını bilgilendirmenin memnuniyet üzerine etkisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(4): 288-298

Acil servislerde hasta ve yakınlarını bilgilendirmenin memnuniyet üzerine etkisi

Hülya Bulut
Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara

AMAÇ: Araştırma, bir acil servisin hizmet şeması içine hemşireler tarafı ndan yürütülmesi planlanan bir hizmet birimini eklemenin hasta memnuniyeti üzerine etkisini saptamak amacıyla yapıldı. GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma 21 Ocak 2002-22 Mart 2002 tarihleri arasında bir üniversite hastanesi acil servisinden taburcu olan 300 hasta ile gerçekleştirildi. Araştırmada veriler Hasta Tanıtım Formu, Hemşire Eylem Formu, Bilgilendirme Hizmetini Değerlendirme ve Hasta Takip Formu kullanılarak toplandı. Hastalar araştırmacı tarafından geliştirilen bilgilendirme kılavuzu eşli- ğinde bilgilendirildi ve soruları yanıtlanmış kılavuzun bir kopyası hasta ve ailesine verildi. Hasta bir hafta sonra ev ya da iş telefonundan aranıp bilgilendirme hizmetinden memnuniyeti sorgulandı. Araştırmadan elde edilen veriler yüzdelik, Ki-Kare ve evren oranının önemlilik testi kullanılarak bilgisayarda değerlendirildi. BULGULAR: Acil servisten taburcu edilen hastalara hastalık, tedavi ve bakı mlarına ilişkin kılavuz eşliğinde bilgi verildiğinde memnuniyetlerinin arttığı belirlendi ve telefonla takip edilmelerinin gerekli olduğu anlaşıldı. SONUÇ: Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda acil servisten taburcu edilen hasta ve yakınlarını bilgilendirmenin hemşire tarafından yapılması ve bilgilendirme kılavuzlarının geliştirilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, hastane/standartlar, hasta eğitimi; hasta memnuniyeti; sağlık hizmetleri kalitesi; anket.

The effects of informing patients and their relatives on satisfaction at emergency units

Hülya Bulut
Gazi Üniversity School Of Nursing, Ankara,turkey

BACKGROUND: The research was performed to determine the effect of adding a service unit planned to be carried out by nurses into the current emergency work flow on the patient satisfaction. METHODS: The research was carried out on 300 patients who were discharged from an University Hospital Emergency Department in Turkey between 21 January 2002 and 22 March 2002. The data of the research were collected by using Patient Identification Form, Nurse Activity Form, The Evaluation Form for Service of Giving Information and Patient Follow-up Form. The patients were informed by the information booklet developed by the researcher, their questions were answered and a copy of the information booklet was given to the patients and/or their families. The patients were called from their homes or offices one week after their discharge from the hospital and their satisfaction levels of the information given by the researcher were questioned. The data collected from the research were analyzed in computer by using percentage, chi-square and the significance test for universe rate. RESULTS: It was determined that the level of patient satisfaction was increased when the information was given together with the booklet about their diseases, treatments and the cares and it was also understood that calling the patients to be followed was essential. CONCLUSION: It is suggested that the informations should be given to the patients and their relatives on discharge by the nurses and new information booklets should be developed.

Keywords: Emergency service, hospital/standards, patient education; patient satisfaction; quality of health care; questionnaire.

Hülya Bulut. The effects of informing patients and their relatives on satisfaction at emergency units. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(4): 288-298

Sorumlu Yazar: Hülya Bulut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe