p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 12 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Bisiklet kazası nedeniyle çocuk acil ünitemize başvuran olguların değerlendirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(4): 299-304

Bisiklet kazası nedeniyle çocuk acil ünitemize başvuran olguların değerlendirilmesi

Ahmet Güzel1, Berkant Ersoy1, Yasin Doğrusoy1, Yasemin Küçükuğurluoğlu1, Tülay Altınel2, Serap Karasalihoğlu1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne.
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Edirne.

AMAÇ: Bu çalışmada, çocukluk çağında bisiklet kullanımına bağlı travma olguları değerlendirilerek bisiklet kullanıcıları için trafik düzenlemelerinin yapılması, eğitimlerinin sağlanması ve kask kullanımının yaygınlaştırılması gibi konulara dikkat çekmeyi amaçladık. GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmanın verileri Ocak 2003 ve Ağustos 2005 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Acil Ünitesine başvuran travmalı olguların retrospektif olarak dosyalarının taranması sonucunda elde edildi. Bisiklet kazasına bağlı travmalı bu olgular yaş grupları, cinsiyet, klinik bulgular, yaralanma tipleri, mevsimlere göre dağılımı ve servislere yatış oranları gibi faktörler açısından değerlendirildi. BULGULAR: Acil servise bisiklet kazası nedeniyle başvuran 61 bisiklet kullanıcısının 15'i (%24.6) kız, 46'sı (%75.4) erkek idi. Bisiklet travmalı bu olguların 42'sinde (%68.9) kafa, 29'unda (%47.5) ekstremite, 49'unda (%80.3) yumuşak doku, 2'sinde (%3.3) abdominal ve birinde ise ürogenital travmalar saptandı. Olguların çoğunluğunda birden fazla travma bulunuyordu. Olguların 13'ünde ekstremite kırıkları ve 3'ünde ise kraniyal kırık mevcuttu. Bisiklet kullanıcılarının hiçbiri travma olduğu anda kask kullanmamaktaydı. SONUÇ: Ülkemizde bisiklet kullanıcılarının eğitimi sağlanmalı, kask kullanımı yaygınlaştırılmalı ve şehir trafiğinde tüm bisiklet kullanıcıları için özel düzenlemeler yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Trafik kazaları/istatistik, bisiklet kazası; bisiklet kazası yaralanması; adolesan; çocuk; acil servis.

The evaluation of bicycle accidents that were admitted to a pediatric emergency department

Ahmet Güzel1, Berkant Ersoy1, Yasin Doğrusoy1, Yasemin Küçükuğurluoğlu1, Tülay Altınel2, Serap Karasalihoğlu1
1Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Edirne.
2Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Family Practice, Edirne.

BACKGROUND: We planned this study to evaluate trauma cases secondary to bicycle driving in childhood and to draw attention to the importance of the regulation of traffic rules, the education of bicycle drivers, and the importance of helmet usage. METHODS: Data in this study were obtained by retrospective review of the files of trauma cases admitted to the Pediatric Emergency Unit of Trakya University Medical Faculty between January 2003 and August 2005. Patients’ age, gender, clinical signs, type of injury, season of the event and percentage of hospitalization were obtained from hospital records. RESULTS: Fifteen (24.6%) of 61 cases who were admitted to our emergency unit were females and 46 (75.4%) were males. The types of trauma of all patients who suffered from bicycle accidents were as following: 42 (68.9%) head trauma, 29 (47.5%) extremity trauma, 49 (80.3%) soft tissue trauma, 2 (3.3%) abdominal trauma, and one case of urogenital trauma. Also multiple traumas were present in most of these cases. Thirteen patients had extremity fractures and three had cranial fractures. None of the bicycle drivers were using helmets at the time of the trauma. CONCLUSION: Bicycle drivers should have specific education, helmet use must become widespread and special traffic regulations have to be settled.

Keywords: Tr a ffic accidents/statistics, bicycle accident; bicycling/injuries; adolescent; child; emergency unit.

Ahmet Güzel, Berkant Ersoy, Yasin Doğrusoy, Yasemin Küçükuğurluoğlu, Tülay Altınel, Serap Karasalihoğlu. The evaluation of bicycle accidents that were admitted to a pediatric emergency department. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(4): 299-304

Sorumlu Yazar: Ahmet Güzel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe