p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 7 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery GÖĞÜS TRAVMALARI: 987 OLGUNUN ANALİZİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 236-241

GÖĞÜS TRAVMALARI: 987 OLGUNUN ANALİZİ

Alpaslan Çakan1, Gökhan Yüncü1, Güven Olgaç1, Timuçin Alar1, Serpil Sevinç1, Şeyda Örs Kaya1, Kenan Can Ceylan1, Ahmet Üçvet1
İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği Yenişehir, İzmir

İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, I.Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde, 1988-1998 yılları arasında, göğüs travması nedeniyle yatarak tedavi gören 987 olguyu kapsayan bu çalışmada, hastalar retrospektif olarak; yaş, cins, travma etkeni, eşlik eden organ yaralanması, uygulanan tedavi, komplikasyon gelişimi ve mortalite açısından incelendi. Yaralanmaların 710' u (%72) künt 277 si (%28) penetran travmaya bağlıydı. 402 (%41) olguya tüp torakostomi, 32 (%3) hastaya torakotomi, diğer 553 (9656) hastaya ise konservatif tedavi uygulandı. Tüm olgulardaki komplikasyon oranı %4.6 olarak bulunup, en sık izleneni atelektazi idi. Mortalite 13 hasta ile %1.3 olarak saptandı. Morbidite ve mortalite oranları açısından, künt ve penetre travmalılar arasında, istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktu (sırasıyla p = 0.29 ve p = 0.10). Ortalama yatış süresi 9.6 ± 8.6 gün iken, travması künt olanlarda bu süre 10.01 ± 8.5, penetre olanlarda ise 8.4 ± 8.6gün olup, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p= 0.0068).

Anahtar Kelimeler: GÖĞÜS, TRAVMA

THORACIC TRAUMA: ANALYSIS OF 987 PATIENTS

Alpaslan Çakan1, Gökhan Yüncü1, Güven Olgaç1, Timuçin Alar1, Serpil Sevinç1, Şeyda Örs Kaya1, Kenan Can Ceylan1, Ahmet Üçvet1
İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği Yenişehir, İzmir

In İzmir Chest Diseases and Thoracic Surgery Training Hospital, Department of 1st Thoracic Surgery, between 1988 and 1998, 987 patients who were treated for their chest trauma were retrospectively reviewed in regard to their age, sex, cause of trauma, associated organ injuries, treatment modality, complication rate and mortality. In 710 (72%) cases of chest injuries were related to blunt trauma and 277 (28%) patients sustained penetrating trauma. 402 (41 %) patients underwent tube thoracostomy only. While majority of patients (553 pts, 56%) were managed conservatively, only 32 (3%) underwent thoracotomy. Complication rate in our series was 4.6% and the most frequently atelectasis was seen. 13 patients died due to trauma related causes (mortality: 1.3 %). There was no difference between blunt and penetrating trauma patients in view of morbidity and mortality rates (p = 0.29 and p=0.10, respectively). Mean hospital stay among all patients was 9.6 ± 8.6 days. This period was 10.0 ± 8.5 days in blunt trauma group, and 8.4 ± 3.6 days in penetrating trauma group. However this difference has reached statistical significance at a p value of 0.0068.

Keywords: THORACIC, TRAUMA

Alpaslan Çakan, Gökhan Yüncü, Güven Olgaç, Timuçin Alar, Serpil Sevinç, Şeyda Örs Kaya, Kenan Can Ceylan, Ahmet Üçvet. THORACIC TRAUMA: ANALYSIS OF 987 PATIENTS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 236-241
Makale Dili: Türkçe