p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 2 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery BATINA NAFİZ KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARI [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 114-117

BATINA NAFİZ KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARI

M İlhan Yıldırgan1, K Yalçın Polat1, M Nuran Akçay1, Bedii Salman1, Cafer Polat1, S Selçuk Atamanalp1, Durkaya Ören1
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

1980-1994 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine başvuran ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı'na yatırılarak tedavi gören batına nafiz kesici-delici alet yaralanması olan 119 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların 107'si erkek (%89.9), 12'si kadın (%10.1) idi. En genç hasta 5, en yaşlı hasta 70 yaşında olup yaş ortalaması 27.6±11.9 idi. Yaralanma sıklığına göre organlar incelendiğinde 33 vaka ile(%27.8) ince barsaklar, 22 vaka (%18.4) ile kolon, 20 vaka ile (%16.8) karaciğer,14 vaka ile (%11.8) mide, 14 vaka ile (%11.8) omentum, 12 vaka ile (%10.8) dalak, 10 vaka (%8.4) diyafragma, 2 vaka ile (%1.7) rektum, 2 vaka ile (%1.7) gastrokolik ligament, 2 vaka ile (%1.7) gastroepiploik damarlar, 1 vaka ile (%0.8) falsiform ligament,1 vaka ile (%0.8) v.cava, 1 vaka ile (0.8)(%0.8) v.porta, 1 vaka ile (%0.8) ile üreter, 1 vaka ile (%0.8) v.iliaka yaralanması izlemektedir. 5 vakaya (%4.2) operasyon gerekmemiş ve 6 vakaya (%5.0) negatif explorasyon yapılmıştır. Ortalama hospitalizasyon süresi 10.4(4.5 gün olup, mortalite oranı %8.4 (10 vaka)'tür. sonuç olarak kesici-delici alet yaralanmalarında morbidite ve mortalite riski artırılmadan negatif laparotomi oranlarının azaltılması için genel konsensüse ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARI, BATIN TRAVMALARI

PENETRATING STAB WOUNDS OF THE ABDOMEN

M İlhan Yıldırgan1, K Yalçın Polat1, M Nuran Akçay1, Bedii Salman1, Cafer Polat1, S Selçuk Atamanalp1, Durkaya Ören1
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

From 1980 through 1994,119 patients' records with penetrating stab wounds of the abdomen causing visceral or vascular injuries were reviewed retrospectively. In this series there were 107 man (89.9%) and 12 women (10.1%). The patient's ages ranged from 5 to 70 years (average, 27.6±11.9 years). The most commonly injuried organs were small bowel (27.8%), colon (10.8%), live (16.8), stomach (11.8), amentum (11.8), spleen (10.8%) and diaphragm (8.4%). In addition, there were injuries to the rectum, gastrocolic ligament, falciform ligament, ureter and vasculer structures. The negative laporotomy rate was 5%. The average hospitalization period was 10.4±4.5 day. Overall mortality rate was 8.4% (10 patients). In conclusion to decrease the rate of negative laparotomy rate in patients with penetrating abdominal traumas a concensus necessary.

Keywords: STAB WOUNDS, ABDOMINAL TRAUMAS

M İlhan Yıldırgan, K Yalçın Polat, M Nuran Akçay, Bedii Salman, Cafer Polat, S Selçuk Atamanalp, Durkaya Ören. PENETRATING STAB WOUNDS OF THE ABDOMEN. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 114-117