p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 2 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery DİPSLASE İNTRAKAPSULER UNSTABİL FEMUR BOYUN KIRIKLARININ HEMİARTROPLASTİ İLE TEDAVİSİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 51-57

DİPSLASE İNTRAKAPSULER UNSTABİL FEMUR BOYUN KIRIKLARININ HEMİARTROPLASTİ İLE TEDAVİSİ

Ömer Faruk Bilgen1, Kemal Durak1, Oğuz Karaeminoğulları1, Kayhan Turan1, Gayyur Kurap1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ad

1986-1993 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda displase intrakapsüler femur kırığı nedeniyle hemiartroplasti uygulanan 37 hasta gözden geçirildi. Hastaların yaş ortalaması 65.5 (41-86) olup, 25'i (%67.6) kadın, 12'si (%32.4) erkekti. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası radyografileri incelendi ve ameliyatların teknik yeterliliğini değerlendirmek için protez basının büyüklüğü, femur boyun uzunluğu, protezin pozisyonu, protez steminin kalkara yerleşimi değerlendirildi ve çok iyi-iyi sonuç %81 olmak saptandı. Harris sınıflamasına göre çok iyi ve klinik sonuç %81 olarak belirlendi. Bir (%2.7) hastada dislokasyon meydana geldi. İki (%5.4) hastada yüzeyel, 1 (%2.7) hastada derin yara enfeksiyonu oluştu. Üç (%8.1) hastaya gevşeme, 2 (%5.4) hastaya da protruzyo nedeniyle TKP uygulandı. Yaşlı, orta derecede aktif hastaların displase unstabil intrakapsüler femur boyun kırıklarının tedavisinde hemiartroplasti yapılması güncelliğini korurken, bu hastaların 1-2 yıldan fazla yaşam beklentisi olanlarında bipolar protez kullanılması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: FEMUR BOYUN KIRIĞI, HEMİARTROPLASTİ

TREATMENT OF DISPLACED INTRACAPSULAR UNSTABLE FEMORAL FRACTURES BY HEMIARTROPLASTY

Ömer Faruk Bilgen1, Kemal Durak1, Oğuz Karaeminoğulları1, Kayhan Turan1, Gayyur Kurap1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ad

Thirty seven patients who underwent hemiartroplasty due to displaced intracapsular femoral neck fracture were studied in Orthopaedics and Traumatology department, Medical Faculty, Uludağ University in 1993. The mean age of the patients 65.5 (41-86), 25 (67.66%) female and 12 (%32.4%) male. Roentgenograms of all patients were assessed preoperative and postoperative and in order to evaluate technical efficiency of operations, head sizes, neck length, position of prothesis, calcar seating were assessed. The excellent and good results were 81%. According to Harris clasification the excellent and good clinical results in our patients were 81%. Dislocation occurred in I (2.7%) patient. Superficial infection occurred in 2 (5.4%) patients and there was deep infection in I (2.7%) patient. THA was applied to 3 (8.1%) due to loosening and to 2 (5.4%) due to protrusion. We haw the opinion that it would be proper to perform hemiartroplasty in the treatment of displaced unstable intracapsular fractures of the femoral neck in elderly and moderately active patients and that the use of bipolar prosthesis will be convenient in the patients who are likely to have a 1 or 2 year life expectancy.

Keywords: FEMORAL NECK FRACTURES, HEMIARTROPLASTY

Ömer Faruk Bilgen, Kemal Durak, Oğuz Karaeminoğulları, Kayhan Turan, Gayyur Kurap. TREATMENT OF DISPLACED INTRACAPSULAR UNSTABLE FEMORAL FRACTURES BY HEMIARTROPLASTY. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 51-57