p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 7 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery KÜNT VE PENETRE TORAKS TRAVMALI 572 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 231-235

KÜNT VE PENETRE TORAKS TRAVMALI 572 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Recep Demirhan1, Hasan F Küçük1, A Bülent Kargı1, Mehmet Altıntaş1, Necmi Kurt1, Mustafa Gülmen1
Kartal Araştırma ve Eğitim Hastanesi /İstanbul

Ocak 1997-Şubat 2000 tarihleri arasında Kartal Eğitim ve Araştırına Hastanesi II. Genel Cerrahi Acil Polikliniğine başvuran 2163 travmalı olgudan, 572 toraks travmalı olgu retrospektif olarak değerlendirildi. 572 olgudan 501'i (%87.5) erkek, 71'i (%2.5) kadın olup, yaş aralığı 2-84 arasında, yaş ortalaması 32.2 idi. Serimizdeki 337 (%59) olguda künt toraks travması, 235 (%41) olguda penetre toraks travması saptandı. Künt toraks travmalarında en sık (%72) gözlenen etiolojik faktör trafik kazaları iken, penetre toraks travmalarında ise delici-kesici alet yaralanmaları en sık (%82) etkendi. Olguların % 37.5'inde yandaş travma saptandı. 332 (%58) olguda, tüp torakostomi, 185 olguda (%32.5) konservatif tedavi, 41 olguda (%7.1) torakotomi, 14 olguda (%2.4) mekanik ventilasyon uygulanmıştır. Morbidite % 6.8, mortalite % 3.3 olarak saptanmıştır. Toraks travmalı olgularda erken tanı, uygun ve hızlı tedavi sağ kalımı arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: TORAKS, KÜNT, PENETRE, TRAVMA

EVALUATION OF 572 CASES WITH BLUNT AND PENETRATING TRAUMA

Recep Demirhan1, Hasan F Küçük1, A Bülent Kargı1, Mehmet Altıntaş1, Necmi Kurt1, Mustafa Gülmen1
Kartal Araştırma ve Eğitim Hastanesi /İstanbul

We retrospectively evaluated 572 patients with thoracic trauma from total of 2163 trauma patients who admitted to 2nd General Surgery Emergency Service of Kartal Education and Research Hospital from January 1997 to February 2000. 501 of the patients (87.5%) were male and 71 (12.5%) were female. The range of ages 2-84 and mean age was 32.2. 337 (59%) patients had blunt and 235 (41%) had penetrating thoracic trauma. While traffic accidents (72%) were, determined as the most common aethiological factor for blunt thoracic trauma, penetrating and cutting instruments injuries (82%) were the most common factor for penetrating thoracic trauma. Accompanying trauma were observed in 37.5% of cases. 332 (58%) tube thoracostomy, 185 (32.5%) conservative treatment, 41 (7.1 %) thoracotomy 14 (2.4%) mechanical ventilation were carried out. The rates of mortality were 6.8% and of morbidity 113%. Early diagnosis and immediate appropriate treatment in thoracic trauma increases the survival.

Keywords: THORAX, BLUNT, PENETRATING, TRAUMA

Recep Demirhan, Hasan F Küçük, A Bülent Kargı, Mehmet Altıntaş, Necmi Kurt, Mustafa Gülmen. EVALUATION OF 572 CASES WITH BLUNT AND PENETRATING TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 231-235
Makale Dili: Türkçe