p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 2 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery KÜNT DİAFRAGMA YARALANMALARI [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 15-21

KÜNT DİAFRAGMA YARALANMALARI

Yılmaz Akgün1, Nedim Aban1, İbrahim Taçyıldız1, Celalettin Keleş1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

1985-1995 tarihleri arasında 10 yıllık süre içinde, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde, 18 künt diafragma yaralanmalı hasta tedavi edildi. Travma sebebi 14 olguda trafik kazası, 4 hastada yüksekten düşmeydi. Tüm hastalar akut dönemde görüldü. En sık rastlanan şikayetler ve fizik bulgular dispne, göğüs ağrısı, abdominal distansiyon ve solunum seslerinin alınamamasıydı. AÇ grafiğinde ise, en sık diafragma gölgesinin kaybolması, diafragmanın elevasyonu ve toraksa visseral herniasyon bulgularıyla karşılaşıldı. Bu bulgulara göre, olguların 11 'inde doğru tanı preoperatif dönemde kondu. Tüm hastalar başvurdukları gün operasyona alındılar. Laparotomide 13 olguda sol, 5 olguda sağ diafragma rüptürü saptandı. Dört olguda toraksa herniasyon vardı, ancak strangülasyon yoktu. On olguda diafragma yaralanmasına intraabdominal organ yaralanmaları da eslik ediyordu. Sekiz olguda ise, izole diafragma rüptürü saptandı. Kunt diafragma yaralanmasına en sık eşlik eden organ dalak idi. Tüm olgularda, diafragma nonabsorbabl sütürlerle iki kat üzerinden tamir edildi. Mortalite oranımız eşlik eden travmalara bağlı olarak %16.6 idi. Bu çalışma bize kunt diafragma yaralanmalarının ender görüldüğü için, tanıda güçlük çekilebilen bir yaralanma olduğunu göstermiştir. Üst batına ve göğüse ait künt travmalarda, tanı genellikle akut dönemde hastanın değerlendirilmesi sırasında, bir künt diafragma yaralanması olabileceği şüphesi, operasyonda diafragmatik yüzeyin iyi bir şekilde eksplorasyonu ve posttravmatik dönemde çekilen seri göğüs grafilerin incelenmesiyle konur. Kunt diafragma yaralanmalarında prognoz, eşlik eden yaralanmaların ciddiyeti ve geç başvurudan doğan bir takım problemlere bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: DİYAFRAGMA YARALANMALARI, KÜNT TRAVMA

BLUNT DIAPHRAGMATIC INJURIES

Yılmaz Akgün1, Nedim Aban1, İbrahim Taçyıldız1, Celalettin Keleş1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

In a 10 year period, between 1985 to 1995, 18 patients with blunt traumatic rupture of diaphragm were treated in Dicle University General Surgery Department. Causes of trauma were motor vehicle accident in 14 and falling down in 4 cases. All patients were seen within in acute stage. The most frequent complaints and physical findings were dyspnea, chest pain, abdominal distention and absent breath sounds. The most frequent radiographic findings were obscuration of the diaphragmatic shadow, elevation of the diaphragm and visceral herniation to the chest. On the basis of these findings, correct diagnosis was made on 11 patients preoperatively. All patients were treated by laparotomi on the day of admission. At laparotomi, left hemidiaphragm was involved in 13 and the right in 5 patients. There were visceral herniation in 4 patients but not strangulation. Significant intraabdominal injury requiring repair was found in 10 and, isolated injuries of diaphragm was detected in 8 patients. The most frequently injured abdominal viscus was spleen. Repair was always carried out with interrupted sutures with nonabsorbable suture material. The mortality was 16.6%, all attributable to associated injuries or their sequelae. This study suggest that blunt traumatic rupture of diaphragm is an uncommon injury which may be difficult to diagnose. Most cases with severe blunt injuries to the upper abdomen and/or chest will be diagnosed by maintaining a high index of suspicion during the initial assesment and operative exploration of diaphragmatic surface and by performing serial chest radiographs during post-traumatic period. Prognosis of blunt diaphragmatic injuries are due to severity of accompanial injuries and due to the delay between time of injury and administration of patient to the hospital.

Keywords: DIAPHRAGMATIC INJURIES, BLUNT TRAUMA

Yılmaz Akgün, Nedim Aban, İbrahim Taçyıldız, Celalettin Keleş. BLUNT DIAPHRAGMATIC INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 15-21