p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 2 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery TRAVMA İLE BEL VE/VEYA BACAK AĞRISI İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 33-37

TRAVMA İLE BEL VE/VEYA BACAK AĞRISI İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şafak Sahir Karamehmetoğlu1, İlhan Karacan1, Mustafa Çalış1, Halil Koyuncu1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ad

Bel ağrısı ile travma arasında bir ilişki olduğu eskiden beri düşünülmüştür. Çalışmamızın amacı, bu ilişkinin var olup olmadığını ortaya koymaktır. 1654 bel ve/veya bacak ağrılı hasta, yaş, cinsiyet, meslek, ağrının süresi, travma olup olmadığı, travmanın şekli, süresi, konan tanı açısından incelendi. 1028 (%62.2) kadın, 626 (%37.8) hasta erkekti. Yaş ortalaması 42,6 ± 15.4 idi. Bel ve/veya bacak ağrısı olan hastaların 453'ünde (%27.4) bel ağrısını başlatan faktör olarak travma saptandı. Bunların 212'si (%46.8) erkek, 241'i (%53.2) kadındı. Yaş ortalaması genel olarak 38.06 ± 14.1, kadınlarda 39.7±14.2, erkeklerde 36.5±13.9 idi. Olguların 400'ü (%24,2) ev hanımı, 345'i (%20,9) masabası iş yapanlar, 98'i (%5,9) emekli, 77'si (%4,7) isçi, 58'i (%3,5) öğrenci, 16'sı (%1) yardımcı sağlık meslek grubundaydı. Sadece öğrenci, işçi ve yardımcı sağlık meslek grubunda travmanın risk faktörü olduğu saptandı (p<0.05). Hastalık olarak yapılan sınıflandırmada travma sadece lomber disk hernisinde ve lomber strainde risk faktörü olarak saptandı (p<0.05). Sonuç olarak, travmanın, bel ve/veya bacak ağrılarını ortaya çıkaran hastalıkların oluşumunda önemli bir neden olmadığı ancak lomber disk hernisinde ve lomber strain olgularında risk faktörü olarak karşımıza çıktığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: TRAVMA, BEL AĞRISI, RİSK FAKTÖRÜ

EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN TRAUMA AND LOW BACK AND/OR LEG PAIN

Şafak Sahir Karamehmetoğlu1, İlhan Karacan1, Mustafa Çalış1, Halil Koyuncu1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ad

A relationship between low-back pain and trauma has been considered to be important. The aim of our study was to find out whether such a relationship exists or not. 1654 subjects with low back and/or leg pain were included in the study. All subjects were evaluated with respect to age, gender, occupation, duration of pain, presence of trauma, form and duration of trauma and clinical diagnosis. 1028 (62.2%) of 1654 patients were female and 626 (37.8) were male. Mean age was 42.6±15.4. 453 (27.4%) patients with low-back and/or leg pain had a trauma as an initiating factor. Of these patients, 212 (46.8%) were male, 241 (53.2%) were female. Four hundred (24.2%) of the subjects were housewives, 345 (20.9%) bureau-staff, 77 (4.7%) workers, 98 (5.9%) retired and 16 (1%) paramedicals. The most common trauma was weight lifting. Trauma had appeared as a risk factor in workers, students and paramedicals (p<0.05). Trauma had been evaluated as a risk factor for lumbar disk herniation and lumbar strain (p<0.05). In conclusion, trauma did not appear to have a major role in most of low-back and/or leg pain while it could be evaluated as a risk factor for lumbar disc herniation and lumbar strain.

Keywords: TRAUMA, LOW-BACK PAIN, RISK FACTOR

Şafak Sahir Karamehmetoğlu, İlhan Karacan, Mustafa Çalış, Halil Koyuncu. EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN TRAUMA AND LOW BACK AND/OR LEG PAIN. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 33-37