p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 5 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery NEKROTİZAN YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONU VE MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 184-188

NEKROTİZAN YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONU VE MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Okan Erdoğan1, Cumhur Arıcı1, Taner Çolak1, Sait Yıldız1, Mehmet Öğüş1, Mustafa Akaydın1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu (NYDE) tanısı ile kliniğimizde Mayıs 1988 ile Aralık 1998 tarihleri arasında tedavi edilen 11 hastanın hastane kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalardan 2'si kadın 9'u erkekti. Hastalığın en sık saptandığı yer perianal bölge (7 hastada, %63), en sık yandaş hastalık ise Diabet Mellitus (DM) (6 hasta, %55.5) olarak bulundu. Tüm hastalara ortalama 5.1 (3-7) kez cerrahi debridman uygulandı. Mortalite oranı %18.1 (2 hasta) olarak bulundu. Hastaların yaş ve cinsiyeti, başvuru anındaki klinik ve laboratuvar parametreleri, yandaş hastalıkların varlığı, enfeksiyon lokalizasyonunun ve cerrahi tedavi zamanlamasının morbidite ve mortalite üzerine olan etkisi değerlendirildi. Enfeksiyon lokalizasyonu ve genişliğinin, bakteriyemi varlığının, hastanın diabetinin olmasının ve uzamış inmobilizasyonun morbidite ve mortaliteyi etkilediği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: NEKROTİZAN FASİİTİS, DEBRİDMAN, FOURNİER'S GANGRENİ

NECROTIZING SOFT TISSUE INFECTIONS AND THE RISK FACTORS FOR MORTALITY

Okan Erdoğan1, Cumhur Arıcı1, Taner Çolak1, Sait Yıldız1, Mehmet Öğüş1, Mustafa Akaydın1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

A retrospective review of the medical records of 11 patients between the years May 1988-June 1998 with the diagnosis of necrotizing fasciitis was performed. There were 2 females, and 9 males. Diabetes mellitus was the most common concomitant disease (6 patients, 55.5%), and the most common sites of origin of infection were the perineum (7 patients, 63 %). The mean number of surgical debridements were 5.1 (3-7). The mortality rate was 18.1% (2 patients). Age and sex of the patients, the presence of concomitant diseases, localization of the infection, timing of the surgery on the morbidity and mortality was evaluated. We conclude that extent and localization of the infection, presence of diabetes mellitus, presence of bacteriemia and prolonged immobilization influence the morbidity and mortality.

Keywords: NECROTIZING FASCIITIS, DEBRIDEMENT, FOURNIER'S GANGRENE

Okan Erdoğan, Cumhur Arıcı, Taner Çolak, Sait Yıldız, Mehmet Öğüş, Mustafa Akaydın. NECROTIZING SOFT TISSUE INFECTIONS AND THE RISK FACTORS FOR MORTALITY. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 184-188