p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 7 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery MARMARA DEPREMİ SONRASI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE BAŞVURAN TRAVMALI OLGULARIN ANALİZİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 262-266

MARMARA DEPREMİ SONRASI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE BAŞVURAN TRAVMALI OLGULARIN ANALİZİ

Mehtap Bulut1, Gülay Turanoğlu1, Erol Armağan1, Şule Akköse1, Halil Özgüç1, Rıfat Tokyay1
İÜ Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Ad

Bu çalışmada Marmara depremi sonrası Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine başvuran depremzedelerden travmalı ve özellikle de crush sendromlu olguların tıbbi analizini yapmak amaçlanmıştır. Hastanemize deprem nedeniyle toplam 645 olgu başvurmuştur. Bunlardan 330'u yatırılmıştır. Olgular tanılarına göre beş gruba ayrılmış (crush sendromu, vital organ yaralanması, pelvis veya vertebra kırığı, diğerleri, bilinmeyen) ve mortalite oranları saptanmıştır. Mortalite oranı en yüksek grup crush sendromudur (%21). Bunu; tanısı bilinmeyen grup (%20) ve vital organ yaralanması (%20) izlemektedir. Tüm mortalite oranı ise %8'dir. Sonuç olarak deprem sonrası görülen travmalı olgularda crush sendromu ve vital organ yaralanması yüksek morbidite ve mortalite ile seyrettiği görülmüştür. Bu nedenle birçok kliniğin (Genel Cerrahi, Acil Tıp, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Nefroloji, İnfeksiyon Hastalıkları gibi) birbirleriyle uyumlu bir işbirliği içerisinde çalışmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: DEPREM, TRAVMA, CRUSH SENDROMU, VİTAL ORGAN YARALANMASI, MORTALİTE

THE ANALYSIS OF TRAUMATIZED PATIENTS WHO ADMITTED TO THE ULUDAĞ UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL HOSPITAL AFTER THE MARMARA EARTHQUAKE

Mehtap Bulut1, Gülay Turanoğlu1, Erol Armağan1, Şule Akköse1, Halil Özgüç1, Rıfat Tokyay1
İÜ Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Ad

The aim of this study was to analyze the victims of the Marmara earthquake who injured, especially had the crush syndrome. Our hospital received a total of 645 victims after the earthquake and admitted 330. Victims were classified into five different groups according to their diagnosis (crush syndrome, vital organ injury, vertebral and pelvic injuries, others and unknown) and their mortality rates were determined. Mortality was highest (21%) in the crush syndrome group. Second and third highest mortality were in the unknown (20%) and vital organ injury (20%) groups. The overall mortality rate was 8 %. In conclusion the earthquake victims with crush syndrome and vital organ injury had the highest mortality and morbidity rates. Because of that so many departments (General Surgery, Emergency Medicine, Orthopedics Surgery, Plastic Surgery, Nephrology, Infection Disease etc.) had to be study in a great harmonious.

Keywords: EARTHQUAKE, TRAUMA, CRUSH SYNDROME, VITAL ORGAN INJURY, MORTALITY

Mehtap Bulut, Gülay Turanoğlu, Erol Armağan, Şule Akköse, Halil Özgüç, Rıfat Tokyay. THE ANALYSIS OF TRAUMATIZED PATIENTS WHO ADMITTED TO THE ULUDAĞ UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL HOSPITAL AFTER THE MARMARA EARTHQUAKE. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 262-266
Makale Dili: Türkçe