p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 7 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery AKUT SUBDURAL HEMATOMLAR: OPERE EDİLEN 73 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 246-249

AKUT SUBDURAL HEMATOMLAR: OPERE EDİLEN 73 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Erkan Kaptanoğlu1, İhsan Solaroğlu1, M Davut Uçar1, M Özerk Okutan1, Etem Beşkonaklı1, Yamaç Taşkın1
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Akut subdural hematomlar (ASDH), gelişmiş tanı ve tedavi yöntemlerine rağmen halen mortalite ve morbiditesi yüksek patolojilerdir. Çalışmamızda 1995-2000 tarihleri arasında ASDH tanısı ile opere edilen 73 olgunun retrospektif analizi yapıldı. Mortalite ve morbidite oranları ile yaş, başvuru esnasındaki Glasgow koma skalası puanı ve travma ile operasyon arasında geçen süre ile olan ilişkileri araştırıldı. Yaş ile mortalite ve morbidite oranları arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, başvuru GKS puanının önemli bir prognostik faktör olduğu ve erken cerrahi uygulanmasının mortaliteyi azalttığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: AKUT SUBDURAL HEMATOM, GLASGOW KOMA SKALASI, PROGNOZ

ACUTE SUBDURAL HEMOTOMAS ANALYSIS OF 73 CASES

Erkan Kaptanoğlu1, İhsan Solaroğlu1, M Davut Uçar1, M Özerk Okutan1, Etem Beşkonaklı1, Yamaç Taşkın1
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

The mortality and morbidity of acute subdural hematomas are still high although advanced diagnostic and treatment techniques. We evaluated 73 patients who were operated between 1995 and 2000 for acute subdural hematoma. The relation between mortality and morbidity rates and age, timing of surgery and Glasgow coma scala scores were analized. There was not statistically significant relation between age and mortality and morbidity rates. We concluded that Glasgow coma scala score at admission is were important prognostic factor and early surgery decreases mortality rate.

Keywords: ACUTE SUBDURAL HEMATOMA, GLASGOW COMA SCALE, OUTCOME, PROGNOSIS

Erkan Kaptanoğlu, İhsan Solaroğlu, M Davut Uçar, M Özerk Okutan, Etem Beşkonaklı, Yamaç Taşkın. ACUTE SUBDURAL HEMOTOMAS ANALYSIS OF 73 CASES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 246-249
Makale Dili: Türkçe