p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 2 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery TİBİA PLATO KIRIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 110-113

TİBİA PLATO KIRIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ

Mehmet Aşık1, Recep Güloğlu1, Yalçın Yavuzer1, Mustafa Şengün1, Ömer Taşer1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ad

Tibia plato kırıklarının tedavisinde amaç stabil güçlü ve hareketli bir diz eklemi elde etmektir. Elde edilecek stabil bir fiksasyon, postop artroz riskiyle direkt ilişkili olduğundan, tedavi planlaması ayrıca önem arz etmektedir. Çalışmamızda, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD'da Mart 1980-Haziran 1992 tarihleri arasında cerrahi tedavi uygulanan 72 hastadan, çağrımıza uyarak son kontrollerine gelen 30 vaka materyalimizi oluşturmuştur. Vakalarımızın 18'i erkek (%60), 12'si kadın (%40) olup ortalama yaş (en küçük 30 en büyük 77) 51.6, takip süreleri ortalama (en az. 6 ay-en çok 12 yıl) 5.9 yıl idi. Vakalarımızın preop sınıflamasında Hohl klasifikasyonu kullanılmıştır. İnternal tesbit olarak 11 vakada plak-vida, 10 vakada kortikal ve spongiöz vida, 4 vakada bolt vidası kullanılmış, 5 vakada internal tesbit uygulanmamıştır. 11 vakada platodaki çökme plato distalinden açılan bir pencereden iliak-spongiöz greftler kullanılarak yükseltilmiş, 1 vakada aşırı parçalanma gösteren iç kondile kristadan blok greft alınarak yeni bir plato oluşturulmuştur. Sonuçlar Delamarter ve Hohl'ün önerdikleri kriterlere göre değerlendirilmiş, buna göre, 5 vaka (%16) çok iyi, 12 vakada (%36.6) iyi, 11 vaka (%36.6) orta ve 2 vaka (%10) kötü olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: TİBİA PLATO KIRIĞI, CERRAHİ TEDAVİ

SURGICAL TREATMENT OF TIBIAL PLATEAU FRACTURES

Mehmet Aşık1, Recep Güloğlu1, Yalçın Yavuzer1, Mustafa Şengün1, Ömer Taşer1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ad

The purpose of the surgical treatment of tibial plateau fractures is to get a stable, powerfull and mobile joint. The importance of surgical planning is that a stable post operative fixation is directly proportional to postoperative arthrosis. The material of this study consists of thirty out of 72 patients who responded to our call for control examination, treated surgically at the Department of Orthopaedics and Traumatology, Istanbul Medical Faculty between March 1980 and June 1992. 18 patients were male (%60) and 12 female (%40), mean age was 51.6 (min. 30-max. 77) and the mean follow-up 5.9 years (inin. 6 mounths-max. 12 years). The cases have been classified according to Hohl's system. As an internal fixation device, we used plate and screws in 11 patients, cortical and spongios screws in 10 patients, Bolt screw in 4 patients and no device in 5 patients. The plateau depression has been reconstructed with elevation through a window in the bone distal to the plate with a corticospongios iliac crest graft and a crashed medial tibial condile has been reconstructed with an iliac crest graft in one patient. The results are evaluated according to Hohl's and Delamarter's clasification systems; 5 patients have scored excellent (16%), 12 patients good (36.6%), 11 patients fair (36.6%) and 2 patients poor (10%).

Keywords: TIBIAL PLATEAU FRACTURE, SURGICAL TREATMENT

Mehmet Aşık, Recep Güloğlu, Yalçın Yavuzer, Mustafa Şengün, Ömer Taşer. SURGICAL TREATMENT OF TIBIAL PLATEAU FRACTURES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 110-113