p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 2 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery ÜROLOJİK YARALANMALAR [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 43-46

ÜROLOJİK YARALANMALAR

Recep Güloğlu1, Cemalettin Ertekin1, Ali Kocataş1, Oktar Asoğlu1, Halil Alış1, Cumhur Arıcı1, Ömer Türel1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Ad

1991-1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı'na başvuran ve opere edilen 84 ürolojik yaralanma olgusu retrospektif olarak incelenmiştir. Olguların ilk başvuru muayenesinde 57 (% 68) hastada hematüri saptanmıştır. En sık yaralanan organ böbrek (%48), en az yaralanan organ ise ürelerdir (%1). Olguların tanısında İVP, USG, BT, asendan sistografi tanı aracı olarak kullanılmıştır. 29(%35) hastaya nefrektomi, 8 (%10) hastaya nefrorafi, 3 (%4) hastaya parsiyel nefrektomi, 17 (%20) hastaya sistotomi + sistorafi + sistostomi, 1'er (%1) hastaya da üretero-üreterostomi ve corpus cavernozum onarımı uygulanmıştır. Multitravmalı hastada hematüri iyi değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: TRAVMA, ÜROLOJİK YARALANMA

UROLOGIC INJURIES

Recep Güloğlu1, Cemalettin Ertekin1, Ali Kocataş1, Oktar Asoğlu1, Halil Alış1, Cumhur Arıcı1, Ömer Türel1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Ad

Approach to Urologic Traumas: Analysis of 84 urological trauma patients who presented to and were operated at Istanbul University, Istanbul Medical Faculty Emergency Department between 1991-1995. Hematuria was the first presenting symptom in 57 (%68) of the patients. Diagnosis was made preoperatively in 42 (50%) of the patients using intravenous pyelography, Ultrasonography, Computerized Tomography. Nephrectomy was performed for 29 (35%) patients, nephroraphy for 8 (10%) patients, partial nephrectomy for 3 (4%) patients, cystotomy + cystomphy + cystostomy (20%) for 17 patients, uretero-ureterostomy for 1 (1%) patient, and corpus cavernosus repair vas performed for 1 patient (1%). Hematuria should be well evaluated in patients with multitraumas.

Keywords: TRAUMA, UROLOGIC INJURIES

Recep Güloğlu, Cemalettin Ertekin, Ali Kocataş, Oktar Asoğlu, Halil Alış, Cumhur Arıcı, Ömer Türel. UROLOGIC INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 43-46