p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 8 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 29 (8)
Cilt: 29  Sayı: 8 - 2023
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - VIII

KLINIK ÇALIŞMA
2.
Sıçanlarda kapalı yöntem ile intraperitoneal hipertermi modelinde yeni prototip cihaz tasarım ve algoritma çalışma sonuçları
The results of designing a new prototype device and algorithm in closed method intraperitoneal hyperthermia model in rats
Mustafa Ulubay, Elif Nur Sevinç, Berk Alp Göksel, Okan Ali Aksoy
PMID: 37563905  PMCID: PMC10560800  doi: 10.14744/tjtes.2023.27339  Sayfalar 841 - 849

3.
Safra kesesi taşı olan hastalarda biyoelektrik impedans analizine dayalı vücut kompozisyonlarının ve su alımının prospektif değerlendirilmesi
Prospective evolution of body compositions based on bioelectrical impedance analysis and water intake on patients with gallstone
Mustafa Sami Bostan, Salih Yılmaz
PMID: 37563897  PMCID: PMC10560795  doi: 10.14744/tjtes.2023.94034  Sayfalar 850 - 857

4.
İki katmanlı yapay zeka modeline dayalı devrimsel akut subdural hematom tespiti
A revolutionary acute subdural hematoma detection based on two-tiered artificial intelligence model
İsmail Kaya, Tuğrul Hakan Gençtürk, Fidan Kaya Gülağız
PMID: 37563894  PMCID: PMC10560802  doi: 10.14744/tjtes.2023.76756  Sayfalar 858 - 871

5.
Beyaz küre sayısı normal olan hastalarda komplike apandisit tanısı için yeni, basit bir belirteç: LUC %
A new, simple marker for predicting complicated appendicitis in patients with normal white blood cell count indicator; LUC %
Erdinc Cetinkaya, Sukru Melih Bayazitli, Abidin Göktaş, Tezcan Akın, Ozgur Akgul, Sadettin Er, Enver Okan Hamamcı, Huseyin Berkem, Bülent Cavit Yüksel, Mesut Tez
PMID: 37563899  PMCID: PMC10560799  doi: 10.14744/tjtes.2023.60196  Sayfalar 872 - 876

6.
Mikrocerrahi onarımın mümkün olmadığı kompleks alt ekstremite defektlerinde rekonstrüksiyon seçeneği: Randomize bipediküllü flepler
Reconstruction option in complex lower extremity defects where microsurgical repair is not possible: Randomized bipedicled flaps
İlker Uyar, Ersin Aksam, Kadir Yit
PMID: 37563895  PMCID: PMC10560807  doi: 10.14744/tjtes.2023.96633  Sayfalar 877 - 882

7.
Subdural hematomlarda profilaktik antikonvülsif tedavi gerekli midir?
Is prophylactic anti-convulsive treatment necessary in subdural hematomas?
Mehmet Ozan Durmaz, Adem Dogan, Mehmet Can Ezgü, Ali Kaplan
PMID: 37563902  PMCID: PMC10560805  doi: 10.14744/tjtes.2023.06554  Sayfalar 883 - 889

8.
Süper yaşlı hastalarda kolesistektomi morbiditesini tahmin etmek için nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı, prognostik beslenme indeksi ve albümin kullanılabilir mi?
Can neutrophil-lymphocyte ratio, platelet-lymphocyte ratio, prognostic nutrition index, and albumin be used to predict cholecystectomy morbidity in super-elderly patients?
Murat Kartal, Tolga Kalaycı
PMID: 37563903  PMCID: PMC10560801  doi: 10.14744/tjtes.2023.31462  Sayfalar 890 - 896

9.
Acil servise başvuran geriatrik hastalarda düşme risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the risk factors for falls in the geriatric population presenting to the emergency department
Eltaf Torun, Adem Az, Tarık Akdemir, Gorkem Alper Solakoğlu, Kurtulus Açiksari, Bülent Güngörer
PMID: 37563898  PMCID: PMC10560798  doi: 10.14744/tjtes.2023.07433  Sayfalar 897 - 903

10.
Postoperatif safra kaçağı olan olgularda endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile endoskopik sfinkterotomi ve biliyer stentlemenin etkinliği ve güvenliği
Efficacy and safety of endoscopic retrograde cholangiopancreatography with endoscopic sphincterotomy and biliary stenting in post-operative bile leaks
Mustafa Çelik, Halil Yilmaz, Mahmut Can Kılıç, Melek Soykan, İlknur Hatice Akbudak, Murat Ozban, Mustafa Yilmaz
PMID: 37563904  PMCID: PMC10560794  doi: 10.14744/tjtes.2023.49963  Sayfalar 904 - 908

11.
Sekonder spontan pnömotoraksın morbidite, mortalite ve cerrahi tedavisi
Morbidity, mortality, and surgical treatment of secondary spontaneous pneumothorax
Mehmet Değirmenci
PMID: 37563896  PMCID: PMC10560803  doi: 10.14744/tjtes.2023.20566  Sayfalar 909 - 919

12.
Ayak bileği burkulması olan hastalarda PRICE ve POLICE tedavi protokollerinin ayak bileği fonksiyonu üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of the effects PRICE and POLICE treatment protocols on ankle function in patients with ankle sprain
Ömer Yusuf Erdurmuş, Ahmet Burak Oguz, Sinan Genc, Ayca Koca, Müge Günalp Eneylı, Onur Polat
PMID: 37563900  PMCID: PMC10560804  doi: 10.14744/tjtes.2023.29797  Sayfalar 920 - 928

13.
Kot kırıklarının ağrı kontrolünde lidokain sprey ve etofenamat spreyin analjezik etkinliğinin plasebo kontrollü randomize çift kör karşılaştırması
Placebo-controlled randomized double-blind comparison of the analgesic efficacy of lidocaine spray and etofenamate spray in pain control of rib fractures
Safa Dönmez, Ahmet Burak Erdem, Alp Şener, Furkan Altas, Reyhan İrem Mutlu
PMID: 37563892  PMCID: PMC10560796  doi: 10.14744/tjtes.2023.40652  Sayfalar 929 - 934

14.
Akut aşil tendon rüptürlerinin tedavisinde iki farklı tekniğin klinik karşılaştırılması: Sınırlı açık yaklaşıma karşı perkütan yaklaşım
A clinical comparison of two different surgical techniques in the treatment of acute Achilles tendon ruptures: Limited-open approach vs. percutaneous approach
İzzet Özay Subaşı, Şahin Çepni, Oğuzhan Tanoğlu, Enejd Veizi, Hilmi Alkan, Furkan yapici, Ahmet Firat
PMID: 37563893  PMCID: PMC10560806  doi: 10.14744/tjtes.2023.90839  Sayfalar 935 - 943

OLGU SUNUMU
15.
Renal transplantasyon sırasında internal iliak arter transpozisyonu uygulanarak eksternal iliak arter diseksiyonu onarımı
Repair experience of external iliac artery dissection using internal iliac artery transposition during renal transplantation
Necmi Bayraktar
PMID: 37563901  PMCID: PMC10560797  doi: 10.14744/tjtes.2023.97284  Sayfalar 944 - 947