p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 24 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 24 (3)
Cilt: 24  Sayı: 3 - Mayıs 2018
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
İskelet kasında iskemi-reperfüzyon yaralanmasına karşı Montelukastın koruyucu etkisi: Sıçanlarda deneysel çalışma
The protective effect of Montelukast against skeletal muscle ischemia reperfusion injury: An experimental rat model
Mehmet İlker Bilgiç, Güray Altun, Hüsamettin Çakıcı, Kaan Gideroğlu, Gürsel Saka
PMID: 29786827  doi: 10.5505/tjtes.2017.22208  Sayfalar 185 - 190

2.
Sıçan akciğer dokusunda yanık yaralanmasından sonra erken dönemde mikro RNA ekspresyon profili
The microRNA expression profile in rat lung tissue early after burn injury
Donghai Zhang, Yang Chang, Shaofang Han, Longlong Yang, Quan Hu, Yonghui Yu, Lingying Liu, Jiake Chai
PMID: 29786812  doi: 10.5505/tjtes.2018.98123  Sayfalar 191 - 198

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Çocukluk çağı kafa travması olgularında mortaliteye etki eden faktörler: Üçüncü basamak çocuk yoğun bakım ünitesi uygulamaları
Prediction of mortality in pediatric traumatic brain injury: Implementations from a tertiary pediatric intensive care facility
Ebru Atike Ongun, Oguz Dursun
PMID: 29786813  doi: 10.5505/tjtes.2017.37906  Sayfalar 199 - 206

4.
Nötrofil-lenfosit oranı inkarsere hernisi olan hastalarda ameliyat öncesi dönemde bağırsak nekrozunu öngörmede bir belirteç olabilir mi?
Predictive value of preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio while detecting bowel resection in hernia with intestinal incarceration
Hande Köksal, Derviş Ateş, Emet Ebru Nazik, İlknur Küçükosmanoğlu, Serap Melek Doğan, Osman Doğru
PMID: 29786814  doi: 10.5505/tjtes.2017.93937  Sayfalar 207 - 210

5.
Akut apandisitte dolaşımdaki mikroRNA’lar
Role of circulating microRNAs in acute appendicitis
Avni Uygar Seyhan, Elif Funda Şener, Oğuzhan Bol, Serpil Taheri, Tugba Topaloglu, Esra Tufan, Reyhan Tahtasakal, Nahide Ekici Günay, Hatice Karabulut, Nurullah Günay
PMID: 29786815  doi: 10.5505/tjtes.2017.22379  Sayfalar 211 - 215

6.
Araç içi pozisyon ve kaza mekanizmasına göre olguların morbidite ve mortalitesinin incelenmesi
Examination of morbidity and mortality of cases according to intra-vehicle position and accident mechanism
Orhan Meral, Ekin Özgür Aktaş, Murat Ersel
PMID: 29786816  doi: 10.5505/tjtes.2017.34662  Sayfalar 216 - 223

7.
Yerel bir tıp merkezinde risk düzeyi yüksek olan hastaların aile üyelerine yönelik kardiyopulmoner resüsitasyon (kalp masajı) eğitimi: Risk düzeyi yüksek hastalar ile risk taşımayan hastalarda aile üyelerinin karşılaştırılması
Targeted cardiopulmonary resuscitation training focused on the family members of high-risk patients at a regional medical center: A comparison between family members of high-risk and no-risk patients
Kap Su Han, Ji Sung Lee, Su Jin Kim, Sung Woo Lee
PMID: 29786817  doi: 10.5505/tjtes.2017.01493  Sayfalar 224 - 233

8.
Travma sonrası gelişen arteriyovenöz fistüllerin tedavisi: Üçüncü basamak akademik merkez deneyimi
Management of traumatic arteriovenous fistulas: A tertiary academic center experience
Mazlum Şahin, Cihan Yücel, Eyüp Murat Kanber, Fatma Tuba İlal Mert, Burcu Bıçakhan
PMID: 29786818  doi: 10.5505/tjtes.2017.49060  Sayfalar 234 - 238

9.
Bilgisayarlı tomografide Le Fort dışı pterygoid plate kırıkları
Evaluation of pterygoid plate fractures unrelated to Le Fort fractures using maxillofacial computed tomography
Serra Özbal Güneş, Yeliz Akturk, Esra Soyer Güldoğan
PMID: 29786819  doi: 10.5505/tjtes.2017.27927  Sayfalar 239 - 243

10.
Burst kırığı olan hastalarda bazı eser element seviyelerinin incelenmesi
Determination of trace element levels inpatients with burst fractures
Shahab Ahmed Salih Gezh, Aabdurrahman Aycan, Halit Demir, Cemal Bozlına
PMID: 29786820  doi: 10.5505/tjtes.2017.08839  Sayfalar 244 - 248

11.
Toraks travmasına bağlı sternal kırıkların kardiyak bulguları: Beş yıllık geriye dönük bir çalışma
Cardiac findings of sternal fractures due to thoracic trauma: A five-year retrospective study
Ahmet Uluşan, Özgür Karakurt
PMID: 29786821  doi: 10.5505/tjtes.2017.01336  Sayfalar 249 - 254

12.
AO/ASIF tip C distal radius kırıklarının tedavisinde volar kilitli plak mı? K-teli destekli eksternal fiksatör mü? Fonksiyonel ve radyolojik sonuçların karşılaştırılması
Volar locking plate versus K-wire-supported external fixation in the treatment of AO/ASIF type C distal radius fractures: A comparison of functional and radiological outcomes
Altuğ Duramaz, Mustafa Gökhan Bilgili, Evren Karaali, Berhan Bayram, Nezih Ziroğlu, Cemal Kural
PMID: 29786822  doi: 10.5505/tjtes.2017.35837  Sayfalar 255 - 262

13.
Tibia plato kırıklarında “joystik yöntemi” ile hibrid eksternal fiksatör uygulaması: Teknik not
Application of hybrid external fixation by the “joystick method” in bicondylar tibial plateau fractures: Technical note
Ersin Kuyucu, Adnan Kara, Ferhat Say, Mehmet Erdil, Murat Bülbül, Barış Gülenç
PMID: 29786823  doi: 10.5505/tjtes.2017.27848  Sayfalar 263 - 267

14.
İntertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde entegre sefaloservikal vidalı intramedüller çivi: Kırık stabilitesine vida pozisyonunun etkisi
Intramedullary nail with integrated cephalocervical screws in the intertrochanteric fractures treatment: Position of screws in fracture stability
Gökhan Kaynak, Mehmet Can Ünlü, Mehmet Fatih Güven, Ozan Ali Erdal, Okan Tok, Hüseyin Botanlıoğlu, Önder Aydıngöz
PMID: 29786824  doi: 10.5505/tjtes.2017.96933  Sayfalar 268 - 273

15.
Akromiyoklaviküler eşplanlama yapılan ve yapılmayan artroskopik akromiyoplastilerin karşılaştırılması
The comparison of arthroscopic acromioplasty with and without acromioclavicular coplaning
Nuri Aydın, Barış Kocaoğlu, Ender Sarıoğlu, Okan Tok, Osman Güven
PMID: 29786825  doi: 10.5505/tjtes.2017.61178  Sayfalar 274 - 277

OLGU SUNUMU
16.
Nadir görülen inkarsere iki taraflı obturator herni: Olgu sunumu
Rare case of bilateral incarcerated obturator hernia: a case report
Engin Hatipoğlu, Fatih Dal, Veysel Umman, Süleyman Demiryas, Oktay Demirkıran, Metin Ertem, Sabri Ergüney, Salih Pekmezci
PMID: 29786826  doi: 10.5505/tjtes.2018.36559  Sayfalar 278 - 280