p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 26 Sayı : 5 Yıl : 2020

Quick Search
Akut karın cerrahisi geçiren hastalarda, nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin mortalite ile ilişkisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 735-741 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.81783

Akut karın cerrahisi geçiren hastalarda, nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin mortalite ile ilişkisi

Şükran Merve Çolakoğlu1, Döndü Genç Moralar2, Büşra Tok Çekmecelioğlu3, Gülsüm Oya Hergünsel2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Akut karın cerrahisi sonrası yüksek oranda mortalite ve morbidite görülmekte, postoperatif dönemde sıklıkla yoğun bakım ihtiyacı olmaktadır. Yoğun bakım ünitelerinde, prognoz ve mortaliteyi belirlemek amacıyla çeşitli skorlama sistemleri kullanılmakta ancak mortalite ve prognozu öngörmede yeterli olmamaktadır. Bu amaçla kolay uygulanabilir, etkin yöntemler araştırılmaktadır. Biz bu çalışmada, akut karın cerrahisi geçiren hastalarda nötrofil-lenfosit oranı (NLO), trombosit-lenfosit oranı (TLO) ve ortalama trombosit hacmi (OTH) gibi kan parametrelerinin mortalite ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmaya, akut karın ameliyatı geçiren 249 hasta alındı. Hastalar sağ kalan (n=126) ve ölenler (n=123) olarak iki gruba ayrıldı. Hasta verileri retrospektif olarak incelendi. NLO, TLO ve OTH değerleri gruplar arasında karşılaştırıldı. Yaş, cinsiyet, Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi II-IV skorları (APACHEII-IV), Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirme skorları (SOFA), Glasgow Koma Skalası gibi veriler değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamızda mortalite oranı %49.4 idi. NLO ve TLO değerlerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Ancak, OTH ölenler grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.004).
TARTIŞMA: Çalışma sonuçlarımız akut karın cerrahisi sonrası hayatını kaybedenlerde OTH değerlerinin anlamlı derecede yüksek olduğunu ve NLO ve TLO’nın mortalite ile ilişkili olmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, bakım ünitesi; mortalite, nötrofil lenfosit oranı; ortalama trombosit hacmi; trombosit lenfosit oranı.

Relationship of mortality with neutrophil/lymphocyte ratio, platelet/lymphocyte ratio, and mean platelet volume in patients undergoing acute abdominal surgery

Şükran Merve Çolakoğlu1, Döndü Genç Moralar2, Büşra Tok Çekmecelioğlu3, Gülsüm Oya Hergünsel2
1Department of Anesthesia and Reanimation,University of Health Sciences, Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Anesthesia and Reanimation, University of Health Sciences, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of Anesthesia and Reanimation, University of Health Sciences, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul-Turke

BACKGROUND: Acute abdominal surgery has a high rate of mortality and morbidity, and intensive care is often needed in the postoperative period. In intensive care units, various scoring systems are used to determine prognosis and mortality but are not sufficient to predict mortality and prognosis. For this purpose, easily applicable, effective methods are being investigated. In this study, we aimed to investigate the relationship between mortality and blood parameters, such as neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), platelet-lymphocyte ratio (PLR), and mean platelet volume (MPV), in patients undergoing acute abdominal surgery.
METHODS: This study included a total of 249 patients who underwent acute abdominal surgery. The patients were divided into two groups as survivors (n=126) and non-survivors (n=123). The patient data were retrospectively analysed. The NLR, PLR, and MPV values were compared between the groups. Data including age, sex, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II-IV scores (APACHEII-IV), Sequential Organ Failure Assessment scores (SOFA), Glasgow Coma Scale were assessed.
RESULTS: The mortality rate was 49.4% in our study. There was no statistically significant difference in the NLR and PLR values between the groups. However, MPV was significantly higher in the non-survivors group (p<0.004).
CONCLUSION: Our study results showed that MPV values were significantly higher in the non-survivors following acute abdominal surgery, and NLR and PLR were not associated with mortality.

Keywords: Acute abdomen, intensive care unit; mean platelet volume; mortality; neutrophil/lymphocyte ratio; platelet/lymphocyte ratio.

Şükran Merve Çolakoğlu, Döndü Genç Moralar, Büşra Tok Çekmecelioğlu, Gülsüm Oya Hergünsel. Relationship of mortality with neutrophil/lymphocyte ratio, platelet/lymphocyte ratio, and mean platelet volume in patients undergoing acute abdominal surgery. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 735-741

Sorumlu Yazar: Döndü Genç Moralar, Türkiye