p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Çocuklarda özofagus yerleşimli disk pil yutmaları [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 306-310 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.72177

Çocuklarda özofagus yerleşimli disk pil yutmaları

Arzu Şencan, İncinur Genişol, Münevver Hoşgör
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Özofagusta takılı kalan disk piller yüksek morbidite ve mortalite riskine sahiptir. Bu çalışmada, kliniğimizde özofagus yerleşimli disk pil nedeniyle tedavi edilen hastalar sunuldu, erken tanı ve tedavinin önemi vurgulandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2010–Mayıs 2015 tarihleri arasında yabancı cisim yutma nedeniyle başvuran hastalar geriye dönük olarak incelendi. Özofagusta takılı kalan piller çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaş, cinsiyet, başvuru süresi, başvuru semptomları, pilin yerleşim ve boyutu, uygulanan tedavi ve seyir açısından incelendi.
BULGULAR: Yabancı cisim yutma ile başvuran 1891 olgunun 71’inde yabancı cisim özofagusta yerleşimliydi. Yetmiş bir özefageal yabancı cismin sekizi disk pildi (%11.2). Ortalama yaş 1.7 yıl idi. Başvuru süresi beş olguda ilk altı saat, iki olguda 24 saat sonra, bir olguda bir ay sonra idi. Bir hasta dışında hastaların tümünde yabancı cisim yutma öyküsü vardı. Tüm hastalarda pil endoskopik yolla çıkartıldı. Üç hastada dilatasyonlara yanıt veren özofageal striktür gelişti.
TARTIŞMA: Özofagusta takılı kalan disk piller acil olarak tanınıp çıkartılmalıdır. Uzun süren solunum ve gastrointestinal sistem semptomları olan hastaların ayırıcı tanısında özofageal yerleşimli disk pil akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, disk pil yutma, özofagus.

Esophageal button battery ingestion in children

Arzu Şencan, İncinur Genişol, Münevver Hoşgör
Department of Pediatric Surgery, Dr. Behçet Uz Children’s Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir-Turkey

BACKGROUND: Button battery lodged in the esophagus carries a high risk of morbidity and mortality. The purpose of this study was to present cases of patients with esophageal button battery ingestion treated at our clinic and to emphasize the importance of early diagnosis and treatment.
METHODS: Records of patients admitted to our hospital for foreign body ingestion between January 2010 and May 2015 were retrospectively reviewed. Cases with button battery lodged in the esophagus were included in the study. Patient data regarding age, sex, length of time after ingestion until admission, presenting clinical symptoms, type and localization of the battery, management, and prognosis were analyzed.
RESULTS: Among 1891 foreign body ingestions, 71 were localized in the esophagus, and 8 of those (11.2%) were cases of button battery ingestion. Mean age was 1.7 years. Admission was within 6 hours of ingestion in 5 cases, after 24 hours had elapsed in 2, and 1 month after ingestion in 1 case. All patients but 1 knew the history of ingestion. Prompt endoscopic removal was performed for all patients. Three patients developed esophageal stricture, which responded to dilatation.
CONCLUSION: Early recognition and timely endoscopic removal is mandatory in esophageal button battery ingestion. It should be suspected in the differential diagnosis of patients with persistent respiratory and gastrointestinal symptoms.

Keywords: Button battery ingestion, children, esophagus.

Arzu Şencan, İncinur Genişol, Münevver Hoşgör. Esophageal button battery ingestion in children. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 306-310

Sorumlu Yazar: Arzu Şencan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce