p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 26 Sayı : 5 Yıl : 2020

Quick Search
Akut Apandisit ve Renal kolik ayırımında çok değerli laboratuvar markırları vardır. [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 17-22 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.69488

Akut Apandisit ve Renal kolik ayırımında çok değerli laboratuvar markırları vardır.

Ethem Acar1, Önder Özcan2, Hasan Deliktaş3, Halil Beydilli1, İsmail Kırlı4, Ömer Doğan Alataş1, Cem Şahin4, Birdal Yildırım1, Ahmet Korkut Belli2
1Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Mugla Türkiye
2Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Mugla Türkiye
3Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Mugla Türkiye
4Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mugla Türkiye

Akut apandisitte tek başına tanı koydurucu bit parametre yoktur. Tanıda anamnez, klinik, laboratuar testleri, radyolojik görüntüleme yöntemleri bir arada kullanılarak negatif laparatomi oranını azalmak ve tanıda gecikme nedeniyle morbidite oranını artırmamak hedeflenmektedir. Ayırıcı tanıları ekarte etmek bu amaca yardımcı olmaktadır. Biz bu çalışmayla karın ağrısının en sık sebepleri olan apandist ve renal koliğin ayırımında kullanılacak inflamatuarmarkırları değerlendirerek ayırıcı tanıda bize sağlayabileceği katkıları irdelemeyi amaçladık.
MATERYAL-METOT
Çalışmamız da karın ağrısı şikayeti ile gelmiş ve tetkikleri sonucu akut apandisit ön tanısı konularak ameliyata alınan ve patolojik tanısıdaakut apandisit olan 215 hastanın verileri ile yine aynı şikayetlerle acil servisimize başvurup yapılan tetkikleri sonucunda renal kolik tanısı konan 200 hastanın verilerinin retrospektif olarak yeniden değerlendirilmiştir. Kontrol grubu olarak dâhiliye polikliniğine herhangi bir şikayeti olmayıp, sadece kan sayımı yaptırmak için başvuran 65 hastannın verileri gene retrospektif olarak değerlendirmeye alınmıştır. Vakaların acil servise geliş anında alınan WBC, RDW, Hb, MCV, MPV, Nötrofil, Lenfosit, NLR, PLR değerleri incelenmiş olup, p≤0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
Her bir grup kontrol grubuyla ve birbiriyle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırılmalar yapılırken grupların dağılımına bakılmış, dağılımı normal olan gruplara parametrik, dağılımı normal olmayan gruplarda nonparametrik testler yapılmıştır.

BULGULAR:
Akut apandisit(n: 215) ve renal kolik(n: 200) grubunda; yaş, WBC, Hb, MCV, Nötrofil, Lenfosit, NLR ve PLR arasında istatistiksel olarak anlamlı değişiklik olduğu, Akut Apandisit(n: 215) ve kontrol grubunda; yaş, WBC, Hb, RDW, MPV, nötrofil, Lenfosit NLR ve PLR arasında istatistiksel anlamlı fark olduğu ve yine renal kolik ve kontrol grubunda; yaş, WBC, RDW, MPV, nötrofil ve NLR arasında istatistiksel fark olduğu görülmüştür
Hastalara ROC Curve analizi yapıldığında WBC,Nötrofil, NLR ve PLR’nin AUC altında kalan alanları sırasıyla 0.896, 0.916, 0.888 ve 0.725 olarak tespit edilmiştir.
SONUÇ
WBC, RDW, MPV, Nötrofil ve NLR’nin renal kolik ile herhangi bir rahatsızlığı olmayan hastaların ayırımında ve WBC, Hb, RDW, MPV, Nötrofil, Lenfosit, NLR ve PLR’nin akut apandist hastalarının herhangi bir rahatsızlığı olmayan hastalardan ayırımında, daha da önemlisi WBC,Hb, Nötrofil, Lenfosit, PLR ve NLR’nin acil servislerde karın ağrısı ile başvuran hastalarda akut apandisit ile renal kolik ayırımında kullanışlı bir parametre olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil/Lenfosit oranı, Akut apandisit, Renal Kolik

Laboratory markers has many Valuable Parameters in the discrimination between acute appendicitis and renal colic

Ethem Acar1, Önder Özcan2, Hasan Deliktaş3, Halil Beydilli1, İsmail Kırlı4, Ömer Doğan Alataş1, Cem Şahin4, Birdal Yildırım1, Ahmet Korkut Belli2
1Department Of Emergency Medicine, Mugla Sitki Kocman University Medical Faculty, Mugla, Turkey
2Department Of General Surgery, Mugla Sitki Kocman University Medical Faculty, Mugla, Turkey
3Department Of Urology, Mugla Sitki Kocman University Medical Faculty, Mugla, Turkey
4Department Of Internal Medicine, Mugla Sitki Kocman University Medical Faculty, Mugla, Turkey

Aim: Only one diagnostic parameter is not available for acute appendicitis. For the establishment of diagnosis, combination of medical history, clinical, laboratory tests, radiological imaging modalities are used so as to decrease the rates of negative laparotomy and morbidity secondary to delay in diagnosis. In the present study, we aimed to determine haematological and inflammatory markers which will be used in the discrimination of acute appendicitis (AA) and renal colic which are the most frequent and indistinguishable causes of abdominal pain in patients who applied to the emergency service
Methods: A total of 215 patients who presented with abdominal pain and histopathologically diagnosed as AA, and 200 patients who presented with abdominal pain and diagnosed as renal colic were included. Control group consisted of 65 patients without any complaints who came to the outpatient clinics of internal medicine only for blood counts. Analyzed blood samples were WBC, RDW, Hb, MCV, MPV, neutrophil, lymphocyte, NLR and PLR. All differences associated with a chance probability of.05 or less were considered statistically significant.
Results: Statistically significant intergroup difference was seen between AA and renal colic groups as for age, WBC, Hb, MCV, neutrophil, lymphocyte, NLR and PLR. Statistically significant intergroup difference was seen between AA and control groups regarding age, WBC, Hb, RDW, MPV, neutrophil, lymphocyte, NLR and PLR. Statistically significant intergroup difference was seen between renal colic and control groups as for age, WBC, RDW, MPV, neutrophil and NLR. In ROC curve analysis, the area under AUCs for WBC, neutrophil, NLR and PLR were 0.896, 0.916, 0.888 and 0.725, respectively (p≤0.05).
Conclusion: In the discrimination between patients with renal colic and those without any illness, WBC, RDW, MPV, neutrophil and NLR; in the differentiation between the patients with AA and healthy individuals, WBC, RDW, MPV, neutrophil, lymphocyte, NLR and PLR; and more importantly in the discrimination between patients with AA and those with renal colic who presented to emergency services with abdominal pain WBC, neutrophil, lymphocyte, PLR and NLR can be useful parameters.

Keywords: Neutrophil/Lymphocyte ratio, acute appendicitis, renal colic.

Ethem Acar, Önder Özcan, Hasan Deliktaş, Halil Beydilli, İsmail Kırlı, Ömer Doğan Alataş, Cem Şahin, Birdal Yildırım, Ahmet Korkut Belli. Laboratory markers has many Valuable Parameters in the discrimination between acute appendicitis and renal colic. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 17-22

Sorumlu Yazar: Ethem Acar, Türkiye