p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Splenektomi yapılan hastalarda Pnemo-23 ve Act-HIB’nin etkinliği ve immünojenitesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(4): 277-281

Splenektomi yapılan hastalarda Pnemo-23 ve Act-HIB’nin etkinliği ve immünojenitesi

Adam Uslu, Halit Yetiş, Ahmet Aykas, Arif Karagöz, Murat Doğan, Cenk Şimşek, Ahmet Nart, Mehmet Fatih Yüzbaşıoğlu
T.C.S.B. İZMİR EĞİTİM HASTANESİ 3. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ ve ORGAN NAKLİ MERKEZİ, BOZYAKA,İZMİR.

AMAÇ: Bu prospektif çalışmada, splenektomili olgularda opsonizasyon yetisinin devamlılığını ve serum immünglobulin düzeylerinin dönüşümünü ortaya koyarak, Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae tip B aşılarının etkinliği gösterildi. GEREÇ-YÖNTEM: İyi ve kötü huylu hematolojik hastalığı olan, splenik travma veya splenik kitle nedeniyle elektif ya da acil splenektomi uygulanmı ş 32 erişkin hasta (18 erkek, 14 kadın; ort. yaş 46.1; dağılım 18-79) incelendi. Tüm hastalara rutin olarak Pneumo- 23 ve Act-HIB aşıları uygulandı. Aşılama sonrası immün sistemde opsonizasyon kapasitesinin devamlılığı ve immünglobulin düzey dönüşümlerini ortaya koymak amacıyla, serum IgG, IgM, C3 ve C4 düzeyleri kantitatif olarak tayin edildi. BULGULAR: Serimizde cerrahi mortalite ve morbidite sırasıyla %16 ve %9 olup, erken ameliyat sonu ölüm gözlenmedi. Farklı malin hastalı klı 5 olgu primer tümörün sistemik yayılımı nedeniyle kaybedildi. Benin hematolojik hastalık ve splenik travma nedeniyle splenektomi uygulanan hiçbir olguda, 427 günlük ortalama izlem süresince ölüm saptanmadı. Ayrıca, serimizdeki hiçbir hastada splenektomi sonrası şiddetli enfeksiyona bağlı ölüm gelişmedi. Malin olgular dahil tüm hastaların çıkış ve son kontrol kan örneklerinde IgG ve IgM düzeyleri normal olup, ortalama değerler sırasıyla 1383.1 mg/dL ve 80.9 mg/dL idi. Splenik travma, splenik kitle ve benin hematolojik hastalık grubunda C3 ve C4 düzeyleri tümüyle normal sınırlarda olup, ortalama de- ğerler sırasıyla 108.8 mg/dL. ve 21.4 mg/dL idi. SONUÇ: Bu öncül çalışmada, aşılama sonrası splenektomiyi takiben tüm olgularda immünglobulin düzeylerinin, selim hematolojik hastalık ya da splenik travmalı olgularda ise ek olarak C3 ve C4 düzeylerinin normal sınırlarda korunduğu gösterildi. Bunun ötesinde, son grupta yer alan olguların hiçbirinde takip süresince sepsise bağlı ölüm ve H. influenzae veya S. pneu - moniae enfeksiyonu gelişmedi. Bu immünolojik yanıtların devamlılığının ve rapel gereksiniminin ortaya konması için uzun dönem takipler gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Act-HIB, H. influenzae; pnömokok aşı; Pneumo 23; splenektomi; S. pneumoniae.

The efficacy and immunogenecity of Pneumo-23 and ACT-HIB in patients undergoing splenectomy

Adam Uslu, Halit Yetiş, Ahmet Aykas, Arif Karagöz, Murat Doğan, Cenk Şimşek, Ahmet Nart, Mehmet Fatih Yüzbaşıoğlu
Department of General Surgery and Organ Transplantation Center, Izmir Teaching Hospital of The Ministry of Health- Turkey.

BACKGROUND: The objective of this prospective study is to validate the efficiency of Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae vaccines in splenectomized patients via the demonstration of seroconversion and uninterrupted ability for opsonization. METHODS: Thirty-two adult patients (18 males, 14 females; mean age 46.1 years; range 18 to 79 years) who underwent elective or urgent splenectomy for various benign and malignant hematological disorders, splenic trauma and splenic masses were reviewed. Pneumo-23 and Act-HIB were administered to all patients on routine basis. In order to demonstrate the ongoing opsonizing capacity of the immune system and the seroconversion of immunoglobulins after vaccination, antibody titers of IgG and IgM and plasma C3 and C4 levels were quantitatively measured. RESULTS: The operative morbidity was 9% and overall mortality was 16%, with no early postoperative death in this series. Five patients with various malignant disorders died due to dissemination of their primary tumor. None of the patients with benign hematological disorders or those with splenic trauma died during the mean follow-up of 427 days. Furthermore, death from overwhelming postsplenectomy infection was nil in our clinical survey. All of the patients including those with malignancy had normal IgG (mean: 1383.1 mg/dL) and IgM levels (mean: 80.9 mg/dL) during discharge and at the last follow-up. Among the patients with benign hematological disorders, splenic trauma and splenic masses necessitating splenectomy, C3 and C4 levels were entirely within normal limits with a mean of 108.8 mg/dL and 21.4 mg/dL, respectively. CONCLUSION: This preliminary study reveals adequate seroconversion of immunoglobulins in all patients and normal C3 and C4 levels in patients with benign hematological disorders and splenic trauma. Moreover, none of the patients in the latter group had S. pneumoniae or H. influenzae infection nor did they expire due to overwhelming sepsis during the follow-up period. Long-term follow-up is required to determine the continuation of this immunologic response and the necessity of repeated vaccination..

Keywords: Act-HIB, H. influenzae; pneumococcal vaccines; Pneumo 23; splenectomy; S. pneumoniae.

Adam Uslu, Halit Yetiş, Ahmet Aykas, Arif Karagöz, Murat Doğan, Cenk Şimşek, Ahmet Nart, Mehmet Fatih Yüzbaşıoğlu. The efficacy and immunogenecity of Pneumo-23 and ACT-HIB in patients undergoing splenectomy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(4): 277-281

Sorumlu Yazar: Adam Uslu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce