p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 26 Sayı : 5 Yıl : 2020

Quick Search
Basit ve perfore apandisitlerde temel laboratuvar testlerinin tanısal değeri: 3392 olgu analizi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(2): 155-162 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.54388

Basit ve perfore apandisitlerde temel laboratuvar testlerinin tanısal değeri: 3392 olgu analizi

Mert Mahsuni Sevinç, Erdem Kınacı, Ekrem Çakar, Savaş Bayrak, Abdulkerim Özakay, Acar Aren, Serkan Sarı
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmada ameliyat öncesi lökosit (WCC), nötrofil/lenfosit oranı (NLR), trombosit (PLT), ortalama-trombosit-hacmi (MPV) ve serum bilirubin düzeyleri gibi basit laboratuvar incelemelerinin akut apandisit tanısı koymakta veya perfore olguların basit apandisitlerden ayırmını yapmaktaki etkinliğini ortaya koymayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Apendektomi ameliyatı uygulanmış 3392 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalar histopatolojik tanılarına göre öncelikle iki gruba ayrıldı. Normal appendiks bulguları olan olgular (Grup 1) ve akut apandisit olan olgular (Grup 2). Daha sonra ikinci gruptaki olgular basit akut apandisit olguları (Grup 2A) ve perfore apandisit olguları (Grup 2B) olarak alt gruplara ayrıldı. Gruplar arasında ameliyat öncesi WCC, NLR, PLT, MPV ve serum bilirubin düzeyleri karşılaştırıldı. Önce univariate analiz ile bağımsız değişkenler saptandı, daha sonra bunlardan çok değişkenli analizde p değeri 0.05’den küçük olanlara ROC eğrisi analizi uygulandı. Eğrinin altında kalan alan 0.600’den büyük olan parametreler anlamlı paremtetre olarak kabul edilerek eşik değer hesaplandı.
BULGULAR: WCC, bilirubin ve NLR, akut apandisit tanısında klinik kullanımda anlamlı parametreler olarak saptandı. Lökositoz için eşik değer 11.900/mm3 (sensitivite %71.2, spesifisite %67.2, OR: 5.13), bilirubin için 1.0 mg/dl (sensitivite %19.1, spesifisite %92.4, OR: 2.96) ve NLR için 3.0 (sensitivite %81.2, spesifisite %53.1, OR: 4.27) idi. Bilirubin ve NLR, perfore apandisit olgularının ayırımında anlamlı parametrelerdi. Bilirubin için eşik değer 1.0 mg/dl (sensitivite %78.4, spesifisite %41.7, OR: 2.6) ve NLR için 4.8 (sensitivite %81.2, spesifisite %53.1, OR: 2.6) idi.
TARTIŞMA: Akut apandisit şüphesi oluşturan bulgularla gelen bir olguda serum lökosit değerinin 11.900/mm3’den, bilirubin değerinin 1.0 mg/dl’den, veya nötrofil/lenfosit oranının 3.0’den fazla olması akut apandisit tanısı destekler. Akut apandisit düşünülen bir olguda ise bilirubin değerinin 1.0 mg/dl’den veya nötrofil/lenfosit oranının 4.8’den büyük olması olguda perforasyon geliştiğini destekler verilerdir. WCC, akut apandisit tanısında anlamlı olmasına rağmen, perfore olguların tanınmasında güçlü bir parametre değildir. PLT ve MPV akut apandisit şüpheli olgularda tanısal anlam taşımamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, bilirubin, nötrofil/lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi; trombosit sayısı.

Diagnostic value of basic laboratory parameters for simple and perforated acute appendicitis: an analysis of 3392 cases

Mert Mahsuni Sevinç, Erdem Kınacı, Ekrem Çakar, Savaş Bayrak, Abdulkerim Özakay, Acar Aren, Serkan Sarı
Istanbul Training And Research Hospital, Department Of General Surgery

BACKGROUND: The aim of the present study was to examine the efficacy of simple laboratory parameters including neutrophilto-lymphocyte ratio (NLR), platelet count (PLT), mean platelet volume (MPV), and serum bilirubin level in the diagnosis of acute appendicitis and recognition of perforated appendicitis.
METHODS: Records of 3392 patients who underwent appendectomy in a 10-year period were reviewed retrospectively. Patients were divided into 2 groups according to histopathological examination results: Group 1 had normal appendix, Group 2 had acute appendicitis. Patients with acute appendicitis were divided into subgroups: Group 2A had simple acute appendicitis, while Group 2B had perforated appendicitis. Efficacy of the aforementioned laboratory parameters was evaluated in the diagnosis of acute appendicitis and recognition of perforated appendicitis. Independent variables were determined by univariate analysis and multivariate analysis was performed. Receiver operating characteristic (ROC) curve analysis was used to identify significant parameters in multivariate analysis. Cut-off values, sensitivity, specificity, and accuracy calculations performed for parameters with area under curve (AUC) >0.600 were accepted as “significant parameters.”
RESULTS: White cell count (WCC), bilirubin, and NLR were significant parameters for the diagnosis of acute appendicitis. Cut-off values were 11900/mm3 for WCC (sensitivity: 71.2%; specificity: 67.2%; OR: 5.13), 1.0 mg/dl for bilirubin (sensitivity: 19.1%; specificity: 92.4%; OR: 2.96), and 3.0 for NLR (sensitivity: 81.2%; specificity: 53.1%; OR: 4.27). Serum bilirubin and NLR were independent variables for the diagnosis of perforated appendicitis. Cut-off values were 1.0 mg/dl for bilirubin (sensitivity: 78.4%; specificity: 41.7%; OR: 2.6) and 4.8 for NLR (sensitivity: 81.2%; specificity: 53.1%; OR: 2.6).
CONCLUSION: Presence of at least 1 of the following findings in a patient suspected of having acute appendicitis was significantly associated with a definite diagnosis: WCC >11.900 mm3, serum bilirubin >1.0 mg/dl, NLR >3.0. In patients with acute appendicitis, serum bilirubin >1.0 mg/dl or NLR >4.8 were significantly associated with the presence of perforation. While WCC is a significant parameter for diagnosis of acute appendicitis, no significant association with perforated appendicitis was found. PLT and MPV were not useful parameters when diagnosing acute appendicitis.

Keywords: Appendicitis, bilirubin, mean platelet volume, neutrophil-to-lymphocyte ratio; platelet count.

Mert Mahsuni Sevinç, Erdem Kınacı, Ekrem Çakar, Savaş Bayrak, Abdulkerim Özakay, Acar Aren, Serkan Sarı. Diagnostic value of basic laboratory parameters for simple and perforated acute appendicitis: an analysis of 3392 cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(2): 155-162

Sorumlu Yazar: Mert Mahsuni Sevinç, Türkiye