p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Cordycepin’in sıçan modelinde karıniçi adezyonun ameliyat sonrası önleyici etkisi: Deneysel çalışma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 273-278 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.48979

Cordycepin’in sıçan modelinde karıniçi adezyonun ameliyat sonrası önleyici etkisi: Deneysel çalışma

Serkan Arslan1, Hikmet Zeytun1, Erol Basuguy1, Ibrahim Ibiloglu2, Ibrahim Uygun1, Ahmet Yilmaz3, Ilhan Tan4, Gülten Toprak5
1Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
3Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
4Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
5Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

AMAÇ: Cordycepin’in sıçan modelinde adezyonu önleyip önlemediğini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Her biri 10’ar adet olmak üzere sıçanlar rastgele üç gruba ayrıldı. Kontrol grubu: Laparotomi ile adezyonun olmadığını doğruladık. Adezyon grubu: Çekum abdomenden çıkarıldı ve kuru spanç ile peteşial hemoraji odakları oluşana kadar scraping yapıldı. Cordycepin grubu: Aynı cerrahi prosedür adezyon grubunda tanımlandığı gibi yapıldı, ancak 10 mg/kg cordycepin intraperitoneal olarak uygulandı. On beş gün sonra sıçanlar anestezi altında kardiyak kan çekme yoluyla sakrifiye edildi. Daha sonra sıçanlar morfolojik ve histopatolojik olarak analiz edildi ve hydroxyproline (OH-p) ve malondialdehyde (MDA) düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: Makroskobik olarak adezyonun Cordycepin grubunda adezyon grubuna göre anlamlı derecede azaldığı görüldü (p<0.01). Bununla birlikte histopatolojik düzelmede Cordycepin grubunda adezyon grubuna göre anlamlı derecede düzelme görüldü (p<0.05). Kan ve doku OH-p ve MDA düzeyleri kontrol grubuna göre adezyon grubunda daha yüksekti. Bu değerler Cordycepin grubunda adezyon grubuna göre daha düşüktü. Malondialdehit seviyesi Cordycepin grubunda adezyon grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (kan p<0.05, doku p<0.01). Buna karşılık yalnızca doku OH-p düzeyi adezyon grubuna göre Cordycepin grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p<0.05). Adezyon ve Cordycepin grubunda birer sıçan ameliyat sonrası kaybedildi.
TARTIŞMA: Cordycepin sıçan abrazyon modelinde adezyonu etkili olarak azalttığını tespit ettik. Bu yüzden bu ajan ameliyat sonrası adezyonu önlemek için değerli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Abdominal, adezyon, Cordycepin, çalışma, deneysel, sıçan.

Cordycepin prevents postoperative formation of intra-abdominal adhesion in a rat model: An experimental study

Serkan Arslan1, Hikmet Zeytun1, Erol Basuguy1, Ibrahim Ibiloglu2, Ibrahim Uygun1, Ahmet Yilmaz3, Ilhan Tan4, Gülten Toprak5
1Department of Pediatric Surgery, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakir, Turkey
2Department of Pathology, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakir, Turkey
3Department of Family Medicine, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakir, Turkey
4Department of Pediatrics, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakir, Turkey
5Department of Biochemistry, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakir, Turkey

BACKGROUND: The aim of the present study was to investigate whether cordycepin prevented adhesion formation in a rat model.
METHODS: Rats were randomly assigned to 3 groups of 10 rats. Control group: The absence of adhesion was confirmed via laparotomy. Adhesion group: The cecum was removed from the abdomen and scraped with a dry gauze bandage until petechial hemorrhagic foci developed. Cordycepin group: The same surgical procedure was performed as in the adhesion group, and 10 mg/kg cordycepin was administered intraperitoneally. After 15 days, the rats were sacrificed humanely via cardiac blood withdrawal under anesthesia. The rats were then analyzed morphologically and histopathologically, and hydroxyproline (OH-p) and malondialdehyde (MDA) levels were measured.
RESULTS: Macroscopic analysis revealed significantly less adhesion in the cordycepin group than in the adhesion group (p<0.01). Furthermore, significant histopathological improvement was also evident in the cordycepin group compared to the adhesion group (p<0.05). The levels of OH-p and MDA in blood and tissue were higher in the adhesion group than in the control group, and lower in the cordycepin group than the adhesion group. Interestingly, MDA level was significantly lower (blood: p<0.05; tissue: p<0.01) in the cordycepin group than in the adhesion group, whereas only tissue OH-p was significantly lower in the cordycepin group compared with the adhesion group (p<0.05). One rat in both adhesion group and cordycepin group died postoperatively.
CONCLUSION: Results indicated that cordycepin effectively reduced adhesion in a rat abrasion model. Thus, this agent may be valuable to prevent postoperative adhesion.

Keywords: Abdominal, adhesion, cordycepin, experimental, rat, study.

Serkan Arslan, Hikmet Zeytun, Erol Basuguy, Ibrahim Ibiloglu, Ibrahim Uygun, Ahmet Yilmaz, Ilhan Tan, Gülten Toprak. Cordycepin prevents postoperative formation of intra-abdominal adhesion in a rat model: An experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 273-278

Sorumlu Yazar: Serkan Arslan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce