p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 26 Sayı : 5 Yıl : 2020

Quick Search
Bütan gazının inhalasyon yoluyla kötüye kullanımına bağlı nadir görülen yanıklar [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 212-216 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.37999

Bütan gazının inhalasyon yoluyla kötüye kullanımına bağlı nadir görülen yanıklar

Ergin Seven1, Ugur Horoz1, Elif Sarı2, Hulda Rifat Ozakpinar1, Mert Muhittin Sandikci1, Emre Inozu1, Ali Teoman Tellioglu3
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstruktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara
2Kırıkkale Üniversitesi, Plastik, Rekonstruktif Ve Estetik Cerrahi Anabilimdalı, Kırıkkale
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Plastik, Rekonstruktif Ve Estetik Cerrahi Anabilimdalı, Ankara

AMAÇ: İnhalasyon yoluyla bütan gazı kötüye kullanımı ergen ve genç erişkinlerde giderek artan halk sağlığı problemi halini almaktadır. Çakmak gazı olarak kullanılan bütan gazının suistimali sırasında oluşan patlama yanıkları az sayıda bildirilmiştir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Son iki yılda, kokusuz ve renksiz bir gaz olan bütan gazının alev alması sonucu oluşan parlamalarla yaralanmış 22 hastayı içeren geriye dönük bir çalışma gerçekleştirildi.
BULGULAR: Hastaların sosyo-demografik özellikleri, mevcut psikiyatrik hastalıkları, alkol bağımlılığı, yanığın derinliği, eşlik eden yaralanmalar, hastanede kalış süreleri ve yanık yüzdesi kayıt edildi.
TARTIŞMA: Hastaların tamamı erkek ve çoğunun yanıkları yüzeyel olarak görüldü. Hastaların hastanede kalış süreleri 0–11 gün arasında değişmekteydi. Hastaların tamamı konservatif yöntemlerle tedavi edildi.

Anahtar Kelimeler: Butan, suistimal, patlama, yanık.

A rare type of burn injury due to butane gas inhalation

Ergin Seven1, Ugur Horoz1, Elif Sarı2, Hulda Rifat Ozakpinar1, Mert Muhittin Sandikci1, Emre Inozu1, Ali Teoman Tellioglu3
1Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital; Ankara-Turkey
2Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kırıkkale University Faculty of Medicine; Kırıkkale-Turkey
3Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine; Ankara-Turkey

BACKGROUND: Abusive inhalation of butane gas is becoming a serious public health problem among teenagers and young adult population; however, there has been little reporting on explosion burns associated with abuse of butane cigarette lighter fluid.
METHODS: Retrospective study was conducted of 22 patients who were burned in last 2 years in explosion of butane gas, a flammable, odorless, and colorless aliphatic hydrocarbon.
RESULTS: Details of sociodemographic profile of the patients, any underlying psychiatric illness, alcohol abuse, depth of burn injury, any associated injury, duration of hospitalization, and percentage of burned area were recorded and analyzed.
CONCLUSION: All of the patients were young men, and most had superficial burn injury. Hospital stay ranged from 0 to 11 days. All of the patients were treated with conservative management.

Keywords: Abuse, burn, butane, explosion.

Ergin Seven, Ugur Horoz, Elif Sarı, Hulda Rifat Ozakpinar, Mert Muhittin Sandikci, Emre Inozu, Ali Teoman Tellioglu. A rare type of burn injury due to butane gas inhalation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 212-216

Sorumlu Yazar: Ugur Horoz, Türkiye