p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Nadir görülen bir hemoperitonium nedeni: İleokolik arter anevrizma rüptürü olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 351-353 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.08095

Nadir görülen bir hemoperitonium nedeni: İleokolik arter anevrizma rüptürü olgu sunumu

Adem Bayraktar, Kaan Gök, Fatih Yanar, Bahar Canbay Torun, Cemalettin Ertekin
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Visseral arter anevrizmaları (VAA) vasküler patolojiler arasında çok nadir görülmektedir. Otopsi çalışmalarında görülme sıklığı %0.1–%0.2 arasında değişmektedir. Çoğu olguda semptomsuzdurlar ve komplikasyonları sonucu tanı alırlar ya da başka nedenle yapılan görüntülemeler sırasında insidental olarak saptanırlar. Visseral arter anevrizmaları arasında süperiyor mezenterik arter (SMA) uç dal anevrizmaları %3 oranında görülmektedir. Anevrizma rüptürü sonucu intra ve/veya ekstraperitoneal kanamalar hayatı tehdit etmekte ve acil müdahale gerektirmektedir. Bu nedenle tanı konulduktan sonra hızlı bir şeklide cerrahi ya da endovasküler girişim ile tedavi edilmeleri gerekmektedir. Bu yazıda, karın ağrısı, bulantı, kusma nedeni ile başvuran ve görüntülemelerinde ileokolik arterde anevrizma saptanıp endovasküler girişim planlandığı ve hastanede yatış sırasında rüptüre olan, acil cerrahi girişim uygulanan olguyu sunmayı ve literatür taraması yapmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: akut karın, vasküler anevrizma, anevrizma rüptürü

A rare cause of hemoperitoneum: A case report of ruptured ileocolic artery aneurysm

Adem Bayraktar, Kaan Gök, Fatih Yanar, Bahar Canbay Torun, Cemalettin Ertekin
Department of General Surgery, İstanbul Universty İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

Visceral artery aneurysm (VAA) is very rare among vascular pathologies. Incidence reported in autopsy series and angiographic studies varies between 0.1% and 0.2%. Most cases are asymptomatic and are diagnosed as result of complications, or incidentally, when imaging is performed for another reason. Three percent of VAAs are superior mesenteric artery (SMA) terminal branch aneurysms. Intra- and/or extraperitoneal bleeding due to ruptured aneurysm is life-threatening condition and requires emergent intervention. Therefore, surgical or endovascular interventional treatment must be performed rapidly after diagnosis. Presently described is case of ileocolic artery aneurysm in a patient admitted with abdominal pain, nausea, and vomiting. Endovascular intervention had been planned; however, during hospitalization, aneurysm ruptured and emergent surgery was performed. Review of the literature is also presented.

Keywords: acute abdomen, vascular aneurysm, aneurysmatic rupture

Adem Bayraktar, Kaan Gök, Fatih Yanar, Bahar Canbay Torun, Cemalettin Ertekin. A rare cause of hemoperitoneum: A case report of ruptured ileocolic artery aneurysm. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 351-353

Sorumlu Yazar: Adem Bayraktar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce