p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Internal juguler ven kollabsibilite indeksinin sepsisteki değeri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 294-300 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.04832

Internal juguler ven kollabsibilite indeksinin sepsisteki değeri

Murat Haliloglu, Beliz Bilgili, Alper Kararmaz, İsmail Cinel
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Septik hastalarda sıvı yanıtını tahmin etmek için volüm durumunun hızlı, doğru ve tekrarlanabilir olarak değerlendirilmesi çok önemlidir. Spontan soluyan septik hastalarda sıvı yanıtının tahmininde inferiyor vena kava kollapsibilite indeksine (IVC-CI) ek olarak internal jugular ven kollapsibilite indeksinin (IJV-CI) etkinliğini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Sonografik inceleme üç aşamada gerçekleştirildi. USCOM (Ultrasonic Cardiac Output Monitor) sistemiyle hemodinamik verilerle birlikte IVC-CI ve IJV-CI ölçümleri birinci aşamada yarı oturur pozisyonda, ikinci aşamada pasif bacak kaldırma sonrasında (PBK) ve üçüncü aşamada yeniden yarı oturur pozisyona getirildikten sonra ölçüldü. Sıvı yanıtı PBK sonrası kardiyak indeksdeki (CI) değişiklikle değerlendirildi. Hastalar retrospektif olarak iki gruba ayrıldı: PBK sonrası ΔCI ≥%15 olanlar sıvı yanıtlı (R), ΔCI <%15 sıvı yanıtsız olarak kabul edildi.
BULGULAR: Mekanik ventilatör desteği almayan 44 sepsis tanılı hastada (ortalama yaş 54.6±16.1 yıl) toplam 132 çift IVK ve IJV kollabsibilite indeksi ölçümü yapıldı. Bu hastalardan 23’ü (%52.2) yanıt alınan (R) olarak kabul edildi. Sıvı yanıtı alınan hastaların IJV-CI ve IVC-CI değerleri sıvı yanıtsız hastalara göre daha yüksekti (p<0.001). İnternal jugular ven kollapsibilite indeksi değeri %36 yüksek olması %78 duyarlılık ve %85 özgüllük ile sıvı yanıtlılığını tahmin edebilmektedir. Venöz çap ölçümleri için gereken zaman IJV-CI (30 sn), IVC-CI (77.5 sn) karşılaştırıldığında IJV ölçüm süresi anlamlı olarak kısa bulundu (p<0.001).
TARTIŞMA: Mekanik ventilasyon desteği almayan septik hastalarda sıvı yanıtının tahmininde IJV-CI kolay uygulanabilen, invaziv olmayan bir parametredir, IVC-CI yerine kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: İnferiyor vena cava, internal juguler ven, kollabsibilite indeksi, sıvı yanıtı.

The value of internal jugular vein collapsibility index in sepsis

Murat Haliloglu, Beliz Bilgili, Alper Kararmaz, İsmail Cinel
Department of Anesthesiology and Reanimation, Marmara University, Istanbul, Turkey

BACKGROUND: Rapid, accurate, and reproducible assessment of intravascular volume status is crucial in order to predict the efficacy of volume expansion in septic patients. The aim of this study was to verify the feasibility and usefulness of the internal jugular vein collapsibility index (IJV-CI) as an adjunct to the inferior vena cava collapsibility index (IVC-CI) to predict fluid responsiveness in spontaneously-breathing patients with sepsis.
METHODS: Three stages of sonographic scanning were performed. Hemodynamic data were collected using the Ultrasonic Cardiac Output Monitor 1A system (Uscom, Ltd., Sydney, NSW, Australia) coupled with paired assessments of IVC-CI and IJV-CI at baseline, after passive leg raise (PLR), and again in semi-recumbent position. Fluid responsiveness was assessed according to changes in the cardiac index (CI) induced by PLR. Patients were retrospectively divided into 2 groups: fluid responder if an increase in CI (ΔCI) ≥15% was obtained after PLR maneuver, and non-responder if ΔCI was <15%.
RESULTS: Total of 132 paired scans of IJV and IVC were completed in 44 patients who presented with sepsis and who were not receiving mechanical ventilation (mean age: 54.6±16.1 years). Of these, 23 (52.2%) were considered to be responders. Responders had higher IJV-CI and IVC-CI before PLR maneuver than non-responders (p<0.001). IJV-CI of more than 36% before PLR maneuver had 78% sensitivity and 85% specificity to predict responder. Furthermore, less time was needed to measure venous diameters for IJV-CI (30 seconds) compared with IVC-CI (77.5 seconds; p<0.001).
CONCLUSION: IJV-CI is a precise, easily acquired, non-invasive parameter of fluid responsiveness in patients with sepsis who are not mechanically ventilated, and it appears to be a reasonable adjunct to IVC-CI.

Keywords: inferior vena cava, internal jugular vein, collapsibility index, fluid therapy.

Murat Haliloglu, Beliz Bilgili, Alper Kararmaz, İsmail Cinel. The value of internal jugular vein collapsibility index in sepsis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 294-300

Sorumlu Yazar: Beliz Bilgili, Türkiye
Makale Dili: İngilizce