p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
AĞIR SEPSİS HASTALARINDA PENTAGLOBİN TEDAVİSİNİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 219-223

AĞIR SEPSİS HASTALARINDA PENTAGLOBİN TEDAVİSİNİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ

Simru Tuğrul1, Perihan Ergin Özcan1, Özkan Akıncı1, Atahan Çağatay1, Nahit Çakar1, Figen Esen1
İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ad

Bu çalışmada IgM ve IgA ile zenginleştirilmiş intravenöz immunglobulin preparatı olan Pentaglobin'in ağır sepsisteki hastalarda septik şok gelişme insidansına, klinik seyire, mortalite oranlarına olan etkisi incelenmiştir. Ağır sepsis tanısı alan hastalar randomize edilerek 2 gruba ayrılmış, bir grup hastaya (n: 21) Pentaglobin solüsyonu 5 ml/kg/gün dozunda 3 gün süreyle uygulanmış, immunglobulin uygulanmayan hastalar (n=18) ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Prokalsitonin değerleri pentaglobin uygulanan grupta istatistiksel anlamlı bir azalma göstermiştir (p = 0.001). Gruplar arasında Simplified Organ Failure Assessment (SOFA) skoru, lökosit sayısı, ağır sepsis gün sayısı, mekanik ventilasyon ve yoğun bakım kalış süresi ile septik şok gelişme insidansı ve mortalite açısından anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Pentaglobin grubunda 5 hasta (% 23.8), kontrol grubunda da 5 hasta (% 27.7) kaybedilmiştir. Pentaglobin tedavisi her ne kadar septik şok gelişme insidansı ve mortaliteyi değiştirmese de prokalsitonin düzeylerinde görülen istikrarlı azalma, immünoterapinin inflamatuar yanıt üzerinde olumlu etkileri olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: AĞIR SEPSİS, PENTAGLOBİN, PROKALSİTONİN

THE EFFECT OF PENTAGLOBIN THERAPY ON PROGNOSIS IN PATIENTS WITH SEVERE SEPSIS

Simru Tuğrul1, Perihan Ergin Özcan1, Özkan Akıncı1, Atahan Çağatay1, Nahit Çakar1, Figen Esen1
İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ad

This study was designed to assess the effects of polyclonal immunoglobulin administration on septic shock incidence and prognosis in patients with severe sepsis. Patients with severe sepsis were randomly allocated into two groups. One group (n= 21) received 5ml/kg/day/g Menriched immunglobulin preparation (Pentaglobin) for3 days. Other group did not receive immunoglobulins (n= 18). Simplified Organ Failure Assessment (SOFA) scores, leucocyte count, duration of mechanical ventilation, ICU stay, duration of severe sepsis did not show significant differences between the groups, as regards to septic shock incidence and mortality. However, a significant decrease in procalcitonin levels were detected only in patients who received pentaglobin (p = 0.001). Mortality rate was 5/21 (23.8 %) in pentaglobin group and 5/18 (27.7 %) in the control group. Although pentaglobin therapy could not achieve a statistically significant improvement in septic shock occurrence and mortality, the constant reduction in procalcitonin levels indicated the beneficial effects of immimotherapy on the severity of inflammatory response to infection in severe sepsis.

Keywords: SEVERE SEPSIS, PENTAGLOBIN, PROCALCITONIN

Simru Tuğrul, Perihan Ergin Özcan, Özkan Akıncı, Atahan Çağatay, Nahit Çakar, Figen Esen. THE EFFECT OF PENTAGLOBIN THERAPY ON PROGNOSIS IN PATIENTS WITH SEVERE SEPSIS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 219-223
Makale Dili: Türkçe