p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
AKUT SÜPÜRATİF KOLANJİT TEDAVİSİNDE KOLEDOKODUODENOSTOMİNİN YERİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 67-69

AKUT SÜPÜRATİF KOLANJİT TEDAVİSİNDE KOLEDOKODUODENOSTOMİNİN YERİ

İlgin Özden1, Orhan Bilge1, Yaman Tekant1, Koray Acarlı1, Aydın Alper1, Ali Emre1, Orhan Arıoğul1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

1977-1995 yılları arasında 27 hastaya akut süpüratif kolanjit tanısıyla acil cerrahi girişim uygulanmıştır. Hastaların 15'i erkek, 12'si kadındı. Medyan yaş 53 idi (30-83). Tabloya sebep olan birincil patoloji; 15 hastada toledokolüyaz, 9 hastada safra yollarına açılmış kist hidatik, bir hastada biliyer striktür, bir hastada Caroli hastalığı zemininde gelişmiş kolanjiokarsinom, bir hastada iatrojenik safra yolları yaralanmasıydı. Tanı; Charcot kriterlerine ek olarak, şoka eğilim, şuur bozukluğu ve medikal tedaviye yanıtsızlık ile kondu. Safra yollarının kompresyonu için 16 hastada koledokoduodenostomi, 6 hastada T-drenaj, iki hastada T-drenaj + sfinkteroplasti, bir hastada koledokojejunostomi, bir hastada hepatikojejunostomi, bir hastada eksternal drenaj uygulandı. Ameliyat sonrasında kaybedilen dört hastanın ikisi kliniğe septik şok tablosunda başvurmuş, diğer iki hastada ise sırasıyla safra yollarındaki pürülan materyalin taşlaşmış olması ve yaygın kolanjiokarsinom sebebiyle etkin drenaj yapılamamıştır (mortalite: %15). Dört hastada yara enfeksiyonu, iki hastada subhepatik abse, bir hastada böbrek yetmezliği, bir hastada T-dreni kaçağı, bir hastada karaciğer absesi saptandı. Akut süpüratif kolanjit, nadir görülen ancak mortalitesi yüksek olan bir tablodur. Erken tanı ile hızlı ve etkin safra yolları drenajı vakaların büyük çoğunluğunda hayat kurtarıcıdır.

Anahtar Kelimeler: KOLANJİT, SÜPÜRATİF KOLANJİT, KOLEDOKODUODENOSTOMİ

CHOLEDOCHODUODENOSTOMY IN THE TREATMENT OF SUPPURATIVE CHOLANGITIS

İlgin Özden1, Orhan Bilge1, Yaman Tekant1, Koray Acarlı1, Aydın Alper1, Ali Emre1, Orhan Arıoğul1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Between 1977 and 1995, 27 patients with acute suppurative cholangitis were treated by emergency surgery. Fifteen patients were male and 12 were female. Median age was 53(30-83). The primary pathology was choledocholithiasis in 15 patients, intrabiliary rupture of a hydatid cyts in 9, biliary stricture in one, cholangiocarcinoma associated with Caroil's disease in one, iatrogenic injury in one. The diagnosis was based on Charcot's criteria as well as the presence of hypotension, mental confusion and unresponsiveness to medical therapy. Decompression of the biliary system was achieved by choledochoduodenostomy in 16 patients, T-drainage in 6, T-drainage + sphincteroplasty in two, choledochojejunostomy in one, hepaticojejunostomy in one and external iminage in one. Four patients died in the early postoperative period (mortality: 15%) two were in septic shock at admission; effective drainage could not be achieved in the other two patients due diffuse cholangiocarcinoma in one ad the presence of extremely organized purulent material in the biliary tree in the other. Wound infection developed in four patients, subhepatic abcess in two, renal failure in one, T-drain leakage in one, liver abcess in one. Acute suppurative cholangitis is a rare entity with high mortality. Early diagnosis, rapid and effective biliary lecompression are life-saving in the majority of the cases.

Keywords: CHOLANGITIS, SUPPURATIVE CHOLANGITIS, CHOLEDOCHODUODENOSTOMY

İlgin Özden, Orhan Bilge, Yaman Tekant, Koray Acarlı, Aydın Alper, Ali Emre, Orhan Arıoğul. CHOLEDOCHODUODENOSTOMY IN THE TREATMENT OF SUPPURATIVE CHOLANGITIS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 67-69