p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
CRP'NİN AKUT KARIN TANISINDAKİ YERİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 100-103

CRP'NİN AKUT KARIN TANISINDAKİ YERİ

Müfide Nuran Akçay1, M İlhan Yıldırgan1, M Yavuz Çapan1, Fehmi Çelebi1, Ali Kılıç1, S Selçuk1, Durkaya Ören1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Kliniğimizde 1.6.1994-1.6.1995 tarihleri arasında, nontravmatik akut karın ön tanısı ile yatırılıp tedavi edilen toplam 107 hastada preoperatif ve postoperatif 24, 48, 72'ci saatlerde plazma CRP (C-Reaktif Protein) düzeyleri incelendi. Opere edilen 89 hastada akut karına yol açan cerrahi bir patoloji vardı. Bunlar çalışma grubunu oluşturdu. Akut karın ön tanısı ile yatırılıp yapılan gözlem sonucu rahatlayan ve akut karın ön tanısıyla operasyona alınıp cerrahi bir patoloji tesbit edilemeyen 18 hasta ise kontrol grubunu oluşturdu. CRP değerleri 6 mg/L'den yüksek ise anlamlı olarak kabul edildi. Çalışma grubunda 89 hastanın 80'inde (%89.8); kontrol grubunda ise 18 hastanın 4'ünde (%22.2) CRP değerleri 6 mg/L'den yüksek olarak bulundu. Çalışma grubunda preoperatif CRP değerleri 6 mg/L'den yüksek olarak bulundu. Çalışma grubunda preoperatif CRP değerleri kontrol grubuna göre çok anlamlı derecede yüksekti. Akut karın hastalıkları içinde de en yüksek preoperatif CRP değerleri akut apandisitti hastalarda tesbit edildi. Çalışma grubunda 48'ci saatteki postoperatif CRP değerlerinin preoperatif ve diğer postoperatif değerlerden daha yüksek olduğu, kontrol grubunda ise preoperatif ve postoperatif CRP değerleri arasında önemli fark olmadığı görüldü. Yaptığımız çalışma sonucunda cerrahi akut karın hastalarında preoperatif dönemde CRP'nin yükseldiğini ve postoperatif erken dönemde bu yüksekliğin devam ettiğini tesbit ettik.

Anahtar Kelimeler: AKUT BATIN, CRP

DIAGNOSTIC VALUE OF CRP IN ACUTE ABDOMEN

Müfide Nuran Akçay1, M İlhan Yıldırgan1, M Yavuz Çapan1, Fehmi Çelebi1, Ali Kılıç1, S Selçuk1, Durkaya Ören1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Serum C-reactive protein was measured preoperatively and postoperatively 24, 48 and 72nd hours in 107 patients hospitalized with the diagnosis of nontraumatic acute abdomen in our clinic between 1.6.1994 and 1.6.1995. Eighty-nine of the patients formed the study group. Eighteen patients who did not have a surgical pathology in the operation or who recovered after the observation period formed the control group. CRP values higher than 6mg/L were regarded as significant. In the study group, 80 patients (89.8%) and in the control group, 4 patients (22.2: ) had CRP values higher than 6mg/L. Preoperative CRP value of the study group was significantly higher than that of the control group. The highest preoperative CRP value was found in the patients with acute appendicitis in the study group. In the study group, CRP value measured at the 48th hour postoperatively was higher than those measured preoperatively and 24th and 72nd hours postoperatively. In the control group, there was not a difference between CRP values measured preoperatively and postoperatively. We concluded that CRP values are high in the preoperative and early postoperative period in the patients with acute abdomen.

Keywords: ACUTE ABDOMEN, CRP

Müfide Nuran Akçay, M İlhan Yıldırgan, M Yavuz Çapan, Fehmi Çelebi, Ali Kılıç, S Selçuk, Durkaya Ören. DIAGNOSTIC VALUE OF CRP IN ACUTE ABDOMEN. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 100-103