p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
KARINA YÖNELİK ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI: 164 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 258-261

KARINA YÖNELİK ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI: 164 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Orhan Çelen1, Serhat Oğuz1, Murat Doğan1
Şırnak Askeri Seyyar Cerrahi Hastanesi

Şırnak 30 Yataklı Seyyar Cerrahi hastanesinde karına yönelik ateşli silah yaralanması nedeniyle ameliyat edilen 164 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Yüzyirmidokuz olguda izole abdominal yaralanma mevcut iken, 28 olguda karın yaralanmasına toraks yaralanması da eşlik etmekteydi. Olguların 7si nanterapötik laparotomi olarak değerlendirildi. Yaralanma ile acil servise başvuru arasında geçen süre olguların %69'unda 2 saatten azdı. Olgularda en sık yaralanan ilk 3 organın ince barsak (67 olgu), kolon (63 olgu) ve karaciğer (49 olgu) olduğu gözlendi. Postoperatif dönemde 34 olguda (%20.7) komplikasyon gözlenirken, 10 olguda (%6) ölümle sonuçlandı. Gelişen teknoloji ve ameliyat tekniklerine rağmen, ateşli silah yaralanmaları yüksek morbidite ve mortalite oranları ile günümüzde de önemini korumaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: ATEŞLİ SİLAH, PENETRAN KARIN YARALANMASI, TRAVMA

ABDOMINAL GUNSHOT WOUNDS: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 164 PATIENTS

Orhan Çelen1, Serhat Oğuz1, Murat Doğan1
Şırnak Askeri Seyyar Cerrahi Hastanesi

The medical reports of 164 patients who were operated for abdominal gunshot wounds at Şırnak Military hospital were reviewed retrospectively. One hundred and twenty-nine patients had isolated abdominal injury whereas, 28 had associated thoracic injuries. Seven of these laparotomies revealed no intraperitoneal injury and were considered as non-therapatic lapamtomy. The time for transportation to the emergency department were less than 2 hours in 69% of the patients. The most commonly injured organs were the small bowel in 67, the colon in 63 and the liver in 49 patients. Postoperative complications occurred in 34 patients (20.7%) and mortality rate was 6% (10 patients). In spite of the developing technology and operative techniques, gunshot wounds are still very important with high morbidity and mortality rates.

Keywords: GUNSHOT, PENETRATING ABDOMINAL INJURY, TRAUMA

Orhan Çelen, Serhat Oğuz, Murat Doğan. ABDOMINAL GUNSHOT WOUNDS: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 164 PATIENTS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 258-261
Makale Dili: Türkçe